Upphovsrättslagens databasskydd och produktinformation

2017-10-24 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Kan prisuppgifter (t.e.x kostnaden för en viss produkt) som publiceras publikt på en hemsida anses vara skyddade av upphovsrätt?Det vill säga, om jag sparar ner prisuppgifter för t.ex olika typer av elektronik-produkter och använder i ett kommersiellt syfte, behöver jag tillstånd för det? Det handlar inte om att publicera kostnadsuppgifterna publikt, utan riktat till vissa användare.Produkterna kan vara företagets egna, dvs, det handlar inte bara om internet-sajter som är återförsäljare av andras märken.Det är ENDAST kostnaden som sådan (t.ex, 500kr) och lite publik info om produkten som jag är intresserad av.Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår ifrån att du med "publik info" om produkten ifråga inte åsyftar bilder.

Prisangivelser och annan information grundar inte upphovsrätt. För att sådan ska uppkomma krävs att verket, skyddsobjektet ifråga, är originellt och resultatet av en säregen och konstnärlig skapandeprocess, se 1 § upphovsrättslagen. Upphovsrätten skyddar dessutom inte verkets "innersta kärna", d v s dess information, motiv eller ämne.

Däremot kan omfattande sammanställningar av sådan data som visserligen inte på ett individplan grundar upphovsrätt, anses uppnå originalitet ("verkshöjd") om kompilationen är tillräckligt genomtänkt och tydligt utgör upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Huruvida det är för handen i din fråga ställer jag mig tveksam till.

Med det inte sagt att du är fri att använda informationen. I svensk lagstiftning har det införts "till upphovsrätten närstående rättigheter", d v s rättigheter som kan tillkomma arbetsprodukter som inte uppnår verkshöjd och därmed inte kvalificerar för upphovsrättsligt skydd.

I 49 § upphovsrättslagen formuleras det s.k. databas- eller katalogskyddet. Innan jag beskriver det utförligare, måste jag påpeka att rättsläget kring regeln inte är glasklart i och med att den svenska regleringen inte fullt avspeglar EU-rättens förlaga. Svensk domstol är skyldig att tolka inhemsk rätt konformt med EU-rätten och innan så skett i alla aktuella rättsfrågor är det vanskligt att uttala sig med överdriven självsäkerhet.

Databasskyddet skyddar kataloger, tabeller och liknande arbeten som antingen består av ett stort antal uppgifter eller är produkten av en väsentlig investering. Skaparen av sammanställningen har exklusiv rätt både att framställa exemplar av arbetet – såsom att ladda ner och återigen sammanställa uppgifterna – och att göra det tillgängligt för allmänheten. Att tillgängliggöra verket för allmänheten innefattar bl.a. att överföra det till en större skara på internet, se 2 § 2 st. upphovsrättslagen. Du skriver visserligen att det inte är din avsikt, men du kan falla redan på att du framställer egna exemplar av databasen om det görs i andra syften än privat bruk.

I rättsfallet NJA 1985 s. 813 befann Högsta domstolen en sammanställning av 1 250 krukväxter, komplett med kortare beskrivningar, åtnjuta skydd av 49 § upphovsrättslagen. Antalet betraktades som "ett stort antal" i paragrafens mening. Det kombinerat med att databaser definieras som "… samling av verk, data eller andra självständiga element som sammanställts på ett systematiskt eller metodiskt sätt och som var för sig är tillgänglig genom elektroniska medier …", leder mig till att tro att en större digital sammanställning av prissättningar och annan information skyddas av paragrafen.

Sammanfattningsvis är min bedömning att prisuppgifterna åtnjuter databasskydd enligt 49 § upphovsrättslagen. Med det sagt är du ändå fri att använda arbetet såvida det inte avser en "väsentlig del" därav. Upprepad användning av i sig oväsentliga delar kan dock räknas samman till en väsentlig del. Du kan också framställa en kopia av databasen om det görs för privat bruk, se 49 § 3 st. och 12 § upphovsrättslagen.

Jag uppmanar dig att lämna en kommentar till mitt svar där du preciserar (i) antalet uppgifter du önskar använda och (ii) antalet uppgifter som databasen består av. I så fall lovar jag att återkomma med en utförligare bedömning om dina möjligheter att göra egna framställningar av och kapitalisera på databasen.

Lycka till!

Vänligen,

Elias Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1017)
2021-09-20 Upphovsrätt för videospel
2021-09-20 Är det lagligt att sälja ett fotografi jag tagit på en nintendo gameboy om jag retuscherar bort loggan?
2021-09-12 Skildra kända varumärken på egna konstverk till försäljning
2021-09-06 Vad gäller kring företagsnamn?

Alla besvarade frågor (95863)