Upphovsrättsintrång och preskription

2019-09-09 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag tog en bild 2008, en överblick på en stad i Norge som jag laddade upp på nätet med copyright. Efter två år märkte jag att kommunen hade tagit min bild som sin bakgrundsbild på deras kommunala hemsida. Jag hade mail kontakt varpå de sa att det var deras förra IT-chef som lagt upp den och de kunde inte svara på varför. De tog bort den en säsong men den dök därefter upp på hemsidan igen. Min fråga är nu kan jag begära någon ersättning för att de tagit min semesterbild som sin bakgrundsbild i snart 11 år? Jag är mest förvånad över att en kommun tagit min semesterbild.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är tudelad. För det första måste vi ta reda på om något ersättningsgrundande intrång i din upphovsrätt har skett. För det andra måste vi ta reda på om det är försent att framställa dina anspråk nu.

Upphovsrätten

Enligt 1 § och 49 a § upphovsrättslagen (URL) har du upphovsrätt till ditt fotografi. Det innebär enligt 2 § URL bl.a. att endast du får framställa exemplar av verket. Det är exemplarframställning att ta din bild och lägga upp den på sin egen hemsidan. Detta framgår av 2 § andra stycket URL. T.o.m tillfälliga kopior i en dators arbetsminne utgör exemplarframställning. Inga undantagsbestämmelser i URL – som skulle kunna ursäkta kommunens exemplarframställning – är tillämpliga. Du har därför rätt att enligt 54 § URL begära skälig ersättning för kommunens utnyttjande av ditt fotografi. Utöver det har du enligt paragrafens andra stycke rätt till ytterligare ersättning för den skada intrånget medfört, bl.a. med hänsyn till utebliven vinst och ideell skada. Det sistnämnda kan bli aktuellt om kommunen underlåtit att ange dig som upphovsman till verket, enligt 3 § URL.

Tidsaspekten

P.g.a redogörelsen ovan anser jag att du har ett fordringsanspråk mot kommunen. Fordringar vara dock inte för alltid, utan kan preskriberas. Preskription betyder enligt 8 § preskriptionslagen (PL) att borgenären (du i det här fallet) förlorar rätten att kräva ut sin fordran. Vi måste alltså fråga oss om din fordran blivit preskriberad. PL gäller dock bara om ingen annan lag gäller framför den (1 § PL). I URL finns en bestämmelse om fordringspreskription, men den är inte relevant för ditt fall. Vi måste alltså gå till PL. Enligt 2 § PL preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten. När ska då din fordran anses ha tillkommit? Det finns inga generella regler om det, utan det får avgöras i varje enskilt fall. Som tidigast får din fordran anses ha uppkommit när kommunen begick intrånget. Andra tänkbara tidpunkter kan vara dagen då du upptäckte intrånget eller när står helt klart att ett intrång begåtts, exempelvis genom medgivande eller dom. Som jag förstått det ligger din bild fortfarande uppe på deras hemsida. Då kan man argumentera för att intrånget är pågående, vilket vinner stöd av formuleringen i 53 b § URL, i vilken det står att en intrångsgörare kan förbjudas att fortsätta med sitt intrångsgörande utnyttjande. Är det då rimligt att beräkna preskriptionstiden från den initiala tidpunkten för intrångsgörande? Vem vet, det är en argumentationslinje i alla fall.

Om vi antar det värsta, dvs. att din fordran uppstod när kommunen begick intrånget, vilket tidigast kan vara någon gång under 2008, har ju vid en första anblick preskriptionstiden löpt ut. Men det måste inte vara så. Preskriptionstiden kan nämligen avbrytas, vilket får den verkan att en ny preskriptionstid börjar löpa (6 § PL). Din mailkontakt med kommunen 2010 kan vara att anse som preskriptionsavbrott. Avbrott kan ske genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären (5 § andra punkten PL). Härtill ställs dock ett visst krav på precision. För att det vara fråga om ett preskriptionsavbrott räcker det enligt Högsta domstolen med att du angett ett huvudsakligt händelseförlopp och klargjort att du har ett anspråk till följd av detta. Du måste ha skrivit något som fått kommunen att plocka ner bilden, men om det du skrivit uppfyller Högsta domstolens krav på precision vet jag inte. Det kan finnas utrymme för att erkänna mindre preciserade erinringar som preskriptionsavbrott, men det kan bli svårt.

Oavsett är det av stor vikt att kommunen tagit ner din bild och sedan lagt upp den igen. Enligt mig finns det i vart fall skäl att betrakta återuppladdningen av bilden som ett nytt intrång. Saken rör visserligen samma parter och samma verk, men det rör inte samma tidsrymd. Nytt intrång = ny fordran. Sedan det nya intrånget begåtts har inte tio år förflutit och du kan därför begära ersättning. Dock tror jag inte att du behöver gå den här vägen, dvs. hävda att du antingen avbrutit preskriptionen i tid, eller att nytt intrång uppstått. Jag tror att fordringen ska anses tillkommen senare än 2008, och redan därav befinner du dig inom preskriptionstiden. I och med detta är alla förutsättningar för ersättning uppfyllda och jag rekommenderar därför att du kontaktar kommunen och meddelar ditt anspråk.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (856)
2020-07-06 Upphovsrättsintrång/varumärkesintrång när man bedriver hobbyverksamhet
2020-07-01 Får varumärken synas i film?
2020-06-30 Får jag sälja vidare en vara som är varumärkesskyddad?
2020-06-30 Kan vi använda andras bilder?

Alla besvarade frågor (81730)