Upphovsrätt för intervjuer samt att överlåta en upphovsrätt

2017-10-15 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Vad för typ av kontrakt man behöver om man intervjuar en person och sedan publicerar intervjun i form av en bok i pappersformat/på nätet?Har ni sådana kontrakt? Eller vet ni vem jag ska vända mig till?Jag vill bandinspela intervjuerna och sedan skriva ner dem och använda hela materialet när jag vill i framtiden (få fulla rättigheter) osv utan att personerna som blir intervjuade sedan kan ångra sig. Är det möjligt? De ska dela med sig information men inte kunna kräva ngn betalning osv i gengäld. Utan jag ska ha samtliga rättigheter och vinst osv i min makt.Vad måste jag ta i beaktande och får inte missa i kontraktet för att det ska vara så vattentätt som möjligt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga på två olika sätt: Dels att du vill publicera intervjuerna i sina helheter, dels att du vill extrahera, sammanställa och omformulera den information som framkommer under intervjuerna.

Information, idéer, erfarenheter och motiv kan aldrig i sig grunda en upphovsrätt. Den skyddar istället utformningen av en framställning. I det hänseendet står du alltså fri att använda informationen efter eget tycke – med eller utan avtal.

Om du däremot avser att publicera intervjuerna i sina ursprungliga skick eller i sådana skick att bara smärre förändringar har gjorts, aktualiseras upphovsrätten. Nedan förenklar och vandrar jag dig igenom upphovsrättslagens grundläggande mekanismer. Därefter besvarar jag frågan om överlåtelseavtal.

1.

1 § 1 st. upphovsrättslagen säger att den som skapar ett litterärt eller konstnärligt verk åtnjuter upphovsrätt. Det kan b.la. röra sig om en beskrivande framställning i skrift eller tal.

2.

För att grunda en upphovsrätt måste verket åtnjuta tillräcklig originalitet; det måste vara resultatet av ett andligt skapande som är ett uttryck för upphovsmannens individualitet. Intervjuer anses i regel uppfylla det rekvisitet, se exempelvis JAS-målet.

3.

Upphovsrätten är formöverskridande. Det innebär – precis som du förefaller medveten om – att en upphovsrätt grundad på en oral framställning även omfattar skriftliga återgivelser, se 1 § 2 st upphovsrättslagen.

4.

Om två eller fler personer kollektivt har bidraget till verket, och bidragen inte går att särskilja från varandra, uppstår en gemensam upphovsrätt. Ifråga om en bok med tillhörande illustrationer är författarens bidrag enkelt att skilja från illustratörens. Ifråga om intervjuer, vars resultat i större utsträckning är produkten av ett givande och tagande – ett samspel mellan intervjuare och intervjuobjekt – aktualiseras troligen en gemensam upphovsrätt. Hur den gemensamma upphovsrätten ska fördelas inbördes regleras inte i lagen. Vägledning söks istället i b.la. vilka avtal (!) som har upprättats mellan upphovsmännen. Se 6 § upphovsrättslagen.

Överlåtelseavtal: Vad man bör tänka på

Det är inte självklart att intervjuobjekt tillerkänns en upphovsrätt men det skadar inte att vara på den säkra sidan och träffa överlåtelseavtal. Det uppställs inga formkrav på avtal kring överlåtelser av upphovsrätter.

På upphovsrättens område råder däremot den s.k. specifikationsprincipen, vilken säger att överlåtelseavtal endast omfattar sådana rättigheter som uttryckligen skrivits in samt att oklarheter i avtal ska tolkas restriktivt till upphovsrättsinnehavarens fördel. Det är alltså viktigt att formulera ett mycket specifikt avtal som tydligt överför samtliga ekonomiska rättigheter till dig, se 28 § 1 st upphovsrättslagen. De ekonomiska rättigheterna beskrivs uttömmande i 2 § upphovsrättslagen.

Du bör också känna till att dina intervjuobjekt i princip inte kan överlåta de ideella rättigheterna, vilka inkluderar (i) en rätt att bli namngiven vid publicering och (ii) ett förbud mot att du eller annan förändrar eller publicerar det upphovsrättskyddade materialet på ett sådana sätt att intervjuobjektets konstnärliga anseende eller egenart kränks, se 3 § upphovsrättslagen.

Annan information som bör regleras i överlåtelseavtalet är på vilka grunder det kan hävas, att det inte ska utgå ersättning, hur du ska få använda det upphovsrättsskyddade materialet, vilka som är avtalsparter, under vilka omständigheter intervjuobjeketet förvärvade sin upphovsrätt samt vilka rättigheter denna har till materialet m.m.

Om du vill ha hjälp med att formulera ett överlåtelseavtal rekommenderar jag varmt dig att kontakta våra jurister.

Lycka till!

Vänligen,

Elias Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?