Upphovsrätt och varumärkesrätt

2020-12-22 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Får jag måla tavlor och använda varumärken och sedan sälja? T.ex. Kan jag måla ett verk av en person bärandes en Levis t-shirt och Sedan sälja tavlan? Eller behöver jag ha Levis godkännande för detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Utan att göra någon närmare bedömning av saken utgår jag från att Levis logga är både upphovsrättsligt- samt varumärkesskyddad. Din fråga aktualiserar därför både upphovsrättslagen och varumärkeslagen. Ägaren av upphovsrätten respektive varumärkesrätten till loggan har som utgångspunkt en ensamrätt att nyttja loggan i vissa särskilt angivna sammanhang (VML 1 kap 10 § och URL 1 kap 2 §). Hur dessa två lagar förhåller sig till ditt planerade användningsområde för loggan framgår av det följande.

Din upphovsrätt

Du har upphovsrätt till dina verk under förutsättning att de innehar en viss verkshöjd. Verkshöjd innebär i detta sammanhang att verken har en viss orginalitet och utgör resultatet av en intellektuellt skapande verksamhet. Man brukar säga att någon åtnjuter upphovsrättsligt skydd om verket har en sådan särprägel att två personer, oberoende av varandra, rimligen inte skulle kunna skapa samma verk.

Om vi i det fortsatta utgår från att verken har erforderlig verkshöjd innebär det att du åtnjuter ensamrätt till verken. Ingen får förfoga över dem på ett sätt som kränker din upphovsrätt. Om dina tavlor innehåller en bearbetning av Levis logga får du i din tur inte heller förfoga över verken på ett sätt som kränker Levis upphovsrätt (URL 1 kap 4 §). Detta innebär att du kan hindra andra från att t.ex. kopiera dina tavlor och sälja dessa kopior vidare. Levis kan i egenskap av upphovsrättsinnehavare till loggan i sin tur hindra dig från att sälja dessa tavlor vidare. I detta sammanhang innebär din upphovsrätt alltså endast en rätt att hindra andra från att kränka din upphovsrätt.

Undantag från Levis ensamrätt

Förbudet att sälja tavlor innehållande exemplar av Levis logga är inte absolut. Det kan under vissa omständigheter vara tillåtet. För framställningens skull kan vi kalla det för undantag från ensamrätten. Tillämpligheten av dessa undantag är i hög grad beroende av den närmare utformningen på tavlorna. Eftersom jag inte vet hur tavlorna kommer utformas blir det svårt att avgöra undantagens tillämplighet. Av den anledningen har jag redogjort för undantagens innebörd i mer generella termer. Utifrån denna redogörelse kan du förhoppningsvis bilda dig en egen uppfattning av vad som gäller i just ditt fall. De undantag som kan aktualiseras är satirundantaget eller om tavlorna, trots loggan, är att betrakta som helt självständiga verk.

Om tavlorna är självständiga verk

I det föregående har jag utgått från att dina tavlor innehåller en bearbetning av Levis logga. Med bearbetning menas att du har tagit avstamp i loggan och återgett den utan väsentliga konstnärliga bidrag. Med den utgångspunkten får du som sagt inte utan samtycke sprida verken till allmänheten genom t.ex. försäljning (URL 1 kap 4 § första stycket). Om dina verk inte är att betrakta som bearbetningar av loggan, utan istället som nyskapelser, är dina verk istället självständiga även om loggan syns (URL 1 kap 4 § andra stycket). Tavlorna kan betraktas som helt självständiga verk om loggans väsentligaste drag är förändrade eller om den kontext loggan är placerad i är helt främmande för loggans normala sammahang och syfte. Sannolikt blir det svårare att hävda självständighet om loggan är mycket framträdande i tavlan. Om din konstnäriga särprägel däremot dominerar intrycket i tavlan talar det för att det är ett självständigt verk. Avgörande är helt enkelt hur tavlorna uppfattas av betraktaren.

Satirundantaget

Om syftet med din användning av loggan fyller en konstnärlig funktion som är främmande för den funktion loggan fyller för Levis användning, kan satirundantaget aktualiseras. Utgör tavlorna t.ex. en kritik mot, eller en kommentar på, klädindustrin eller konsumtionssamhället i stort kan användningen av loggan möjligtvis vara tillåten med stöd i satirundantaget.

Sammanfattning

Som framgått har Levis som utgångspunkt en ensamrätt att sprida sin logga till allmänheten genom t.ex. försäljning. Om dina konstverk däremot är att betrakta som självständiga verk kan du använda loggan på det sätt som du avser. Bedömningen av om dina tavlor är självständiga kantas av svåra överväganden som kräver mer insyn i hur tavlorna faktiskt ser ut. Förhoppningsvis har denna framställning gett dig en bättre förståelse för hur denna bedömning ska göras.

Avslutande kommentar

En minst lika lång utläggning kan göras om varumärkesrätten. Eftersom framställningen då hade blivit allt för lång har jag dock valt att begränsa mig till just upphovsrätt. Är du intresserad av vad som gäller för varumärkesrätten förslår jag att du söker bland våra andra publicerade svar. En bra genomgång finner du t.ex. här.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (963)
2021-04-12 Får jag lov att använda ett annat företagsnamn på min produkt som jag säljer?
2021-04-09 Är Netflix varumärkesskyddat?
2021-04-08 Användning av annans textilmönster
2021-04-06 Vad gör jag vid upphovsrättsligt intrång?

Alla besvarade frågor (91130)