Upphovsrätt i uppdragsförhållande

2019-08-28 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Angående Copyright.Under en internship som ej är betalt, vill arbetsgivaren att jag ska designa en komplett egen design som är baserad på deras affärside i en app. Arbetsgivaren har sagt att denna design är till för min portfolio och inget annat, men det har visat sig att han i smyg använder det utan min tillåtelse.Jag har tagit upp detta med honom men han hänvisar att "Allt det jag har skapat under den tid jag praktisera i företaget, tillhör företaget" samt att det står i avtalet, vilket det inte gör.Snälla, jag behöver råd hur jag kan gå vidare med detta.Tack!MvhMattias
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en del att ta ställning till här, bl.a. vad det egentligen är du har skapat, vad det är för typ av anställning du har samt hur avtalet mellan dig och din arbetsgivare ser ut.

Designen

Såsom jag uppfattat din beskrivning av din design är det fråga om något slags grafiskt gränssnitt för ett datorprogram, dvs. själva appens utseende. Sådan design kan bl.a. skyddas av mönsterrätt. Denna rätt uppkommer dock bara genom registering av mönstret hos patent och registreringsverket (1 a § och 9 § mönsterskyddslagen). Jag får uppfattningen att du inte registrerat din design. I sådana fall är din design inte mönsterskyddad. Däremot kan designen vara skyddad av copyright, vilket i Sverige heter upphovsrätt. Till skillnad från mönsterrätt uppkommer upphovsrätt automatiskt (1 § upphovsrättslagen) (URL). Upphovsrätt innebär, grovt formulerat, att ingen annan får använda din design utan din tillåtelse (2 §). Din ensamrätt är utgångspunkten i alla upphovsrättsliga frågor. Utan att gå in närmare på saken, och utan att beakta andra problem (som jag kommer till snart) anser jag att det är uppenbart att du har upphovsrätt till din design, och att din arbetsgivare har gjort intrång i din ensamrätt. Men som nyss nämnt finns det en del problem vi måste lösa först. Dessa går jag igenom under respektive rubrik nedan.

Anställningen

När man skapar något som ett led i sina arbetsuppgifter eller efter instruktioner från arbetsgivaren, kan upphovsrätten övergå till honom istället. Detta gäller explicit för datorprogram (40 a § URL). Din design är förvisso inte ett datorprogram i URL:s mening, men bestämmelsen kan ändå bli relevant. Ur den har nämligen sprungit den så kallade tumregeln (AD 2002 nr 87). Den innebär följande: "Arbetsgivaren får inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet utnyttja sådana verk som tillkommer som ett resultat av tjänsteåligganden gentemot arbetsgivaren. Arbetsgivarens rätt avser utnyttjanden för de ändamål som kan förutses när verket tillkommer." Vid en första anblick kan det därför verka som att din arbetsgivare har rätt att använda din design. Jag tror dock inte att han får det. Anledningen är att han inte är din arbetsgivare. Saken är den att din anställning nog inte är en anställning. För det första kallar du förhållandet för internship, dvs. praktik. Detta är inte en anställningsform. Möjligtvis skulle praktik kunna vara en omskrivning för provanställning, men jag tror inte att det är så i ditt fall. Anledningen till det är att du inte får betalt. Det finns i övrigt en del annat som talar för att det inte är fråga om en anställning, exempelvis det faktum att du fått designa gränssnittet själv. Enligt allmänna bedömningsgrunder för anställningsförhållanden kan han därför inte anses vara din arbetsgivare. Han är din uppdragsgivare.

Frågan som uppstår då är om tumregeln gäller även för uppdragsgivare. I en dom från Hovrätten för Västra Sverige ansågs tumregeln vara tillämplig på en praktikant. Det finns dock en mycket viktigt skillnad mellan det fallet och din situation. Praktikanten i fallet fick betalt. Att man får betalt måste enligt mig anses vara en stor bidragande orsak till att rättsordningen i vissa fall kan tillåta att arbetsgivare får upphovsrätt till sina anställdas verk. Han har ju trots allt – indirekt – betalat för det. Det är också så, och detta är en annan mycket viktig poäng, att Hovrätten ansåg att praktikanten var arbetstagare. Jag anser som nämnt inte att du är arbetstagare. Vi har alltså egentligen inte kommit närmare ett svar på frågan om uppdragsgivare omfattas av tumregeln. Det finns dock starka skäl som talar emot det. Förutom det jag nyss nämnt om betydelsen av att få lön och att du själv fått designa gränssnittet, måste man fråga sig varför Hovrätten ens bemödade sig med att utreda om praktikanten var arbetstagare eller inte. Varför skulle Hovrätten göra det, om det inte hade någon betydelse? Dessutom har den juridiska litteratur jag hittat varit enig: Tumregeln är inte tillämplig på uppdragsgivare. Av denna anledning anser jag att din uppdragsgivare inte kan använda din design med stöd av tumregeln.

Avtalet

Det sista vi ska gå igenom är avtalet. Både stora delar av URL samt tumregeln kan sättas ur spel m.h.a avtal. Avtalet går alltså före. På det teoretiska planet är saken redan klar. Din uppdragsgivare har ju själv sagt att designen är till för din portfolio. Detta måste ni anses ha kommit överens om. Ett sådant avtal kan inte medföra att han ska ha någon rätt till att använda din design. Tyvärr vill han ju inte längre kännas vid det han sagt, och utan dokumentation på att han faktiskt sagt det du påstår finns det inte mycket att göra just på den punkten. Frågan är då vad ni faktiskt har kommit överens om. Enligt den s.k. specifikationsprincipen anses gälla att en upphovsrätt inte kan övergå eller överlåtas om detta inte uttryckligen följer av avtal. Eftersom du har skrivit att det inte regleras i avtalet vem som ska ha rätt till din design måste utgångspunkten vara att din uppdragsgivare inte heller p.g.a. avtalet kan hävda att han har rätt att använda den. Dessutom ankommer det på uppdragsgivaren att bevisa att upphovsrätten har övergått på honom. Hur ska han kunna göra det, när inget om det står i avtalet och specifikationsprincipen talar emot att någon övergång ska ha skett? Det lär bli svårt för honom.

Slutsats och avslutande råd

I och med att vare sig tumregeln eller ert avtal kan medföra att en övergång av upphovsrätten har skett är det fråga om upphovsrättsintrång. Detta kan för det första vara straffbart (53 § URL). Utöver det kan du har rätt till såväl skälig ersättning för användningen av din design, som skadestånd (54 § URL). Exakt hur man ska formulera intrånget och företa skadeberäkningen är en fråga som vi får ta en annan gång. Det här svaret är redan långt nog. Hur som helst vill jag råda dig att gå till din uppdragsgivare med den information jag nu givit dig. Försök att nå en överenskommelse med honom. Både pengar såväl som ett löfte att omedelbart upphöra med användningen borde vara aktuellt. Det är upp till dig. Skulle det inte gå så får du vara beredd på rättegång. Skulle det bli aktuellt, eller om du har några ytterligare frågor så vill jag rekommendera att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (793)
2020-01-16 Översatt sång på bröllop: Upphovsrätt
2020-01-01 Hur ska jag ta ställning till kravbrev med anledning av fildelning?
2019-12-31 Rätt att kringgå elektroniska spärrar till e-böcker
2019-12-27 Hur långt får man citera ur annans verk?

Alla besvarade frågor (76518)