FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt28/03/2018

Upphovsrätt för bilder

Hur kan jag hävda upphovsrätt när någon använder mina bilder?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta när det kan finns upphovsrätt till dina bilder och hur du kan gå tillväga om någon brutit mot din upphovsrätt.

Som följer av rubrik 7 kan du hävda upphovsrätt om någon använder dina bilder, men det förutsätter att du har ett upphovsrättsskydd eller skydd för närstående rättigheter till upphovsrätten.

Eftersom jag inte vet mer än att det endast rör sig om bilder kommer mitt svar vara en ganska allmän beskrivning av upphovsrätten. För mer specifika frågor om vad som gäller i ditt fall är du varmt välkommen att återkomma.

Reglerna om upphovsrätt finns i Upphovsrättslagen (URL).

1. Har dina bilder upphovsrätt?

Upphovsätt kan finnas för dina bilder (URL 1 § första stycket 5 p).

Kravet på att dina bilder ska vara skyddade av upphovsrätt är att bilderna ska ha verkshöjd, detta innebär att bilderna ska ha en viss grad av självständighet och originalitet. För originalitet krävs det att du har satt din personliga prägel på dessa, detta är fallet när du annat uttrycka din kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val. Det ställs dock inget krav på bildernas kvalité.

Det kan vara svårt för dig att veta om bilderna har verkshöjd. Det finns då ett hjälpmedel som kallas dubbelskapandekriterium. Detta betyder att bilderna kan få upphovsrättsligt skydd om de har en självständighet och originalitet som innebär att det endast finns en minimal risk för att någon annan kan skapa likadana bilder utan att ha sett dina bilder.

Finns det alltså endast en minimal risk att någon annan kan skapa bilder som liknar dina till stor grad har troligen dina bilder verkshöjd och bilderna är då skyddade av upphovsrätt. Finns det däremot en risk för att någon kan skapa liknande bilder så har inte dina bilder verkshöjd, och är då inte heller skyddade av upphovsrätt.

Det är i praktiken först när det sker en rättslig prövning om någon har brutit mot din upphovsrätt (se nedan) som det görs klart om bilderna har upphovsrätt eller inte.

1.1 Fotografier som inte har verkshöjd

Har du man närmare eftertanke tagit bilderna, att det inte handlar om ett uttryck för dina fria och konstnärliga val, så har inte bilderna verkshöjd och är därför inte skyddade av upphovsrätt. Men bilderna kan ändå få skydd för närstående rättigheter till upphovsrätten. Du har då ensamrätt att skapa exemplar av bilderna och sprida dessa (URL 49 a §).

Detta skydd varar i 50 år från det att bilden skapades (URL 49 a § tredje stycket). I övrig gäller samma samma saker som jag beskriver om upphovsrättsskydd.

1.2 Sociala medier

Har du lagt upp bilderna på sociala medier kan bedömningen bli helt annorlunda. Detta eftersom det finns användarkontrakt på vissa sociala medier som innehåller villkor om att rättigheter till bilderna (exempelvis upphovsrätt) går till de sociala medierna istället.

2. Hur får du upphovsrättsskydd?

Det är du som får upphovsrättsskydd genom att du har skapat bilderna. Det upphovsrättsliga skyddet uppstår när bilderna har fått verkshöjd (se ovan), och du behöver alltså inte göra något annat för att bilderna ska bli skyddade av upphovsrätt.

3. Vad innebär skyddet?

Upphovsrätten skyddar dig på två områden, dels ett ekonomisk skydd och dels ett ideellt skydd.

Det ekonomiska skyddet ger dig, och ingen annan, rätten att göra fler exemplar av bilderna och att sprida dessa (URL 2 §).

Det ideella skyddet ger dig en rätt att bli namngiven på bilderna och bilderna får inte heller ändras på ett sätt som är kränkande för dig (URL 3 §).

4. Hur länge varar skyddet?

Skyddet varar i 70 år efter du avlidit (URL 43 § första stycket).

5. Kan andra ändå få använda dina bilder?

Om du har upphovsrätt till bilderna så kan andra personer få använda dina bilder för privat bruk (URL 12 §).

Det finns även andra inskränkningar som gör att personer kan få använda dina bilder trots att du har upphovsrätt. Då frågan inte innehåller information om i vilket syfte andra har använt bilderna kan jag dock inte ta ställning till detta utan får hänvisa till bestämmelserna om inskränkningar i upphovsrättslagen (URL 2 kap). Det ideella skyddet, som jag beskrivit under rubrik 3, gäller dock fortfarande (URL 11 § första stycket).

Alla dessa inskränkningar i lagens andra kapitel gäller dock inte om det är fråga om ett skydd som jag beskrivit under rubrik 1.1. I sådant fall gäller endast paragraferna som hänvisas till i den bestämmelsen (URL 49 a § tredje stycket).

6. Påföljder för någon som brutit mot din upphovsrätt

Det finns flera påföljder som komma på tal om någon brutit mot din upphovsrätt till bilderna (URL 7 kap). I detta kapitel får vi veta att det kan bli fråga om exempelvis böter, fängelse och skadestånd.

Du kan även gå till domstol och begära att den som brutit mot din upphovsrätt ska förbjudas fortsätta med detta, fortsätter personen använda dina bilder efter förbudet ska då denna betala en kostnad till dig (URL 53 b § första stycket).

7. Slutsats

Eftersom det är en allmän fråga om upphovsrätt är det svårt för mig att berätta vad som gäller i just ditt fall. Jag har därför berättat mer generellt om vad som gäller för upphovsrätt till bilder.

Har dina bilder verkshöjd (se rubrik 1) är dina bilder skyddade av upphovsrätt, och du kan då hävda detta om någon använder dina bilder. Rör det inte sig om bilder som inte når upp till verkshöjden kan du ändå vara skyddad (se rubrik 1.1). Det kan bli fråga om påföljder för personer som använder dina bilder (se rubrik 6).

8. Rekommendationer

Eftersom det först och främst är i domstol som det blir klart om du har upphovsrätt eller inte till bilderna så råder jag dig att först prata med personen som har använt dina bilder. Berätta då att det kan röra sig om ett brott mot din upphovsrätt.

Går inte personen med på detta kan det bli aktuellt med att lämna in en stämningsansökan till Patent- och Marknadsdomstolen. Jag råder dig då att kontakta Lawline på info@lawline.se för mer juridisk hjälp.

Jag hoppas att mitt svar varit till vägledning. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÅkessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?