FrågaFAMILJERÄTTGod man29/11/2018

Upphörande av godmanskap - måste det gå genom tingsrätten?

När man upphör en god man måste det gå genom tingsrätten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kommer jag att besvara hur upphörande av godmanskap går till. Avslutningsvis kommer jag att besvara om det måste gå genom tingsrätten.

Hur entledigas en god man?

I 11 kap. Föräldrabalken (FB) finner man bestämmelserna om godmanskap. Beslut om godmanskap regleras genom 11 kap. 4 § FB. Om en god man inte längre behövs ska godmanskapet upphöra. Ansökan om att ett godmanskap ska upphöra och att god man således ska entledigas, får i enlighet med 11 kap. 21 § FB göras av någon av dem som avses i 11 kap. 15 § första stycket FB eller av den gode mannen eller förvaltaren. Rätten eller överförmyndaren får också i enlighet med 11 kap. 21 § andra stycket, självmant ta upp frågor som avses i första stycket och som de är behöriga att avgöra.

Enligt 11 kap. 19 § första stycket FB ska godmanskapet upphöra när huvudmannen inte längre är i behov av god man. Beroende på bakgrunden till varför en god man utsetts, gäller olika regler för entledigande. Enligt bestämmelsen ska en god man som förordnats enligt 11 kap. 3 § punkt 1-5 FB entledigas så snart den som förordnandet avser begär det. När en god man slutfört sitt uppdrag ska denne genast anmäla det till överförmyndaren. En god man har i enlighet med bestämmelsens andra stycke, rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Om godmanskapet ska fortsätta är gode mannen skyldig att kvarstå till dess att ny god man utsetts, om inte annat föreskrivs i 11 kap. 19 a § FB.

Går beslutet om upphörande av godmanskap via tingsrätten?

Ett beslut om att det godmanskap som förordnats enligt 11 kap. 4 § FB, ska upphöra och ett beslut om att entlediga en god man, fattas av rätten i enlighet med 11 kap. 19 b § FB. I övriga fall fattar överförmyndaren beslut om upphörande av ett godmanskap och om entledigande av en god man. Dock om huvudmannen (personen i behov av en god man) avlider upphör godmanskapet på dödsdagen och gode mannen entledigas automatiskt samma dag. Om beslutet går via tingsrätten är således beroende på situationen i fråga.

Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!

Vänligen,

Emma RönnqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000