Upphörande av avvisningsbeslut.

Om det går 4 år från lagakraftvunnen dom om avvisning för en papperslös familj, där inget land accepterar dem, vad händer om de inte ansöker om ny asyl? Om de ansöker om ny asyl kommer de kanske förlora sin lägenhet, barnen måste byta förskolor och den äldste sonen, snart 17 år, autistisk med förståndshandikapp går i särgymnasiet i vår stad och skulle brytas ned av en flytt. Ska de vänta på att Mig verket hör av sig? den 28/4 har det gått 4 år.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När fyra år har förflutit för att ett avvisningsbeslut vunnit laga kraft upphör beslutet att gälla och ny möjlighet att söka asyl uppkommer. Detta regleras i 12 kap. 22 § Utlänningslagen.

Migrationsverket kommer inte kontakta tidigare sökanden när 4 års perioden gått ut. Familjen bör istället själva uppsöka migrationsverket om de vill få en chans till ny prövning.

Vid asylprövningen görs bland annat en prövning av risken med återvändande till hemlandet. Om det är så att inget land kan ta emot dem föreligger verkställighetshinder och de kan inte skickas tillbaka. Jag vet nu inte vilket land de kommer ifrån för att kunna kommentera om asyl är det bästa alternativet för dem att söka för att få uppehållstillstånd. Det spelar nämligen ingen roll om det finns ett allmänt behov av att stanna kvar i Sverige när det kommer till om man ska erhålla uppehållstillstånd till följd av skyddsskäl (asyl) utan rekvisiten lagen uppställer handlar i mångt och mycket om situationen i hemlandet.

Annars finns möjlighet att söka uppehållstillstånd på andra grunder såsom att det föreligger synnerligen ömmande omständigheter att en person bör tillåtas stanna i Sverige. För barn gäller även en lättnad genom att endast särskilt ömmade omständigheter föreligger, här har ex. barn fått stanna i Sverige när de varit svårt sjuka och medicin inte kan tillgodoses i hemlandet (se, 5:6 UtlL) . Minnas bör dock att det görs en samlad bedömning för varje enskild person.

Principer som barnets bästa etc. tillämpas även vid bedömningarna i asyl- och migrationsärenden. Det görs en samlad bedömning av helheten.

För mer specifika råd kring ert särskilda fall, kontakta gärna byrån;

Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00

Bästa hälsningar,


Sandra IbrahimRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000