Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov och anknytning

2017-11-10 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Jag kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn år 1993, jag har bott med släktingar och andra som har tagit hand om mig tills jag fyllt 18år, under åren har jag fått avslag för att hämta mina föräldrar till Sverige. Som vuxen och som svensk medborgare, hur kan jag gå tillväga för att få hit min familj då de befinner sig i ett väldigt orolig situation?Tacksam för svar
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige kan man få uppehållstillstånd av olika anledningar. Uppehållstillstånd med anledning av skyddsbehov och familjeanknytning är de vanligaste grunderna. Jag kommer att gå igenom dessa grunder och förklara förutsättningarna för att få uppehållstillstånd beviljat. Svaren finner vi i utlänningslagen (UtlL) och lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegrL). Den sistnämnda lagen är en tillfällig lag som gäller under perioden 2016-07-20 – 2019-07-19. Denna lag har företräde framför UtlL.

Uppehållstillstånd med anledning av skyddsbehov
Det finns idag tre kategorier av skyddsbehov: flykting, alternativt skyddsbehövande och övrig skyddsbehövande. Faller man in under någon av grunderna har man rätt till uppehållstillstånd. I dagsläget kan man dock inte få uppehållstillstånd som övrig skyddsbehövande (4 § BegrL).

Uppehållstillstånd kan man erhålla som flykting. Flykting är man om man befinner sig utanför det land som man är medborgare i, därför att man känner en välgrundad fruktan för förföljelse, på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp (4 kap. 1 § UtlL). Vidare ska inte möjligheten till skydd i hemlandet existera. I din fråga framgår det att dina föräldrar befinner sig i en orolig situation. Det framgår dock inte av vilken anledning. För att anses vara flykting krävs det att förföljelsen grundar sig i någon av ovanstående förföljelsegrunder. Vidare tolkar jag det som att dina föräldrar befinner sig i hemlandet. Om så är fallet omfattas de inte av flyktingbegreppet eftersom att ett krav är att man befinner sig utanför det land man är medborgare i.

Om man inte omfattas av flyktingbegreppet kan man trots detta erhålla uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § UtlL. För att anses vara alternativt skyddsbehövande ska man befinna sig utanför det land som man är medborgare i eftersom att det finns en grundad anledning att anta att man vid ett återvändande till hemlandet löper risk att straffas med exempelvis tortyr eller dödsstraff alternativt att man löper en allvarlig risk att skadas på grund av väpnade konflikter. Som tidigare nämnt framgår det inte varför dina föräldrar befinner sig i en orolig situation samt om de befinner sig i hemlandet för tillfället eller inte. Det går därför inte att resonera kring dina föräldrars möjligheter att erhålla uppehållstillstånd med anledning av skyddsbehov.

Uppehållstillstånd med anledning av anknytning
Eftersom att du idag är vuxen ingår inte du och dina föräldrar, enligt svensk lag, i samma kärnfamilj. Det är då svårare att få uppehållstillstånd med anledning av anknytning än vad det hade varit om ni ingått i samma kärnfamilj. Ingår man i samma kärnfamilj är kraven lägre. Enligt 5 kap. 3a § UtlL får uppehållstillstånd beviljas en utlänning som är anhörig till en flykting då det finns synnerliga skäl. Observera att kravet på att det ska föreligga synnerliga skäl är satt väldigt högt och uppehållstillstånd på denna grund ges därför i väldigt få fall.

Slutligen krävs det att du kan försörja dina föräldrar (alternativt att de kan försörja sig själva) samt att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er alla tre.

Övriga kommentarer
Jag har nu redogjort för de främsta möjligheterna som finns för dina föräldrar att få uppehållstillstånd i Sverige. Det går dock inte att ta ställning till huruvida uppehållstillstånd kan komma att beviljas eller inte. Anledningen till detta är att man behöver gå igenom ett flertal sakomständigheter i det enskilda fallet som dessvärre inte framgår i din fråga. Sammanfattningsvis är kraven väldigt höga för att få uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd med anledning av skyddsbehov kräver en viss grad av "oroligheter". Vidare kräver uppehållstillstånd med anledning av anknytning att det föreligger "synnerliga omständigheter" vilket kräver särskilda omständigheter. För att du ska kunna gå vidare i din fråga rekommenderar jag dig därför att ta kontakt med en handläggare på Migrationsverket som kan hjälpa dig vidare i ditt ärende.

Hoppas att du fått hjälp på vägen med din fråga. Du är välkommen att återkomma med fler frågor!

Med vänlig hälsning,
Christoffer Tolf
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1223)
2021-09-10 Kan man få medborgarskap när man dömts till böter?
2021-09-07 Vad händer om ett barn hinner fylla 18 år under asylprocessen?
2021-09-06 Hur ska "skyndsamt" tolkas i 16 kan 4 § utlänningslagen?
2021-09-05 Har migrationsverket en tidsfrist för begäran om att avsluta ett ärende?

Alla besvarade frågor (95697)