Uppehållstillstånd på grund av anknytning till maka

Hej!

Jag (som är svensk medborgare) och min utländska make har gift oss sedan 5 månader. Han ansökte nu om uppehållstillstånd hos migrationsverket efter att vi har registrerat vår äktenskap hos skatteverket. Enligt utlänningslag (2005:716) enligt 5kap 3§1p och 5kap ä.17-17b§§ är det lagligt av migrationsverket (som är en statlig myndighet) att avslå en ansökan om uppehållstillstånd? Ifall min make får avslag vad kan vi göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

För uppehållstillstånd gäller Utlänningslagen(UtlL).

Huvudregeln är att uppehållstillstånd ska ges till din make, som är utlänning, eftersom du är bosatt i Sverige, enligt 5 kap 3 § första stycket, första punkten UtlL. Detta gäller om inte något undantag är tillämpligt. Undantagen finns i 5 kap 17 § - 5 kap 17b § UtlL. Vissa av undantagen gäller barn och sambo, jag bortser i från dem och kommer bara att berätta om de undantag som kan bli tillämpliga just i erat fall.

Det första undantaget är det i 5 kap 17a § första stycket, första punkten UtlL. Det anger att om ni medvetet lämnat oriktiga uppgifter, eller medvetet låtit bli lämna uppgifter, som har betydelse för uppehållstillståndet, så kan migrationsverket vägra att ge er make uppehållstillstånd. Vilka sorters uppgifter det skulle röra sig om beror lite på. Om din make är gift med någon annan utomlands, eller kanske har begått allvarliga brott utomlands så skulle detta kunna vara sådant som ni måste berätta. Om ni låtit bli att berätta sådana saker så är undantaget är tillämpligt, vilket innebär att migrationsverket kan vägra att ge din make uppehållstillstånd. Ett annat exempel på sådana uppgifter som man måste berätta är hämtat från ett rättsfall från Migrationsöverdomstolen, där en kvinna inte fick uppehållstillstånd på anknytning till sin make eftersom hennes make i Sverige var sambo med en annan kvinna, och det inte berättade detta för migrationsverket(MIG 2017:19).

Nästa undantag finns i 5 kap 17 § första stycket, andra punkten UtlL. Det anger att om ni gift er enbart för att din make ska få uppehållstillstånd i Sverige så kan också migrationsverket vägra att ge din make uppehållstillstånd. Detta betyder att om ert äktenskap är ett så kallat skenäktenskap, för att din make ska få uppehållstillstånd, så är undantaget tillämpligt. Detta undantag är lite svårare att avgöra om det kommer att bli tillämpligt. I ert fall så har ni inte varit gifta särskilt länge, vilket gör att Migrationsverket antagligen kommer att utreda den här frågan. Om det inte finns några omständigheter som talar för att ni gift er enbart för att din make ska få uppehållstillstånd så ska inte det här undantaget vara tillämpligt enligt propositionen(dvs förarbetet till lagen där det anges hur den är tänkt att tillämpas, i detta fall prop. 1999/2000:43 på sidan 39). Exempel på omständigheter som skulle kunna tala för att undantaget ska vara tillämpligt är om ni lämnar olika uppgfiter till migrationsverket om er själva, som ni båda borde känna till om varandra. Om ni inte kan har ett gemensamt språk så talar det också för att ert äktenskap bedöms som ett skenäktenskap. Likadant bedömer man omständigheter kring ert förhållande med varandra d v s hur ni träffats, hur länge ni känt varandra osv, detta är sådant som ni förväntas kunna ge samstämmiga uppgifter om. Om ni inte varit tillsammans innan ni gift er så kan detta också vara en sådan omständighet som gör att migrationsverket bedömer att ni gift er för att din make ska få uppehållstillstånd. Om Migrationsverket gör den bedömningen så kan de alltså vägra att ge er make uppehållstillstånd.

Nästa undantag finns i 5 kap 17a § första stycket, tredje punkten UtlL. Där anges det att om din make utgör ett hot mot allmän ordning eller säkerhet så kan migrationsverket vägra att ge honom uppehållstillstånd. Det är svårt att avgöra exakt vilka omständigheter i ert fall som skulle kunna tala för att undataget är tillämpligt. Har din make inte blivit dömd för allvarliga brott, och inte till exempel är narkotikamissbrukare så är undantaget inte tillämpligt, och migrationsverket kan då inte heller vägra att ge din make uppehållstillstånd på denna grunden.

Nästa undantag finns i 5 kap 17a § andra stycket, första punkten UtlL. Där anges att om ni inte ska bo tillsammans så kan migrationsverket vägra att ge din make uppehållstillstånd.

I 5 kap 17 § andra stycket, andra punkten UtlL anges att om du är sambo eller gift med någon annan så kan migrationsverket vägra ge din make uppehållstillstånd. Migrationsverket är faktiskt skyldiga att vägra din make uppehållstillstånd om du är gift med någon annan och bor med den personen i Sverige, vilket följer av 5 kap 17b § UtlL.

Det sista undantaget finns i 5 kap 17a § andra stycket, tredje punkten UtlL. Det anger att om någon utav er är under 18 år gamla så kan migrationsverket vägra er make uppehållstillstånd.


Sammanfattningsvis så är huvudregeln att din make ska få uppehållstillstånd. Det finns som jag beskrivit flera avgörande undantag till denna huvudregel, och utan mer information än den ni anger i er fråga så kan jag inte bedöma om de är tillämpliga eller inte, istället har jag kort beskrivit undantagen. Om något av undantagen är tillämpliga så kan alltså Migrationsverket vägra att ge er make uppehållstillstånd. På er fråga om detta är lagligt så är svaret alltså ja, det är helt enligt lag ifall något av undantagen är tillämpliga.

Om din make skulle få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, så kan det beslutet överklagas till migrationsdomstolen enligt 14 kap 3 § 4 stycket UtlL. Man har tre veckor på sig från beslutet att överklaga beslutet. För att få hjälp med en sådan överklagan kan ni kontakta Lawlines verksamma jurister.


Jag hoppas att ni tycker att ni fått hjälp med er fråga.

Vänligen,

Olle Hansen ÖlmedalRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000