Uppehållstillstånd med nära anknytning för familjemedlem

2016-04-03 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej jag är svensk medborgare/född här och gifte mig borgerligt ca 3mån sen i Stockholm med min fru som är från Moldavien( icke EU land) och hon måste vänta på ett beslut i sitt land!! Vi är gifta och ändå så kan vi inte va tillsammans... Vi funderar att skaffa barn snart men hon får ju inte komma hit o stanna medans... Vilka vägar kan vi gå för att få henne att stanna? Det dröjer ca 14-21 mån sa dom.. Det är fan absurt... De släpper in 170.000 terrorister och ger dom pengar o boende men ett gift par får inte vara med varann pga "Lagen"... Hjälp mig att få hit henne på nåt sätt!!! Det måste finnas nån utväg? Jag har t.o.m hittat ett jobb för henne men hon får ju inte jobba för hon måste avvakta på beslutet.. Vad kan jag göra ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör Migrationsrätt. Jag antar att din fru har ansökt uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till svensk medborgare.

Utlänningslagen (UtlL) innehåller regler om uppehållstillstånd, utvisning, avvisning, uppehållstillstånd och medborgarskap. Utlänningslagen tillkom som en föjd av EU:s migrationsdirektiv.

Handläggningen av ärenden om uppehållstillstånd regleras dels av de allmänna bestämmelserna i förvaltningslagen(1986:223, FL), dels av bestämmelser i 13 kap. Avslag av Migrationsverket får överklagas till migrationsdomstol 14 kap. 3 §. Migrationsdomstolens beslut får överklagas enligt16 kap. 9 § till Migrationsöverdomstolen men kräver att prövningstillstånd enligt 16 kap. 11 §motiveras. Handläggningen hos domstolarna regleras av förvaltningsprocesslagen (1971:291)och bestämmelser i 16 kap.

Din fru kan få uppehållstillstånd om hon är gift med en svensk medborgare. Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd. Ni bör registrera ert äktenskap eller partnerskap hos Skatteverket i Sverige så att det är godkänt enligt svensk lag. Om du har bott tillsammans med maka, partner eller sambo i ett annat land än Sverige under minst två år får den sökande oftast permanent uppehållstillstånd. Man måste kunna styrka att relationen är seriös genom t.e.x. dokumentation på att man bott ihop eller äktenskapshandlingar.

Direktivet föreskriver en skyldighet för medlemsstaterna att bevilja uppehållstillstånd för make till anknytningspersonen. Rätt till familjeåterförening och uppehållstillstånd för makar förutsätter ett civilrättsligt giltigt äktenskap i Sverige. Genom införlivandet av direktivet är uppehållstillstånd för makar en rättighet. Som en följd härav har seriositetsprövningen och prövningen av om särskilda skäl talar mot att tillstånd ges tagits bort för makar. Rätten till uppehållstillstånd får dock begränsas genom att undantag får göras i vissa situationer t.ex. om det är fastställt att falska eller vilseledande uppgifter använts eller att ett skenförhållande är för handen. Man kan få avslag om den ena maken, bedriver brottslig verksamhet, oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet förtigits som är av betydelse för att få uppehållstillståndet, om utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Uppehållstillstånd får vägras även i sådana fall som avses 5 kap 3 § första stycket 1eller 5 kap 2 b § UtL, om

1. makarna eller samborna inte lever tillsammans eller inte har sådan avsikt,

2. den person till vilken anknytning åberopas eller utlänningen som sökt uppehållstillstånd är gift eller sambo med någon annan, eller

3. någon av makarna eller samborna är under 18 år.

Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör vägras skall hänsyn tas till utlänningens övriga levnadsomständigheter och familjeförhållanden.

De begränsningar som direktivet medger har införlivats i 5 kap. 17-17 b §§ utlänningslagen

Enligt 5 kap 3 § utlänningslagen ska uppehållstillstånd ges till om inte annat följer av 17–17 b §§,

1. en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.

2. ett utländskt barn som är ogift och

a) har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, eller,

b) har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.

Rättsfall

I rättsfallet MIG 2007:36 anges att en grundläggande förutsättning för att uppehållstillstånd skall ges är att personen till vilken anknytning åberopas är bosatt i Sverige eller avser att bosätta sig här inom en nära framtid. Om anknytningspersonen inte är bosatt i Sverige krävs att denne har konkreta planer för ett återvändande till Sverige. En annan grundläggande förutsättning är att den sökande själv har konkreta planer på att bosätta sig i Sverige.

Om utlandsvistelsen har varit långvarig eller föranletts av något annat skäl är det emellertid rimligt att ställa ett krav på bevisning beträffande personens avsikt att återvända till Sverige, t.ex. att det finns en bostad eller en anställning i Sverige från viss tidpunkt. Råder det tveksamhet om anknytningspersonens framtida bosättning i Sverige, bör bestämmelserna om makes/makas/sambos möjligheter till uppehållstillstånd på grund av anknytning inte vara tillämpliga.

Du kan även läsa rättsfallet MIG 2013:14 där det framhölls att det var viktigt att ha tydligt uttalat att makarna har för avsikt att leva tillsammans. Enligt lagtextens ordalydelse är det avsikten att leva tillsammans som är avgörande för bedömningen av om uppehållstillstånd ska beviljas eller inte. Det framgår inte när denna avsikt ska föreligga men det får förutsättas att den ska finnas så länge ansökan om uppehållstillstånd är föremål för prövning i någon instans. Inte heller nämns det i bestämmelsen någon tidpunkt för när det är tänkt att avsikten senast ska ha manifesterats genom att makar faktiskt bor tillsammans och lever ihop.

Även andra omständigheter måste dock beaktas, såsom skälen för bosättningsplanerna och när i tiden sammanlevnaden är tänkt att ta sin början. En samlad bedömning av omständigheter av det här slaget måste göras i varje enskilt fall.

Kan den som ansökt om uppehållstillstånd samtidigt ansöka om visum?
Enligt huvudregeln skall den som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige ha ansökt om och beviljats uppehållstillstånd innan inresan i Sverige. Beslut gällande ansökan om uppehållstillståndet får enligt samma regel inte tas när den sökande befinner sig i Sverige.Det går att ansöka om en visering samtidigt som eller efter att man har ansökt om uppehållstillstånd och en bedömning av om ansökan skall beviljas görs från fall till fall. Avgörande vikt läggs då vid den sökandens avsikt att efter besöket i Sverige återvända till hemlandet och där invänta beslutet.

Observera att den som beviljats visum inte får stanna i Sverige och där vänta på Migrationsverkets beslut, utan måste återvända innan visumet går ut. Handläggningstiden kan komma att förlängas om Migrationsverket upptäcker att den sökande befinner sig i landet och därför måste avvakta med beslut till dess att den sökande lämnat landet. Om den sökande befinner sig i Sverige vid tiden för beslutet finns en risk att ansökan om uppehållstillstånd avslås och den sökande utvisas.

Svar: Ni har betett er korrekt som har ansökt om uppehållstillstånd för din fru från det landet hon befinner sig precis som man bör göra enligt huvudregeln. Handläggningstiderna tar längre tid än normalt på Migrationsverket p.g.a. flyktingkrisen som pågår i EU. Tidigare fanns det en möjlighet att begära förtur i ansökan om uppehållstillstånd. Denna möjlighet har tyvärr tagits bort. Migrationsverket hänvisar istället till att omständigheterna i det enskilda fallet avgör hur skyndsamt de ska handläggas.

Det finns inte så mycket som ni kan göra för att snabba på migrationsverkets handläggning, det är däremot okej om du so svensk medborgare flyttar utomlands så att du och din fru kan vara tillsammans. Du måste dock så också kunna visa att du har konkreta planer på att flytta tillbaka till Sverige i sådana fall.

Jag rekommenderar att du kontaktar den Svenska ambassaden i Moldavien och ser hur det går med ärendet och eventuellt lägger till uppgifter som kan styrka dina och din frus konkreta planer på att bo och leva i Sverige, tex dokumentation om bostad och arbete med mera. En alternativ väg kan vara att hon reser till Sverige och ansöker om tre månaders visum men då är det viktigt att hon reser tillbaka till Moldavien så att hon får uppehållstillståndet beviljat. Ett annat alternativ är att hon ansöker om arbetstillstånd i Sverige nu, ni bör dock fråga Migrationsverket om samma huvudregel som för visering gäller, d.v.s. att hon måste vara i hemlandet när hon får svar på uppehållstillståndet. Troligtvis är det samma huvudregel som gäller.

Handläggningstiden för arbetstillstånd är kortare än handläggningstiden för uppehållstillstånd. Då är det viktigt att ni skickar in en komplett ansökan med all dokumentation direkt för att handläggningen ska gå fortare.

Om ni behöver hjälp med att skriva juridisk dokumentation eller myndighetsbrev är ni välkomna att kontakta oss! yesim.konduk@lawline.se

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1098)
2020-11-30 Kan man åka tillbaka till Sverige efter avslag på asylansökan?
2020-11-30 Karenstid inför svenskt medborgarskap
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?

Alla besvarade frågor (86816)