Uppehållstillstånd med anknytning till svensk medborgare

Hej

Jag ska gifta mig i Sverige med min tjej som kommer från Ukraina. Vi har redan beställt tillstånd från skatteverket.

Efter att vi har gift oss och ansökt om uppehållstillstånd i Sverige till henne (Jag har Svenskt medborgarskap) Måste hon åka tillbaka till Ukraina och vänta på svar?

Om ja, kan vi vara tillsammans ändå i Sverige utan att någon myndighet vet detta, alternativt förlänga 90dagars regeln genom att åka över tilll Danmark i syfte att på datumstämpel på passet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Huvudregeln är att din tjej som vill bo med dig i Sverige, ska ansöka om uppehållstillstånd från hennes hemland Ukraina eller det land där hon har tillstånd att bo. Uppehållstillståndet ska vara klart innan hon reser in i Sverige. Det innebär att hon ska ansöka om och beviljas uppehållstillstånd före inresan i Sverige. En sådan ansökan om uppehållstillstånd får inte beviljas efter inresan.

Från denna huvudregel förekommer det dock vissa undantag som ger din tjej möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd när hon redan befinner dig i Sverige. I 5 kap. 18 § andra stycket utlänningslagen (här) finns en uppräkning av undantagssituationer när uppehållstillstånd får beviljas medan sökanden befinner sig i Sverige. I punkten 5 anges att uppehållstillstånd kan beviljas trots att utlänningen befinner sig i Sverige om han eller hon har stark anknytning till personen som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där. I undantagsregeln anges vilka fall av familjeanknytning som kan vara föremål för undantag från huvudregeln. Dessa fall av familjeanknytning är familjeåterförening, så kallad snabb anknytning, andra anhöriga som utlänningen haft hushållsgemenskap med, en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt sammanbor med ett i Sverige bosatt barn, samt en förälder som ska utöva umgänge med ett i Sverige bosatt barn.

Familjeåterförening omfattar bland annat den som är make eller sambo till någon som är bosatt i Sverige eller ett utländskt barn som är ogift och har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.

Med snabb anknytning syftas på en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges.

Av omständigheterna i din fråga framgår att din tjej har för avsikt att ingå äktenskap med dig som är svensk medborgare och är bosatt i Sverige. Det innebär att hon har så stark anknytning till dig att hon kan beviljas uppehållstillstånd trots att din tjej befinner sig i Sverige. Det räcker dock inte att enbart ha stark anknytning till den bosatta personen i Sverige utan det ska dessutom inte skäligen kunna krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in sin ansökan därifrån.

Avseende skälighetsrekvisitet har det i förarbetena till utlänningslagen understrukits att stor tonvikt bör läggas vid de svårigheter en sökande kan möta när det gäller att återvända till hemlandet för att inge en ansökan därifrån. Som exempel på sådana situationer anges bland annat svårigheter att erhålla pass eller utresetillstånd, skyldighet att fullgöra en mycket lång värnpliktstjänstgöring eller att avtjäna ett straff för gärning som inte är straffbelagd i Sverige. Om det inte finns någon svensk utlandsrepresentation i det land som utlänningen ska återvända till och det är förenat med stora praktiska svårigheter och betydande kostnader att resa till något grannland, kan vara ytterligare en omständighet då det inte är skäligt att låta den sökande återvända till ett annat land för att inge sin ansökan därifrån.

Om din tjej har stora svårigheter att återvända till hemlandet Ukraina för att inge en ansökan därifrån, kan Migrationsverket bevilja henne uppehållstillstånd trots att hon befinner sig i Sverige.

Sammanfattningsvis kan sägas att din tjej måste befinna sig i Ukraina enligt huvudregeln för att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Om din tjej uppfyller kravet på stark anknytning och skälighetsrekvisitet i 5 kap. 18 § andra stycket utlänningslagen, kan hon ansöka om uppehållstillstånd trots att hon befinner sig i Sverige. Om ni väljer att vara tillsammans i Sverige under handläggningstiden, trots att din tjej ansöker om uppehållstillstånd enligt huvudregeln, riskerar hon att få avslag på sin ansökan.

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Galina KrastevaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”