Uppehållstillstånd för barn som anhörig till annan än förälder

En 18-årig afghan med permanent upphållstillstånd har en bror som befinner sig på okänd plats i Europa och försöker komma hit. Vilka möjligheter har denne 15-årige bror att få asyl i Sverige som anhörig till den enda levande släktingen.

15-åringen:

-har varit sjuklig, inlagd på sjukhus i omgångar i Pakistan

-har inga levande släktingar (utom brodern här i Sve) som inte innebär dödsfara (talibansläktingar)

-har bror med PUT i Sverige

-har varit på flykt i sammanlagt 2,5 år

När vi hittar brodern: vad ska vi göra för att öka chanserna att få honom hit till sin enda levande släkting?

Lawline svarar

Hej!

Jag kommer först besvara din fråga utifrån att den 15-åriga brodern finns i utlandet och ansökan om uppehållstillstånd sker som anhörig till den 18-åriga brodern i Sverige. För att beviljas uppehållstillstånd på den här grunden ställs ganska stränga krav och med tanke på den 15-åriga broderns bakgrund med flera års flykt, sjukdomshistorik och familjeförhållanden tror jag det skulle vara enklare för honom att få asyl i Sverige om han tog sig hit och sökte asyl själv. Så som läget är i Sverige idag bör dock beaktas de gränskontroller som utförs och att giltig ID-handling är ett krav för att ens få komma in i Sverige och söka asyl.

Uppehållstillstånd såsom anhörig:

Ett barn under 18 år som är ogift kan få uppehållstillstånd i Sverige för att flytta till en person som inte är dennes förälder under vissa förutsättningar som framgår av 5 kap. 3a § 1 st. 2 p. utlänningslagen (här). Det krävs ett socialt och känslomässigt beroende mellan personerna. Det första kravet är att barnet och personen i Sverige, anknytningspersonen, ska ha bott tillsammans i hemlandet omedelbart före anknytningspersonen, som måste ha permanent uppehållstillstånd, flytt till Sverige. Sker ansökan långt efter att anknytningspersonen fått permanent uppehållstillstånd i Sverige måste den som ansöker visa att det förelegat särskilda skäl för att ansökan inte skett tidigare. Det andra kravet är att det ska föreligga ett beroendeförhållande mellan barnet och anknytningspersonen. Migrationsverket bedömer styrkan av beroendet utifrån att det ska framstå som socialt och känslomässigt svårt för personerna att inte bo tillsammans. Beroendet ska ha funnits redan i hemlandet och vara utöver det vanliga som finns i en familj. Om den som åberopar anknytning väntar en tid innan ansökan om uppehållstillstånd sker kan det tyda på att ett beroendeförhållande inte föreligger, se MIG 2007:1.

Av vikt kan också vara bra att känna till att en ansökan om uppehållstillstånd på den här grunden måste göras av en person som har juridisk rätt att företräda barnet i barnets hemland. Sammanfattningsvis kan sägas att ni måste visa att de båda bröderna sammanbott och är beroende av varandra utöver ett vanligt familjeförhållande för att 15-åringen ska beviljas uppehållstillstånd på den här grunden. Med beaktande av sjukdomshistoriken och brist på släktingar i hemlandet kan de omständigheterna möjligtvis vara ett sätt att påvisa beroendeförhållandet mellan bröderna.

Om ni inte skulle nå framgång med resonemanget kring den ovanstående grunden för uppehållstillstånd finns en sista väg i 5 kap. 3a § 3 st. 3 p. UtlL där det framgår att uppehållstillstånd kan beviljas en utlänning som på annat sätt har särskild anknytning till Sverige. Migrationsöverdomstolen har uttalat sig om vad sådana omständigheter skulle kunna vara i MIG 2007:1.

Asylsökande barn:

Skulle den 15-åriga pojken kunna ta sig till Sverige och själv söka asyl här är det andra regler och grunder som beaktas vid hans prövning. Han skulle antagligen falla in under skyddsbehövande såsom flykting och måste då uppfylla kraven i 4 kap. 1 § UtlL. Här framgår det att en person som kan bli utsatt för förföljelse vid återvändande till sitt hemland kan få stanna i Sverige som flykting om denne inte kan få skydd i sitt hemland samt att förföljelsen som riskeras att bli utsatt för beror på ras, nationalitet, religion, politiska uppfattning, tillhörighet till en särskild samhällsgrupp, kön eller sexuell läggning. För att få asyl måste den asylsökande riskera att bli förföljd av någon av de här anledningarna och vara så rädd att han eller hon inte kan eller vill använda sitt hemlands skydd.


Det finns mycket bra information på Migrationsverkets hemsida som kan vara värt att ta del av.

Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

T ERådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000