Undgå sambolagen?

Jag och min sambo äger ett hus tillsammans, nu ska vi separera och han hotar med att stämma mig i tingsrätten för att han ska få tillbaka pengar han anser sig ha rätt till. När vi köpte bostaden gick han in med mer pengar än mig, detta var inget jag bad om utan hans eget val. Vi står 50/50 som ägare på huset. Nu undrar jag om det finns något sätt han kan vinna en eventuell rättstvist? Finns det någon historik kring detta som visar att sambolagen har förbigåtts i domstolen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För att sambolagen ska bli tillämplig krävs att ni räknas som sambor, även i juridisk mening. Lagen gäller när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Lagstiftaren har satt som riktmärke att stadigvarande bo tillsammans innebär att två personer bor minst sex månader tillsammans. Emellertid är detta riktmärke vagt och främst är det personernas avsikter med att stadigvarande leva tillsammans som tillmäts betydelse. Har ni bott mer än ett halvår tillsammans, och det inte finns starka skäl som talar emot ett parförhållande, så gäller sambolagen.

Vissa bestämmelser i sambolagen kan förbigås om samborna träffar ett avtal tillsammans. I ert fall verkar inte något samboavtal finnas, varför jag har mycket svårt att hitta någon anledning till att sambolagens regler inte skulle gälla.

Vad gäller en eventuell bodelning kan följande nämnas. När ni väljer att avsluta samboförhållandet så kan en bodelning genomföras, om minst en av samborna begär det. Bodelning mellan sambor måste inte förrättas, om ingen av samborna önskar det. Vid en bodelning ska endast vissa tillgångar ingå, medan resten utesluts och ska sålunda delas upp efter äganderätten till sakerna.

Vill en sambo att bodelning ska ske, måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 §). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att ni gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som ni själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom.

Om ni köpte huset tillsammans för er samlevnad, och den inte var införskaffad av ena sambon en tid innan samboförhållandet, ska husets värde delas lika mellan er. Om ena sambon köpte huset innan förhållandet, delas värdet av huset upp efter äganderätten, det vill säga får ni i ert fall 50 % var. Att den ena lagt in en större summa på huset saknar betydelse för andelsberäkningen. Endast undantagsvis kan man gå ifrån regeln om likadelning av samboegendom.

Slutligen finns inget av de omständigheter du beskrivit som skulle tala för att sambolagen inte skulle gälla. Huset ska ni som utgångspunkt dela lika på. Din sambo har sålunda mer att förlora än att vinna vid en eventuell tvist i domstolen. Om ni är oeniga kan det vara en god idé att anlita en kvalificerad jurist, som ni kan göra här: http://lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning