Underrättelse vid avbruten provanställning

Jag var Provanställd under 6 månader och var uppsagd med Omedelbar verkan efter 5 månader och min rättighet att jobba 2 veckor till nonchalerades och ingen överläggning med arbetsgivaren som jag har rätt till har fått gehör. Jag har ogiltigförklat uppsägningen då mina rättigheter har förbisetts av arbetsgivaren vilket lett till tvist med

Arbetsgivaren. Jag har skriftligt på att efter prövotid skall jobbet övergå till tillsvidareanställning. Har arbetsgivaren gjort rätt och vad kan jag göra?? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vilka rättigheter du har som arbetstagare hittar du i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

En provanställning är tillåten om det föreligger ett sk. prövobehov, där arbetsgivaren alltså behöver prova arbetstagarens arbetsförmåga för den aktuella tjänsten, och den får omfatta högst 6 månader, LAS 6 § st. 1. En provanställning kan upphöra genom att antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren ger besked till sin motpart om detta senast när prövotiden löper ut. Om ingen av parterna lämnar sådant besked så övergår provanställningen till en tillsvidareanställning, LAS 6 § st. 2.

En provanställning kan dock avbrytas redan innan prövotiden har nått sitt slut både av arbetsgivaren eller arbetstagaren, LAS 6 § st. 3. Man behöver då inte ange skälen bakom beslutet, vilket innebär att det är en osäker anställningsform för arbetstagaren eftersom arbetsgivaren inte behöver ha en saklig grund för att avsluta anställningen, till skillnad mot vad som gäller vid uppsägning av en tillsvidareanställning, jmf. LAS 7 §. Viktigt att veta är dock att denna bestämmelse i LAS är semidispositiv, vilket innebär att man genom kollektivavtal kan göra avvikelser från LAS och således avtala om en uppsägningstid, LAS 2 § st. 3. Dock får man inte avtala på ett sätt som inskränker eller upphäver arbetstagarens rättigheter enligt lagen. Det är därför viktigt att kontrollera om det finns ett gällande kollektivavtal på arbetsplatsen och om det isåfall innehåller särskilda regler för provanställning.

För att den provanställde ska får ett visst rådrum innan provanställningen avslutas så finns det bestämmelser i LAS 31 § som anger att arbetsgivaren ska underrätta arbetstagaren minst två veckor i förväg och även ge varsel till berörd facklig organisation. Här finns också regler om att arbetsgivaren är skyldig att på begäran överlägga med arbetstagaren eller med den fackliga organisationen om provanställningens upphörande. Bestämmelserna i LAS 31 § gäller för arbetsgivaren och är endast skadeståndssanktionerade, vilket innebär att om arbetsgivaren inte iakttar dem kan det endast resultera i skadestånd till arbetstagaren. En arbetsgivarens beslut att avbryta en provanställnings enligt LAS 6 § kräver alltså inte att även LAS 31 § har iakttagits för att ha rättslig verkan. I vissa fall kan arbetsgivarens underlåtenhet att underrätta två veckor i förväg leda till att arbetsgivaren får betala ut lön till den provanställde under den tiden.

Det finns inga särskilda formkrav för att avsluta en provanställning till skillnad från reglerna om statlig anställning där det krävs ett skriftlig besked, jmf. Lag om offentlig anställning (LOA) 8 §. Dock ligger det i arbetsgivarens intresse att säkerställa att den provanställde verkligen fått meddelande om att provanställningen upphört för att säkerställa bevisning och därför är ett skriftligt meddelande att föredra. Eftersom arbetsgivaren inte behöver ange skäl för uppsägningen så kan inte en provanställnings avslutande från arbetsgivarens sida prövas enligt reglerna i LAS. Däremot finns det möjligheter att angripa en avbruten provanställning med stöd av andra rättsliga grunder t.ex. genom Diskrimineringslagen (DiskrL) eller Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Sammanfattningsvis så har arbetsgivaren rätt att säga upp dig utan att ange särskilda skäl innan prövotidens slut och det finns därför ingen grund för att ogiltigförklara den avslutade provanställningen. Däremot om provanställningens avslutande skulle innebära diskriminering så finns det möjligheter att kräva diskrimineringsersättning eller att ogiltigförklara uppsägningen genom DiskrL. Om din arbetsgivare inte har iakttagit bestämmelserna om underrättelse eller begärd överläggning så kan du kräva skadestånd och eventuellt få utbetald lön för tiden mellan provanställningens avslutande och den avtalade prövotidens slut. Om du är fackligt ansluten så bör du ta kontakt med ditt fackförbund för att få hjälp. Jag rekommenderar även att du tar kontakt med en arbetsrättsjurist för vidare rådgivning.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Josefine RembsgårdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”