Underprisförsäljning av hus till barnbarn

2015-08-20 i Förskott på arv
FRÅGA
Min frus föräldrar har blivit till åren och sålt sin villa. I hemlighet sålde dom den till en av fem barnbarn.Av dom fem är två våra.Troligen är villan såld till underpris och vi känner oss lite lurade..1.Är detta ett lagligt förfarningssätt av mina svärföräldrar?2. Om det visar sej att villan är såld till underpris , kan vi göra något , då min fru känner att hon har blivit lite för bakom ljuset och lurad på ett kommande arv?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Även om det kan leda till en del arvsrättsliga svårigheter är det i vanliga fall inte olagligt att underprissälja en villa till ett barnbarn (eller någon annan). Detta gäller alltså trots att det kan leda till att några arvingar i princip blir utan arv. Allt detta betyder också att det inte finns mycket att göra när det väl har hänt, så länge föräldrarna var någorlunda klara i huvudet. Om någon t.ex. är alltför dement kan det dock vara så att försäljningen är ogiltig, och då kunde det vara värt att gå till domstol med det hela.

Jag vill dock göra ett annat påpekande. Enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (här) skall gåva till bröstarvingar betraktas som förskott på arv. I detta fall innefattas även "underprisdelen" vid ett underprisköp som en gåva! Även om barnbarn när det gäller denna bestämmelse inte brukar betraktas som bröstarvingar så länge den förälder som "står i vägen" fortfarande lever, kan bestämmelsen få betydelse om föräldern redan är avliden vid gåvan.

Effekten av att en gåva betraktas som förskott på arv är att värdet, när man skall räkna ut arvslotterna efter att arvlåtaren har avlidit, "läggs tillbaka" (6 kap. 5 § Ärvdabalken). När man sedan har räknat ut vad vad och en skall ha, dras förskottet av från andelen för den som fick gåvan. Resultatet kan bli att den som fick gåvan inte senare får något arv medan resten får dela på vad som återstår.

Exempel på beräkning med förskott:
A har barnen B och C. B har barnet D.
A ger ett fritidshus, värt 500 000 kr, till D. Vid tillfället är B redan avliden. Eftersom ingenting annat sägs vid gåvan, räknas det som förskott på arv.
Något år senare avlider A, och har egendom till ett värde av 1 500 000 men inga skulder.
När arvslotterna räknas ut, läggs 500 000 kr tillbaka till den övriga egendomen, och egendomen skall alltså anses vara värd 2 000 000 kr. Vart och ett av barnen skall därmed ärva egendom för 1000 000 kr. Det som skulle ha gått till B går istället till D
B har dock redan fått ett förskott på 500 000 kr, och ärver därför bara 500 000 kr till medan C får ut resten av egendomen, vilken är värd 1000 000 kr.
Totalt sett har både B och C fått 1000 000 kr, men B fick mindre vid själva arvet.

Som sagt blir en sådan här "kompensation" bara relevant om föräldern till barnbarnet redan vid underprisköpet var avliden!

En ytterligare, liknande situation som kan bli aktuell finns i 7 kap. 4 § Ärvdabalken. Där stadgas att om syftet eller villkoren med gåvan är att likställa med testamente kan bröstarvinge (t.ex. din fru) påkalla jämkning. Om en gåva jämkas nedåt skall till och med en andel av den återbäras!r du gärna återkomma! Bestämmelsen kräver dock i princip att underprisförsäljningen skedde antingen inför snart förestående dödsfall eller med sådana villkor att huset i praktiken fortfarande vore föräldrarnas ända tills de dog. Redan det faktum att en försäljning skedde talar emot detta, och bestämmelsen är främst avsedd för rena gåvor.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll