FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott19/03/2014

Underlåtenhet vid brott?

Är det underlåtelse att anmäla brott om en lärare/ rektor inte anmäler ren misshandel som uppstår mellan elever? Tex. Om en elev hugger oprovoceraten penna upprepade gånger i arm och axel? Eleverna är under 15.

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga. 

I brottsbalkens 23 kap. 6§ så regleras frågor om underlåtenhet att avslöja och/eller hindra brott. I första stycket i nämnda paragraf så talas det om en skyldighet att anmäla eller avslöja brott som är å färde. Med detta menas att det finns en skyldighet att anmäla brott som är under pågående, men som huvudregel, inte brott som är fullbordade. Detta innebär att man exempelvis inte behöver avslöja gärningsmannen till en misshandel om man får reda på det i efterhand, eftersom brott då inte är å färde utan fullbordat. En förutsättning för att krav på anmälan ska kunna ställas är även att en sådan anmälan kan göras utan fara för anmälaren själv eller någon av dennes närmaste. 

I det fall en lärare/rektor ser en pågående misshandel finns det således en skyldighet att anmäla detta till polis eller på annat sätt avslöja brottet. Detta gäller dock inte bara för rektorer/lärare utan för alla. 

I andra stycket finns en regel om skyldighet att hindra brott för föräldrar och andra uppfostrare. I detta fall så gäller regeln förmodligen endast lärare eftersom de kan liknas vid andra uppfostrare då eleverna befinner sig i skolan. Troligen så omfattas inte rektorn av andra stycket om denne inte har en likställd ställning till lärarna. Det föreligger således en skyldighet att ingripa för att förhindra att brott begås från någon av lärarens elever och i den mån man finner att läraren bort ingripit men inte gjort detta, så kan denne dömas för underlåtenhet såsom i första stycket. Notera att även här gäller en skyldighet att ingripa endast under förutsättning att det kan ske utan fara för läraren själv. 

Jag vill även poängtera att även om gärningsmännen är under 15 år och således inte kan straffas med någon påföljd för sitt brott så innebär det inte att handlingen inte utgör brott. Paragrafens krav på brott å färde är således uppfyllt redan genom handlingen om den är brottslig. 

Misshandelsbrotten återfinns i 3 kap. 5-6§§ brottsbalken. 

Vill du själv läsa brottsbalkens regler kan du göra det https://lagen.nu/1962:700

Vänligen,

Christopher EscalanteRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo