Underhållsskyldighet vid servitut för de härskande fastigheterna, får vi åtgärda en brunn?

2020-08-13 i Servitut
FRÅGA
Jag har en fastighet kallad A i norra Sverige.På 70-talet så vill bonden i vår by som äger grannfastighet kallad B exploatera sin mark och bygga ett antal hus till sina barn.För att gör det så krävde kommun att han skulle tillhandahålla hushållsvatten till oss fastigheten A innan han lät bygga sin infiltrations anläggning. Man lät upprätta ett servitut och fastighetsägaren av fastigheten B borrade en brunn och alla fick sitt vatten. Vattnet har inte alltid varit bra men inte förrns nu har man tagit ett fullständig vattenprov och det visade sig innehålla för hög arsenikhalt och mangan halt.Dom som nu äger marken B och var skyldig att ha ett servitut på sin mark för en brunn är inte så medgörliga.- Vilken rätt ger servitutsavtalet oss att agera, vi är flera fastigheter, 11st totalt som är beroende av brunnen, några sommar och några året runt fastigheter?- Är det ägare av fastigheten B som har fullständig kontroll då servitutet ligger på hans mark?- Vilka rättigheter har vi till vattnet?- Vilka åtgärder kan vi och har rätt att vidta?- Kan vi ta in en entreprenör och låta bygga reningsanläggningen, utan markägarens samtycke så vi erhåller hushållsvatten?
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: fastighetsbildningslagen (FBL)

Officialservitut
Det finns två olika sorters av servitut. Avtalsservitut som ingås privat mellan fastighetsägare samt officialservitut där kommunen påtvingar en fastighet ett servitutavtal. Detta låter som ett officialservitut och regleras i fastighetsbildningslagen. I 7 kap 1§ andra stycket stadgas det att den tjänande fastighetens får ägare åläggas en skyldighet att underhålla väg, byggnad eller annan anläggning som omfattas av servitutet enbart med stöd av överenskommelse mellan fastighetsägarna. Sådan servitutsbildning, genom vilken den tjänande fastighetens ägare åläggs en positiv prestationsskyldighet i fråga om underhållet, kräver således den tjänande fastighetsägarens aktiva deltagande - att denne skriver på servitutet att den är underhållsskyldig.

Detta innebär att huvudregeln är att de härskande fastigheterna har underhållsskyldigheten för servitutet om inte något annat står i servitutavtalet.

Omfattningen av underhållsskyldigheten
Någon definition av begreppet underhåll finns inte men innebär att härskande fastigheterna har ansvar att göra servitutet brukligt och i ändamålsenligt. Det innebär att åtgärder som kan fixa vattnet till en bruklig nivå där vattnet inte är hälsofarligt är under ansvar av de härskande fastigheterna.

Svar på dina frågor:
Fråga 1: Ja, de härskande fastigheterna får agera.
Fråga 2: Nej, ägaren har inte fullständig kontroll utan de härskande fastigheterna har rätt/skyldighet att underhålla servitutet.
Fråga 3: Ni har de rättigheter som servitut ger er. Vanligtvis är detta att underhålla servitutet samt använda det.
Fråga 4 och 5: Ni har rätt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa ett ändamålsenligt användande av brunnen. Det innebär att ni har rätt att fixa vattnet så att det inte har så hög arsenikhalter. Ni får dock endast göra det absoluta nödvändigaste för att få vattnet drickbart, onödiga åtgärder får absolut inte göras.

Jag hoppas jag har svarat på frågorna, har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (272)
2021-01-12 Kan ett avtal om servitut ingås utan samtycke från härskande fastigheten?
2020-12-26 Diverse frågor med anknytning till ett servitut
2020-12-01 Vad innebär härskande och tjänande fastighet?
2020-11-24 Underhållande av officialservitut

Alla besvarade frågor (88385)