Underhåll, ensam vårdnad och förhindra olovligt bortförande av barn

2019-02-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej.Jag har ett par frågor.Min sambo har sedan ett tidigare förhållande en dotter på 4 år. Dottern bor på heltid hos henne/oss då hennes ex (pappan) inte är att lita på i något avseende vad gäller både ansvarstagande eller ekonomiskt stöd, samt att han kan ha väldigt hotfull attityd om han blir konfronterad. Han har aldrig betalat en krona i underhåll, trots att de har varit separerade i flera år, och dottern aldrig bott hos honom. Han har dock hotat med att plocka upp henne på dagis (då han trots allt har delad vårdnad) och ta med henne utomlands till hans hemland.Mina frågor är:1. Hur man bäst går till väga för att börja kräva honom på underhåll utan att göra det till en utdragen rättslig process (om det går att undvika)? Han har trots allt undvikit detta i flera år redan.2. Som en ren 'försäkran' om ett sådant krav sätts på honom, hur svårt/enkelt hade det varit för min sambo att få ensam vårdnad eller på något sätt en mer betryggande garanti för att han inte utan problem (som det ser ut idag) kan hämta dottern på dagis och försvinna iväg med henne utomlands. Jag vet att det teoretiskt sett inte ska gå att komma igenom en flygplats med småbarn utan båda föräldrars underskrift, men det har gång på gång i andra fall, bevisats att det inte går att förlita sig på.Tacksam för svar och vägledning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhåll:

Den förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhåll och på så sätt delta i försörjningen av barnet enligt 7 kap. 2§ Föräldrabalken (FB), detta oavsett om det föreligger gemensam vårdnad eller inte. Enligt 1§ 2 stycket gäller denna skyldighet tills barnet fyllt 18 år men under vissa omständigheter kan underhåll behövas betalas fram till barnet blivit 21 år. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal enligt 2§ 2 stycket.

Det krävs alltså att ni upprättar ett avtal där pappan skriver under att han är underhållsskyldig för en viss summa, det andra alternativet är att vända sig till domstol för en process.

Utifrån den information du lämnat så tolkar jag det som att det inte finns något avtal eller dom som förpliktar pappan att betala underhållsbidrag. Om det dock skulle finnas ett avtal/dom men pappan fortfarande inte betalar bidraget så kan ni vända er till försäkringskassan för att få underhållsstöd av försäkringskassan istället, se 18 kap. 20§ Socialförsäkringsbalken (SFB). Ni kan även vända er till försäkringskassan och ansöka om underhållsstöd om din sambo och hennes ex inte kan komma överens om ett avtal och ni inte vill driva frågan i domstol.

Viktigt är då att komma ihåg är att försäkringskassan kan bara besluta att underhållsstöd ska betalas ut framåt och en månad tillbaka i tiden enligt 18 kap. 13§ SFB. Om ni istället vänder er till domstol och de finner att pappan ska betala underhåll kan de besluta om att underhållsbidrag ska betalas ut framåt och även upp till 3 år tillbaka i tiden, se 7 kap. 8§ FB.

Ensam vårdnad och förhindra olovligt bortförande av barn:

Huvudregeln enligt 6 kap. 2§ Föräldrabalken (FB) är att ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år.

Det enklaste vore om din sambo och hennes ex tillsammans kunde komma överens om att hon skulle ha ensam vårdnad om dottern i enlighet med 6 kap. 6§ FB. Då det inte verkar vara möjligt så finns möjlighet att försöka få vårdnaden på rättslig väg men det uppställs relativt höga krav för ensam vårdnad.

I 6 kap. 5§ FB stadgas att om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och någon av dem vill få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna.

Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om både din sambo och hennes ex skulle motsätta sig det.

Vid beslut gällande vårdnad, boende och umgänge av barn ska barnets bästa vara avgörande enligt 6 kap. 2a§ FB. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man bland annat titta på risken för om barnet olovligen förs bort och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Utifrån den information du har lämnat så verkar det finnas en risk att barnets pappa åsidosätter dessa bestämmelser. Jag skulle rekommendera er att dokumentera de hot som pappan lämnar, tex genom att spela in eventuella samtal som ni har med pappan. På så sätt finns det bevis om en process i domstol skulle bli aktuell.

I 6 kap. 1§ FB står det att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

I 6 kap. 7§ FB står det att om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden. Under förutsättning att det råder delad vårdnad skall rätten då anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam.

Huruvida din sambo har möjlighet att få ensam vårdnad kan jag tyvärr inte svara på men det finns saker som verkar oroande med pappans beteende. Jag skulle rekommendera att ni börjar med att vända er till den kommun ni bor i för att få hjälp med samarbetssamtal. Det är en möjlighet för föräldrar att gemensamt komma överens om umgänge och vårdnad av barn. Om ni sedan funderar över att driva en process i domstol skulle jag rekommendera er att ta kontakt med någon som kan titta mer djupgående i ert ärende, förslagsvis en jurist från Lawline!

Det ni kan göra i övrigt för att försöka förhindra ett eventuellt bortförande av dottern är att se till att hålla hennes pass inlåst. För att kunna upprätta ett nytt pass för ett barn under 18 år krävs båda vårdnadshavarnas skriftliga medgivande.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (723)
2020-05-22 Får den ena föräldern flytta med barnen utan den andras samtycke?
2020-05-22 Får den andra föräldern bestämma var barnet ska gå i skolan utan att informera mig?
2020-05-21 Gemensam vårdnad och umgängesrätt
2020-05-13 Vad gör man om den ena vårdnadshavaren inte lämnar över barnen?

Alla besvarade frågor (80546)