Underhåll av servitutsväg

2021-06-01 i Servitut
FRÅGA
Hej,Vi har ett Officialservitut till en fastighet. I servitutet står det skrivet att vi har "Rätt att använda respektive anlägga samt underhålla vägen b". Vägen är består av en "huvudväg" som går till markägarens fastighet och vi har en avstickare till vår fastighet. Den avstickande vägen har vi anlagt själva.Nu har det kommunala energibolaget grävt ner elkabel till respektive fastigheter och då längs med vägsträckningarna. I och med arbetet så behövs nu vägarna återställas till det skick som var innan, detta har energibolaget åtagit sig att göra. Men nu har markägaren vägrat/förbjudit dem att komma in på dennes mark utan har fått energibolaget att ge denne material för att återställa vägarna själv.Energibolaget säger att de inte kan gå in och återställa vägarna om markägaren har sagt att de inte får, kan det stämma?Kan vi kräva att energibolaget återställer den delen som vi själva har byggt och som inte markägaren nyttjar?Vad kan vi kräva av markägaren för att återställa vägarna? Med erfarenhet av anndra dscussioner med markägaren så är vi rädda för att inget kommer ske och inte materialt går till något annat så kommer denne att kräva oss på ersättning för utfört arbete.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Det finns två typer av servitut; avtalsservitut och officialservitut. Det sistnämnda är servitut som bildas genom ett beslut från en myndighet. Officialservitut regleras i 7 kap. fastighetsbildningslagen (FBL) och avtalsservitut i 14 kap. jordabalken (JB).

Underhåll av väg

För officialservitut gäller att servitutet inte får innebära en skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att underhålla anläggning som avses med servitutet utan att en överenskommelse finns mellan ägaren av den härskande fastigheten (det vill säga ni) och ägaren av den tjänande fastigheten (det vill säga markägaren) (7 kap. 1 § andra stycket FBL). Med andra ord kan man avtala om att ägaren av den tjänande fastigheten ska stå för underhållet av vägen. Däremot faller alltid ansvaret för drift på ägaren av den härskande fastigheten. I ert servitut står det till och med uttryckligen att det är ni som bär ansvaret för underhållet av vägen.

Vad är underhåll?

I NJA 2007 s. 120 nämnde HD att man ska tolka begreppet "underhåll" enligt normalt språkbruk. Lantmäteriet uttalade sig även i fallet och tillade att åtgärder som är kopplade till att bevara och hålla anläggningen i ett sådant skick att servitutsrätten kan utövas är att hänföra till underhåll. Mot bakgrund av detta bör återställandet av vägen kunna sägas vara underhåll och innefattas således i vad ni enligt servitutet får göra. Markägaren kan därför inte motsätta sig att ni underhåller vägen på ett sådant sätt att ni inte kan nyttja vägen.

Vad kan ni göra?

Eftersom det inte ankommer på ägaren av den tjänande fastigheten att underhålla vägen så kan ni egentligen inte kräva att de återställer den. Däremot anger ni i frågan att elbolaget åtagit sig att göra detta, vilket kan ses som en handling från er sida. Med andra ord kan inte markägaren motsätta sig detta, och om denne ändå gör det måste återställandet ordnas på annat vis.

Sammanfattning

Det ankommer på er, som ägare till den härskande fastigheten, att sörja för underhållet av vägen. Återställandet av vägen kan ses som underhåll eftersom det är nödvändigt för att ni ska kunna nyttja servitutet. Markägaren kan inte motsätta sig att ni (själva eller genom elbolaget) utför det nödvändiga underhållet och ni kan inte heller kräva att markägaren ska göra detta. Min rekommendation till er är därför att ni försöker prata med ägaren till den tjänande fastigheten och talar om att denne måste låta er (eller någon annan på era vägnar) återställa vägen. Skulle det dock fortsatt vara problem finns det möjlighet att väcka talan i allmän domstol om saken. Det kan dock vara bra att ha i åtanke att rättsprocesser kan vara både kostsamma och tidskrävande. Om det är möjligt är det därför bättre att försöka nå en frivillig överenskommelse.

Skulle ni behöva mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om ni är intresserade av detta eller har några frågor kring mitt svar får ni mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att ni fick svar på er fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (292)
2021-06-12 Måste inskrivning av avtalsservitut ske för att det ska vara giltigt?
2021-06-10 Uppföra inhägnad med grindar på väg med servitut?
2021-06-09 Ska den härskande fastigheten fälla ner träd som blockerar vägen vid ett officialservitut?
2021-06-01 Underhåll av servitutsväg

Alla besvarade frågor (93145)