FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen22/06/2022

Under vilka omständigheter kan färgavvikelse på klinkerplattor utgöra ett köprättsligt fel för en konsument?

Hej! Vi har nyligen byggt ett nytt hus och på undervåningen har vi lagt in klinkersgolv som vi köpt från en stor byggvarukedja här i Sverige. Golvet sattes för cirka 4 månader sedan men nyligen för någon vecka sedan när huset är färdigbyggt och allt städas ut så kan man se stora färgavvikelser på klinkersplattorna som inte ska vara där. Vi har kontaktat försäljaren som hänvisar oss till byggaren som satt plattorna och hävdar att det är fel i tjänst och inte varan. Felet finns på plattor som blivit över som inte byggaren kan ha gjort något med vilket gör att det enda rimliga är att felet fanns när plattorna köptes. Har vi någon möjlighet som konsumenter att få felet avhjälpt eller utbytt vilket då även ska täcka de extra arbetskostnaderna som uppstår genom att riva upp och sätta nytt golv samt nya plattor eftersom det är ett fel i varan eller, som butiken hävdar, har vi indirekt godkänt plattorna och dess fel genom att sätta dem vilket gör byggaren ansvarig då han missat färgavvikelsen. Färgavvikelsen syns tydligt i solen men på en dammig arbetsplats, vilket bygget såklart varit under byggnationen, är det rimligt att det missas av även byggaren enligt oss oavsett hans fackmanna kunskaper, plattorna har även varit täckta till stor del under byggtiden för att undvika repor vilket även gör det svårare att upptäcka felet under byggets gång. Vem ska vi vända oss till för att få ersättning för felet som finns på plattorna? Tack på förhand. Mvh.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Utifrån din beskrivning tolkar jag det som att färgavvikelsen på klinkerplattorna utgör ett fel i vara och inte ett fel i tjänst. Som du nämner så fanns färgavvikelsen på de överblivna klinkerplattorna vilket talar för att felen inte orsakats av byggaren under tjänstens utförande. Jag utgår ifrån att du köpt klinkerplattorna av en näringsidkare (byggvarukedjan) och låtit en från säljaren självständig näringsidkare (byggaren) montera klinkerplattorna. På grund av detta måste det ändå nämnas att två separata felbedömningar rent rättsligt kan genomföras. En för fel i varan och en för fel i tjänsten. I praktiken innebär detta för dig att du har en möjlighet att rikta anspråk om ersättning såväl mot byggvarukedjan för fel i varan som mot byggaren för fel i tjänsten. Det skulle nämligen kunna vara så att byggaren trots dina lämnade uppgifter inte bedöms ha utfört tjänsten fackmässigt och/eller brustit i sin allmänna upplysningsplikt gällande färgavvikelsen på klinkerplattorna. Dessa skäl skulle kunna ligga till grund för att dig att även rikta ett anspråk på ersättning mot byggaren. Men utifrån dina uppgifter om byggarens utförande av tjänsten finns det inget som talar för att så är fallet. På grund av detta bedömer jag att du i första hand ska rikta ditt anspråk på ersättning mot byggvarukedjan som sålt klinkerplattorna till dig. 

För att du ska ha rätt till ersättning från byggvarukedjan blir det i första hand en fråga om färgavvikelsen på klinkerplattorna utgör ett köprättsligt fel i varan. I andra hand blir det en fråga om vilka påföljder du som köpare skulle kunna göra gällande under förutsättningen att färgavvikelsen utgör ett köprättsligt fel. Jag utgår ifrån att du i egenskap av konsument köpt klinkerplattorna av en näringsidkare (byggvarukedjan) i dennes fysiska affärslokal. Tillämplig lag i ditt fall blir därmed konsumentköplagen (1 kap. 1 och 1 kap. 3 § konsumentköplagen (KkL)). Jag kommer att nedan att redogöra för de bestämmelser som jag anser vara mest väsentliga i ditt fall för att avgöra om du har rätt att kräva ersättning av byggvarukedjan för fel i varan.

Kan färgavvikelsen på klinkerplattorna utgöra ett köprättsligt fel?

En vara ska i första hand räknas som felaktig om den avviker från vad som följer av avtalet. Vad som följer av avtalet kan till exempel avse varans art, beskrivning och kvalitet (4 kap. 1 § första stycket och 4 kap. 5 § KkL). Avtalets innehåll fastställs genom vanlig avtalstolkning enligt rättsfall och juridisk litteratur (jämför avsnitt fem, avtalslagen2020). Utgångspunkten är att innehållet i avtalet ska fastställas enligt den gemensamma avsikten som parterna hade när avtalet ingicks. I praktiken är det svårt att fastställa den gemensamma partsavsikten eftersom den bygger på subjektiva resonemang. I stället blir det i praktiken vanligt att innehållet i avtalet i stället fastställs utifrån objektiva kriterier. Det görs en samlad helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. I denna bedömning ingår det att ta hänsyn till bland annat muntliga och skriftliga uppgifter om avtalets innehåll som lämnats av parterna före ingåendet av avtalet, vid ögonblicket då avtalet slöts samt i efterhand. Uppgifter om avtalets innehåll kan till exempel framgå av ordalydelsen genom ett skriftligt avtal som parterna upprättat. Det är även möjligt att beakta uppgifter som lämnats under avtalsförhandlingarna. Innehållet i avtalet kan också påverkas på grund av parternas beteende efter att avtalet ingicks. Detta kan ske genom att till exempel en av parterna efter ingåendet av avtalet förhåller sig passiv till vissa omständigheter som har anknytning till avtalet. Mellan två näringsidkare som ingått avtal har det ställts upp stränga krav för att passiviteten ska innebära att innehållet i ett tydligt avtal ändras från dess ordalydelse. Det krävs att 

 • den passiva parten haft insikt om att hen avvikit från avtalets ordalydelse samt
 • att motparten fått ett befogat intryck att den passiva parten permanent avstått från sin rätt att göra gällande avtalet enligt sin ordalydelse (jämför NJA 2018 s. 171).

I andra hand räknas en vara som felaktig om den bland annat inte

 • stämmer överens med kvaliteten på och näringsidkarens beskrivning av en modell som har gjorts tillgänglig för konsumenten före köpet,
 • har den mängd och de egenskaper och andra särdrag i fråga om funktionalitet och särdrag i övrigt, som är normalt förekommande för varor av samma slag och som konsumenten allmänt sett kan förutsätta med hänsyn till varans art eller
 • inte stämmer överens med sådana uppgifter om varans egenskaper och andra särdrag eller användning som näringsidkaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet (4 kap. 2 § KkL och 4 kap. 5 § KkL).

Vilka påföljder kan du som köpare av de felaktiga klinkerplattorna göra gällande?

För att konsumenten ska kunna göra gällande köprättsligt fel och därmed utnyttja tillhörande påföljder krävs det som utgångspunkt att felet på varan redan fanns innan risken för varan övergick på köparen. Risken för varan går över på konsumenten när varan avlämnas (jämför 2 kap. 6 § KkL). Avlämning till konsumenten sker när denna själv eller av konsumenten självständigt anlitad transportör som agerar för konsumentens räkning får varan i sin besittning (2 kap. 3 § KkL). I praktiken innebär detta att konsumenten som huvudregel endast kan åberopa köprättsligt fel på vara om felet fanns innan varan avlämnades till konsumenten (jämför 4 kap. 14 § första stycket KkL). Som konsument finns däremot en särskild skyddsregel. Denna regel anger att fel som visar sig inom två år efter det att varan avlämnades ska som utgångspunkt anses vara ett fel som näringsidkaren ska svara för. Med andra ord antas fel som visar sig inom två år ha uppkommit före avlämnandet av varan till konsumenten. För att näringsidkaren inte ska stå till ansvar för fel inom denna tidsfrist krävs det att näringsidkaren antingen bevisar att felet uppstod efter avlämnandet eller att inte felet kunnat uppstå före avlämnandet med hänsyn till varans eller felets art (4 kap. 17 § KkL).

För att konsumenten ska kunna göra gällande fel i vara krävs det att konsumenten inom skälig tid efter det att konsumenten borde ha märkt felet lämnar näringsidkaren ett meddelande om felet (reklamation). En reklamation som görs inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska alltid anses ha gjorts i rätt tid (5 kap. 2 § första stycket KkL). Har konsumenten reklamerat ett fel i vara i rätt tid får hen göra gällande påföljder (5 kap. 1 § KkL). Konsumenten ska som huvudregel i första hand kräva att näringsidkaren avhjälper ett fel på varan eller genomför en omleverans (jämför 5 kap. 5 § första stycket KkL). Konsumenten kan välja mellan att kräva avhjälpande eller omleverans. Avhjälpande eller omleverans är näringsidkaren endast skyldig att utföra om åtgärden är möjlig och kan vidtas utan oskälig kostnad för näringsidkaren (5 kap. 4 § första stycket KkL). 

Vid bedömningen av om någon av påföljderna avhjälpande eller omleverans skulle medföra oskälig kostnad för näringsidkaren ska särskild hänsyn tas till

 • vilken betydelse felet har,
 • vilket värde som varan skulle ha haft i felfritt skick, och
 • om den andra påföljden skulle kunna fullgöras till väsentligt lägre kostnad för näringsidkaren och utan väsentlig olägenhet för konsumenten (5 kap. 4 § andra stycket KkL).

Utöver avhjälpande och omleverans kan konsumenten ha rätt till ersättning (skadestånd). Det är endast skada som är orsakad av varans felaktighet som konsumenten har rätt att kräva ersättning för (6 kap. 1 § KkL). Konsumenten kan kräva skadestånd av näringsidkaren för bland annat utgifter som orsakats på grund av felet i varan (6 kap. 3 § KkL).

Vad som gäller i din situation

Färgavvikelsen utgör troligtvis ett köprättsligt fel av klinkerplattorna

För att det ska röra sig om ett köprättsligt fel av klinkerplattorna ska det i första hand bedömas om färgavvikelsen innebär att varan inte längre överensstämmer med vad du som konsument och byggvarukedjan har avtalat om. Det blir således i första hand en fråga om tolkning av innehållet i avtalet mellan dig och byggvarukedjan. Notera att det jag nedan redogör för om avtalet baseras på de fåtal uppgifter jag fått utifrån dig. Jag kan därför endast göra en försiktig och övergripande bedömning av avtalets innehåll och påverkan på felbedömningen. 

När du talar om en avvikelse i färgen av klinkerplattorna utgår jag ifrån att den gemensamma avsikten mellan dig och byggvarukedjan vid avtalets ingående bör ha varit att leverera klinkerplattorna med en annan färg än den som faktiskt förekommit på de plattor som du har mottagit. Byggvarukedjan verkar även bekräfta detta genom att inte i sig ifrågasätta att klinkerplattorna levererats med en färgavvikelse. I stället försöker byggvarukedjan påstå att du accepterat denna färgavvikelse efter att du ingick avtalet genom att du trots denna omständighet valt att få dem monterade. Genom detta påstående anser jag att byggvarukedjan bekräftar att varan som levererats inte varit avtalsenlig. 

Byggvarukedjan hävdar däremot att avtalets innehåll ändrades genom din i efterhand påstådda passivitet gällande klinkerplattornas icke avtalsenliga skick. Jag ifrågasätter detta resonemang med hänsyn till de stränga krav som ställs upp för att du efter ingåendet av avtalet skulle kunna få innehållet av avtalet ändrat genom din passivitet. Jag utgår nämligen ifrån att du och byggvarukedjan tydligt avtalat om vilken färg klinkerplattorna skulle ha. Avtalets ordalydelse skulle till exempel kunna framgå genom att du mottagit en orderbekräftelse eller liknande kvitto på en särskild typ av klinkerplatta med tillhörande artikelnummer. Artikelnumret hänvisar med all sannolikhet till en för dig visad fysisk eller digital modell av klinkerplattans ursprungliga och avtalade färg.  För att du efter leveransen av klinkerplattorna skulle ändra avtalsinnehållet skulle det krävas att du medvetet valt att avvika från avtalets ordalydelse. Med andra ord skulle det i praktiken krävas att du fått insikt om att de klinkerplattor du mottog avvek i färgen jämfört med vad som framgått av de klinkerplattor du och byggvarukedjande hade för avsikt att ingå avtal om. Det ska även krävas att byggvarukedjan fått ett befogat intryck att du genom att inte ifrågasätta färgavvikelsen permanent avstått från din rätt enligt vad som avtalats om enligt ordalydelsen. 

Om du hade upptäckt färgavvikelsen innan montaget av kakelplattorna utgår jag ifrån att du hade nämnt detta till byggvarukedjan. Av denna anledning verkar det som att du saknat insikt om att färgen avvek från vad du och byggvarukedjan egentligen avsåg utgöra avtalad färg på klinkerplattorna. Du verkar således inte ha förhållit dig passiv till att färgen på klinkerplattorna avvek från avtalets ordalydelse. Det ska även nämnas att du som konsument även har ett särskilt skyddsintresse som lagstiftaren har för avsikt att tillvarata. Detta skulle kunna innebära ännu strängare krav för att din eventuella passivitet skulle kunna påverka innehållet i avtalet i efterhand. Sammantaget är min bedömning därför att innehållet i avtalet mellan dig och byggvarukedjan högst troligen inte ändrats genom din eventuella passivitet gällande färgavvikelsen på plattorna. På grund av detta ska avtalet fastställas till att gälla klinkerplattor med den färg som du och byggvarjukedjan kom överens om att de skulle ha vid avtalets ingående. Eftersom du har fått klinkerplattor med annan färg än vad som avtalats om så innebär det att varan inte överensstämmer med avtalet. Detta räknas som ett köprättsligt fel.

Om byggvarukedjan skulle ifrågasätta att klinkerplattorna med färgavvikelsen inte överensstämmer med avtalet finns det trots detta andra möjligheter för dig att göra gällande fel i varan. Oberoende av om färgavvikelse skulle anses överensstämma med avtalet kan du nämligen alltid göra gällande fel om färgen du fått på klinkerplattorna inte stämmer överens med

 • en av byggvarukedjan lämnad modell på klinkerplattorna, 
 • vad som är normalt förekommande för klinkerplattor och som du allmänt kan förutsätta med hänsyn till varans art, eller 
 • byggvarukedjans marknadsföring av klinkerplattornas färg.

Du har en möjlighet att kräva omleverans och ersättning av byggvarukedjan

Med utgångspunkt att färgavvikelsen på klinkerplattorna utgör ett köprättsligt fel krävs det därutöver att felet faktiskt förekom vid en tidpunkt då byggvarukedjan ska svara för felet. Som konsument har du en särskild skyddsregeln som du kan dra nytta av i detta fall vars aktualiserande innebär att felet ska anses vara sådant som byggvarukedjan ska svara för. Eftersom klinkerplattorna monterades för fyra månader sedan utgår jag ifrån att byggvarukedjan avlämnat klinkerplattorna åtminstone inom de senaste två åren efter dagens datum (läs idag). Felet förekommer därmed inom skyddsregelns tidsfrist på två år. Det blir i därför stället byggvarukedjans skyldighet att bevisa att färgavvikelsen uppkom efter tidpunkten för avlämnandet av klinkerplattorna. Jag ser det inte som möjligt att färgavvikelsen med säkerhet skulle ha uppstått efter avlämnandet med hänsyn till varans eller felets art. Du nämnde att de överblivna klinkerplattorna även hade likande färgavvikelse. Detta talar för att byggvarukedjan kommer att få det svårt att bevisa och bryta skyddsregelns antagande om att felet faktiskt fanns vid tidpunkten för klinkerplattornas avlämnande.   

I andra hand krävs det att du som köpare av klinkerplattorna reklamerat varorna i rätt tid. Du har alltid reklamerat i rätt tid om du gjort detta inom två månader från att du märkt felet. Det finns inget enligt dina nämnda uppgifter som talar emot att du väntat mer än två månader med att meddela felet efter att du märkt det. Med all sannolikhet har du reklamerat klinkerplattorna så snart du upptäckte felet vilket sannolikt var när klinkerplattorna städades rent efter att byggarens montage var färdigt. Du har såldes reklamerat i rätt tid och har möjlighet att göra gällande påföljder gentemot byggvarukedjan.

Du vill ha ersättning både för nya kakelplattor utan färgavvikelse samt kostnad för att ta bort och montera dit de nya och avtalsenliga kakelplattorna. Min rekommendation är att därför att du i första hand gör gällande omleverans av kakelplattorna. Det är svårt att bedöma om omleverans skulle innebära en oskälig kostnad för byggvarukedjan. Jag tänker särskilt på att bedömningen skulle kunna påverkas av den betydelse som färgavvikelsen har. Troligtvis bör det räknas som en skälig kostnad för byggvarukedjan trots att färgavvikelsen skulle förekomma i mindre betydande utsträckning. Detta anser jag vara skälet då färgen på kakelplattorna utgör en väsentlig egenskap av varan som är viktig för att uppfylla dess huvudsakliga ändamål som estetisk vara. I kombination med omleverans ska du kräva av byggvarukedjan att få ersättning för de utgifter som krävs för att byggaren ska ta bort kakelplattorna med färgavvikelsen och montera dit de nya och avtalsenliga kakelplattorna. 

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare