Undantag från utmätning

2019-12-30 i Utmätning
FRÅGA
Hej. Har ställt frågan tidlligare.. Är det lagligt att fullgöra utmätningsbeslut på någon som är hemlös och lever under existensminimum?.. Med vänliga hälsningar.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utmätning regleras i Utsökningsbalken (UB). För att utmätning ska kunna ske förutsätts att det finns en exekutionstitel eller beslut enligt 1 kap 1 § UB och 4 kap 1 § UB. Vad gäller utmätning av lös egendom får sådan utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären, alltså den som är skyldig pengar, 4 kap 17 § UB. Vid en utmätning ska kronofogden se till att utmäta de tillgångar som innebär minst olägenhet eller problem för gäldenären, 4 kap 3 § 2 st UB. I första hand brukar det alltså bli pengar som utmäts. Pengar och andra tillgodohavanden får undantasfrån utmätning endast om sådana tillgångar är nödvändiga för gäldenärens underhåll vid tidpunkten, alltså om gäldenären annars inte har någon möjlighet att betala för sina levnadskostnader. Pengarna får dock inte undantas från utmätning i mer än en månad om inte synnerliga skäl föreligger, 5 kap 1 § p. 7 UB. Kronofogden ska självmant pröva vad som ska undantas från utmätning utifrån kända omständigheter eller uppgifter som kronofogden kan få utan större utredning. Gäldenären ska också lämna de uppgifter som kan behövas för att göra en sådan prövning, 5 kap 14 § UB.

Utmätning av lön regleras i 7 kap UB. Det som föreskrivs om utmätning av lön gäller även utmätning av vissa andra förmånersåsom annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären om dennes ställning är jämförlig med en arbetstagares, belopp som utgår som pension eller livränta, sjukpenning eller annan ersättning som lämnas på grund av sjukdom, smitta, olycksfall, utbildning eller arbetslöshet, bland annat, 7 kap 1 och 2 §§ UB. Lön får tas i anspråk genom utmätning endast till den del den överstigervad gäldenären behöver för sitt och sin familjs underhåll samt till fullgörande av eventuell betalningsskyldighet mot annan som vid utmätning har bättre rätt till lönen, 7 kap 4 § UB.

Av 5 kap 8 § UB framgår att pension eller livränta inte får utmätas i den mån som den behövs för gäldenärens försörjning och fullgörande av underhållsskyldighet. Detta innebär, i princip, att kronofogden inte får utmäta det man behöver för att klara ett visst existensminimum. Innan utmätning sker räknas nämligen ett belopp fram som gäldenären har rätt att behålla, ett så kallat förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är alltså den del av lönen som inte får utmätas och ska motsvara existensminimum. I förbehållsbeloppet ingår dels ens boendekostnad och dels ett normalbelopp som ska täcka vanliga levnadskostnader. Det framgår inte direkt av lagen vilka belopp som ska undantas från utmätning utan kronofogden räknar fram hur stort normalbeloppet ska vara för varje år.

För år 2019 är normalbeloppet 4923 kr för en ensamstående vuxen.

Sammanfattning

Egendom kan undantas från utmätning med hänsyn till gäldenärens behov. Pengar och andra tillgodohavanden, exempelvis, ska alltså undantas från utmätning om de behövs för att säkerställa ens underhåll till dess att inkomst, som täcker det behovet, väntas. Om det inte föreligger synnerliga skäl kan pengar och andra tillgodohavanden dock inte undantas i längre tid än en månad. Kronofogden ska göra en bedömning av vad som ska undantas från utmätning utifrån de relevanta omständigheterna. Gäldenären behöver alltså lämna de uppgifter som kan behövas för en sådan bedömning.

Om man har en lön som ligger till grund för utmätning har man rätt att behålla så mycket som man behöver för att klara sitt uppehälle för sin egen del och för en eventuell familj.Lön eller pension, exempelvis, får utmätas i den mån man inte behöver den för att klara existensminimum. Vad detta existensminimum är räknar kronofogden fram. Man har alltså rätt att behålla förbehållsbeloppet. Innan utmätning av lön eller pension sker gör kronofogden en bedömning av ens ekonomiska förhållanden och bestämmer, utifrån det, vilka belopp som ska utmätas. Det är därför viktigt att se till att kronofogden har tillräckligt med information om ens ekonomiska förhållanden så att en bedömning kan göras utifrån ett så riktigt underlag som möjligt och för att utmätningen därmed inte ska bli för stor.

Hoppas att detta svar kan vara till hjälp och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (428)
2020-03-31 Får kronofogden utmäta annan än gäldenärens egendom?
2020-03-28 Överklaga utmätning av skatteåterbäring
2020-03-26 Skatteåterbäring vid utmätning av skuld
2020-03-24 Utmätning av sambons egendom

Alla besvarade frågor (78734)