Umgängessabotage vid gemensam vårdnad?

2021-11-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej,Jag och min dotters pappa har gemensam vårdnad om vår 7-åriga dotter och vi har växelvis boende var annan vecka. Min dotters pappa låter inte mig ha någon kontakt med min dotter när hon vistas hos honom. Är det umgänges sabotage?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det inte om umgänget är fastställt genom avtal mellan dig och din dotters pappa eller genom dom. Jag kommer därför att redogöra för båda delar.

Umgänge genom avtal eller dom

Som huvudregel anses det vara bäst om barnet har en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Barnet har därför rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad är det upp till dem själva att avtala om barnets umgänge med den förälder som den för tillfället inte bor med. För att avtalet skall gälla behövs det formuleras skriftligt samt godkännas av socialnämnden. Kan föräldrarna inte avtala på egen hand är det i stället upp till domstolen att besluta om detta – beslutet utgår alltid efter barnets bästa. Talan om umgänge förs av föräldern som anser sig bli hindrar från att umgås med sitt barn. Umgänge kan fastställas av domstol även om föräldrarna har gemensam vårdnad, (6 kap. 15 a § föräldrabalken, FB)

Umgängessabotage

Umgängessabotage föreligger när den ena föräldern försöker förhindra umgänge mellan barnet och den andra föräldern. Med umgänge avses inte enbart fysisk kontakt, utan även kontakt via telefon eller videosamtal.

Vid umgängessabotage föreligger det oftast så svåra samarbetsproblem mellan föräldrarna att gemensam vårdnad inte kan längre anses vara det bästa för barnet. En förälder kan anses olämplig som vårdnadshavare om denne saboterar kontakt mellan barnet och den andra föräldern.

Vid domstolens ställningstagande till vilken förälder som ska tillerkännas vårdnaden beaktas framför allt förmågan att tillgodose barnets grundläggande rättigheter. En nära och god kontakt med båda föräldrarna är som huvudregel en sådan rättighet (6 kap. 2 a § FB). Vid bedömningen av huruvida vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros en av föräldrarna, skall rätten således fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet ( 6 kap. 5 § 2 st. FB). Enligt umgängesprincipen ska den föräldern som bäst främjar en kontakt med den andra föräldern få vårdnaden.

I ditt fall framgår det att din dotters pappa hindrar umgänget mellan dig och din dotter när hon vistas hos honom. Detta innebär att det inte sker under din umgängestid med barnet. Du kan dock ändå argumentera för umgängessabotage då barnet har rätt till umgänge med en förälder det inte bor med till exempel via telefon ( 6 kap. 15 § FB). Man kan argumentera för att det skulle vara nödvändigt för ditt barns bästa att ha kontakt med dig via t.ex. telefon, även när hon bor hos sin pappa, särskilt pga. hennes låga ålder.

Vad kan du göra?

Det finns flera saker du kan göra om domen om umgänget inte följs av den andre föräldern.

Du kan dels begära verkställighet för att få domen att efterföljas, men du kan även begära en ändring av vårdnaden på grund av umgängessabotage och samarbetssvårigheter (6 kap. 5 § FB).

Finns det ingen dom på hur umgänget ska se ut kan du föra talan för att domstolen ska besluta om detta. När det finns en dom och pappan vägrar dig umgänge enligt domen kan du ansöka om verkställighet (21 kap. 1 § FB).

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fatma Nasser Ali
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98576)