FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt10/02/2019

Umgängesrätt till barn som står under ensam vårdnad

Jag har en god vän som fick barn tillsammans med en kvinna för ett par år sedan. Han bor inte ihop med henne men i närheten. Hon har ensamvårdnad men han har varit mycket delaktigt i barnets uppfostran och stött mamman genom att dela på kostnader och göra all hennes och barnets tvätt mm. Hon har ändå krävt underhåll och eftersom han har det tufft ekonomiskt har han haft svårt att betala ibland och då får han inte träffa barnet. jag misstänker att mamman kanske inte mår så bra psykiskt och han har avslutat sitt förhållande med henne delvis för barnets men också sitt eget bästa då mamman skriker och hotar honom med allt möjligt och önskar att någon skulle döda honom. Han vill gärna umgås med sitt barn men varje gång de träffas ute på stan hindrar mamman barnet från att springa fram till sin pappa och säger att han är ond och skriker högt att han är våldtäktsman mm. Han är helt förstört av detta och undviker dem båda två så att inte barnet far illa. Jag tror att barnet skulle må mycket bättre av att kunna umgås med sin pappa så är så snäll och kärleksfull men han har ingen ekonomisk möjlighet att anlita en advokat. Jag ser att han har varken ork eller självförtroende att ta tag i situationen. Det känns som lagen står på mammans sida hur illa hon än beter sig. Var har han för möjlighet att förbättra situationen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna för vårdnadsfrågor återfinns i föräldrabalken (FB).

Jag tolkar situationen som att mamman har fått ensam vårdnad genom en dom eller avtal godkänt av socialnämnden och utgår även ifrån att din vän har fått en umgängesrätt och underhållsskyldighet fastställd i samband med detta. Och även om det inte skulle vara så, gäller mina råd i stort sätt ändå. Din vän borde ha laglig rätt till umgänge och kan därför alltid påtala det i domstol (FB 6 kap. 15 a). Domar och beslut om vårdnadsfrågor kan ofta omprövas och tidigare beslut blir därmed inte evigt bindande. Skulle det uppstå en tvist kan det tyvärr innebära ekonomiska kostnader att driva processen i domstol.

Barnets rätt till en god och nära kontakt med båda föräldrar

Svensk barnrätt värdesätter barnets rätt till nära relationer med båda föräldrar mycket högt (FB 6 kap. 2 a § stycke 2). När en förälder ges ensam vårdnad, exempelvis för att paret kommit överens om detta, är domstolen noga med att den andra föräldern får umgängesrätt. Vid vårdnadstvister som slutar med ensam vårdnad brukar domstolarna placera barnet med den förälder som är mest öppen inför att låta barnet träffa den andra föräldern, även om andra faktorer förstås också beaktas. Om mamman aktivt hindrar din vän från att träffa sitt barn och villkorar umgänget med att han betalar underhållet, bryter hon mot domstolens beslut och kränker barnets rätt att få träffa sin far (FB 6 kap. 15 §). När en förälder vägrar att följa det som bestämts genom dom eller avtal kan den andra föräldern vända sig till domstol och kräva att besluten verkställs (FB 21 kap. 1 § stycke 2). Detta är ingenting som kräver juridisk argumentation eller inblandning av advokater; det är rättsväsendets skyldighet att se till att domar efterlevs. I slutändan blir detta till och med ett ansvar för polisen (FB 21 kap. 3 §). Men detta förutsätter förstås att mamman faktiskt har kränkt din väns umgängesrätt, och eftersom jag inte vet hur situationen faktiskt ser ut kan jag inte konstatera att det verkligen har skett. Men det kan vara bra att veta att ensam vårdnad inte i sig innebär att en förälder kan hindra barnet från att träffa den andra föräldern. Inte heller är det ok att villkora umgängesrätten mot betalning av underhållsbidraget. Din vän har antagligen lagen helt på sin sida om han vill träffa sitt barn mer.

Som förälder är du underhållsskyldig ditt barn

Frågan om underhållsbidraget du nämner är också värd att nämna i sig. Först och främst kan konstaterats att som förälder är man skyldig att underhålla ditt barn tills den dag denne fyller 18 år, eller om denne fortfarande går på gymnasiet, senast till 21 år (FB 7 kap. 1 §). I detta ingår att föräldrarna försörjer sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och deras samlade ekonomiska förmåga. Om båda föräldrarna bor med barnet kan denna underhållningsskyldighet uppfyllas genom att de tar hand om hus och hem, lagar mat och köper de saker som barnet behöver. Skulle en av föräldrarna inte bo varaktigt med barnet ska denne dock fullgöra sin underhållsplikt genom att betala ett underhållsbidrag till sitt barn (FB 7 kap. 2 §). Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal och som avtal kan det vara både muntligt eller skriftligt. Detta innebär i grund och botten att din vän är skyldig att betala underhållet bara om detta är fastställt genom avtal eller dom och mamman kan alltså inte kräva bidrag utan grund. Att han har delat på kostnader med mamman och även utfört tvätt för henne och barnet är förstås faktum som skulle kunna innebära att han gjort sin del för att underhålla barnet, men finns det ett avtal eller en dom är din vän dock fortfarande skyldig att följa det beslutet. Däremot har han rätt till att få underhållsbidraget jämkat om det är oskäligt stort med hänsyn till hans ekonomi och han har alltid rätt att få det omprövat senast sex år efter att det fastställts (FB 7 kap. 10 §). Vid en jämkning eller omprövning kommer domstolen givetvis ta hänsyn till hans ekonomiska förhållanden.

Sammanfattning

Din vän borde, oavsett hur han och mamman har löst vårdnadsfrågan, vara berättigad till umgängesrätt med sitt barn och borde heller inte behöva anlita en advokat för att få denna rätt tillgodosedd. Däremot krävs antagligen att han betalar någon form av underhållsbidrag till barnet. Skulle detta bidrag vara satt för högt kan han dock jämka eller ompröva det i domstol.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000