FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt09/01/2017

Umgängesrätt och resor

Hej,

Jag är boendeförälder. Barnets mor har valt att flytta mer än tio mils enkel resa i ett nytt förhållande. Hon saknar jobb och vill att jag skall lämna och hämta barnet vid hennes umgängesrätt var annan helg. Är detta riktigt?

Lawline svarar

Hejsan och välkommen till Lawline.

Som jag förstår det har du och barnets mor gemensam vårdnad över ert barn. Du är boendeförälder och barnets mor har umgängesrätt. Under dessa förutsättningar vill du veta i vilken utsträckning du har skyldighet att underlätta barnet och barnets moders umgängesrätt.

Det första som kan fastställas är att alla frågor angående ett barns vårdnad, umgänge och boende skall besvaras med utgångspunkt i barnets bästa och avgörande därav. Alltså tas inga hänsyn till rättvisa mellan föräldrar. Detta stadgas direkt i Föräldrabalkens (FB) 6kap 2§ som du hittar här.

Vidare handlar din fråga om umgänge och dina skyldigheter som boendeförälder. FB 6kap 15§ stadgar att barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget kan tillgodoses genom exempelvis telefonkontakt eller fysiska träffar. Det stadgas vidare i lagtexten att barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses. Detta innebär som sammanfattning att det är barnet som har en rättighet att umgås med sin mor på annan ort. Du som boendeförälder har således tillsammans med barnets mor ett gemensamt ansvar för att denna umgängesrätt tillgodoses så långt som möjligt. Det stadgas vidare i samma lagregel att du so boendeförälder har en skyldighet att lämna uppgifter om exempelvis skolgång och fritidsintressen i den mån det behövs för att främja umgänget med den förälder som du har gemensam vårdnad med men som barnet inte bor hos. Ovan angivna tyder alltså på att du har en del skyldigheter att underlätta umgänge med mellan ditt barn och dennes mor.

Din fråga berörde specifikt resefrågan. Som jag förstår det undrar du om det är riktigt att barnets mor kan kräva att du skall besörja för/bekosta resan mellan ditt barn och modern. Lagtexten i FB 6kap 15b§ reglerar detta förhållande. Lagtexten säger att om barnet bor tillsammans med endast en förälder, skall den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andre föräldern. Det skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Vad lagtexten således innebär är att du skall, efter vad som är skäligt, vara med och bekosta resorna. Prövningen skall ta ansats i föräldrarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detta innebär att trots att det är umgängesföräldern som har det primära ansvaret för resekostnaderna kan du ha ändå ett visst ansvar. Eftersom barnets mor inte har någon inkomst talar det för att du har ett ansvar i barnets resekostnader. Den omständighet att modern har flyttat 10 mil ifrån barnet talar för moderns betalningsansvar.

Hovrätten har i ett rättsfall (RH 1999:30) beslutat att resan mellan boendeorter och umgängesorten bör överstiga 10 mil för att boendeföräldern skall ta del i resekostnaderna. Hovrättsdomar har ett bristande prejudikatsvärde och i ert fall kan inget klart svar ges då det framgår att modern inte har någon inkomst samt eftersom dina ekonomiska förhållanden inte tydligt framgår. Jag hoppas att jag givit dig en tydligare bild av det aktuella rättsläget och du är varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se ifall du har ytterligare frågor.

Mvh,

Oskar Paladini SöderbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”