Umgängesrätt mellan barn och morförälder

2019-07-27 i Barnrätt
FRÅGA
Hej !Har lagen ändrats angående umgängesrätten till sina barnbarn ?Ledsen mormor
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som gäller för umgänge mellan ett barn och barnets mor/farföräldrar.

Vad säger lagen?

Det finns ingen generell automatisk umgängesrätt mellan ett barn och dina mor/farföräldrar. Umgänge för barn regleras i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. Av 6:15a andra stycket FB kan man dock utläsa att umgänge mellan ett barn och mor/farföräldrar kan beslutas av domstol på talan av socialnämnden. När socialnämnden överväger om de ska föra en sådan talan ska de särskilt beakta barnets behov att att ha ett stabilt och bra umgänge med sina mor/farföräldrar.

Om ett barn till exempel tidigare haft mycket bra kontakt med sina mor eller farföräldrar och föräldrarna utan god anledning börjar förhindra umgänge mellan barnet och mor/farföräldrar kan det vara en omständighet som talar för att socialnämnden ska föra en sådan talan eftersom det inställda umgänget kan komma att påverka barnet negativt.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det alltså inte finns någon umgängesrätt mellan ett barn och mor/farföräldrar men att socialnämnden kan föra talan om att domstol ska fastställa en umgängesrätt om anledning till det finns. Det framgår inte i din fråga någon information som låter mig göra en bedömning av just ditt fall, istället har jag fått hålla mig till att beskriva den rättsliga regleringen på ett mer generellt sätt.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1447)
2020-05-26 Kan fadern till mitt barn motsätta sig skolbyte?
2020-05-24 Kan förälder med gemensam vårdnad motsätta sig skolbyte?
2020-05-24 Hur får jag ensam vårdnad om mitt barn?
2020-05-21 När upphör vård enligt LVU?

Alla besvarade frågor (80290)