Umgängesbegränsning med stöd av SoL?

Hej! Har en vän vars barn 2 och 7 år gamla tagits omhand enl SOL då mamman uttryckt pga psykisk ohälsa att hon inte klarar av ansvaret. Problemet är att min vän nu inte får träffa sina barn mer än 1 gång/ vecka enl socialtjänsten. Hon har inte fått några papper som visar att dom är omhändertagna enl SOL eller någonting trots att både hon och sjukvården begärt detta! Får socialtjänsten begränsa deras umgänge vid en sol/frivillig placering? Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Åtgärder som socialtjänsten vidtar med stöd av socialtjänstlagen (SoL) är beroende av den så kallade frivillighetsprincipen, som innebär att den enskilde måste samtycka till socialtjänstens åtgärder. Beträffande barn är det föräldrarnas samtycke som krävs, eftersom barn saknar egen bestämmanderätt. Frivillighetsprincipen framgår av 1 kap. 1 § SoL, som bland annat anger att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

När barn vårdas i ett annat hem än det egna ska vården utformas så att den främjar barnets samhörighet med anhöriga och andra närstående, samt kontakt med hemmiljön (6 kap. 1 § SoL). Det innebär att socialnämnden i regel bör försöka främja föräldrarnas umgänge med barnen.

Socialnämnden får dock i undantagsfall begränsa föräldrarnas umgänge med barnen när de tvångsvårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). För att socialnämnden ska kunna besluta om umgängesbegränsning krävs dock att det är fråga om tvångsvård. När beslutet är fattat måste socialnämnden minst var tredje månad överväga om beslutet ska kvarstå (14 § LVU). Socialnämndens beslut får dessutom överklagas hos förvaltningsrätten (41 § LVU).

I din väns fall vårdas barnen enbart med stöd av SoL. Socialnämnden är därmed beroende av att din vän samtycker till vården och saknar möjlighet att begränsa hennes umgänge med barnen. Jag skulle rekommendera din vän att åter kontakta socialnämnden och förklara att hon vill träffa barnen oftare. Om nämnden vägrar, så rekommenderar jag att hon ber om att få ett skriftligt beslut. Beslutet kan då överklagas till förvaltningsrätten. Det är också möjligt att anmäla socialnämnden till Justitieombudsmannen (JO), som utövar tillsyn över myndigheternas verksamhet.

Eftersom vård enligt SoL bara kan ges på frivillig basis kan din vän dessutom besluta att vården ska avbrytas och att barnen ska flytta hem igen, om hon anser att det är nödvändigt.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000