Umgängesbegränsning med stöd av SoL?

2017-06-13 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Har en vän vars barn 2 och 7 år gamla tagits omhand enl SOL då mamman uttryckt pga psykisk ohälsa att hon inte klarar av ansvaret. Problemet är att min vän nu inte får träffa sina barn mer än 1 gång/ vecka enl socialtjänsten. Hon har inte fått några papper som visar att dom är omhändertagna enl SOL eller någonting trots att både hon och sjukvården begärt detta! Får socialtjänsten begränsa deras umgänge vid en sol/frivillig placering? Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Åtgärder som socialtjänsten vidtar med stöd av socialtjänstlagen (SoL) är beroende av den så kallade frivillighetsprincipen, som innebär att den enskilde måste samtycka till socialtjänstens åtgärder. Beträffande barn är det föräldrarnas samtycke som krävs, eftersom barn saknar egen bestämmanderätt. Frivillighetsprincipen framgår av 1 kap. 1 § SoL, som bland annat anger att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

När barn vårdas i ett annat hem än det egna ska vården utformas så att den främjar barnets samhörighet med anhöriga och andra närstående, samt kontakt med hemmiljön (6 kap. 1 § SoL). Det innebär att socialnämnden i regel bör försöka främja föräldrarnas umgänge med barnen.

Socialnämnden får dock i undantagsfall begränsa föräldrarnas umgänge med barnen när de tvångsvårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). För att socialnämnden ska kunna besluta om umgängesbegränsning krävs dock att det är fråga om tvångsvård. När beslutet är fattat måste socialnämnden minst var tredje månad överväga om beslutet ska kvarstå (14 § LVU). Socialnämndens beslut får dessutom överklagas hos förvaltningsrätten (41 § LVU).

I din väns fall vårdas barnen enbart med stöd av SoL. Socialnämnden är därmed beroende av att din vän samtycker till vården och saknar möjlighet att begränsa hennes umgänge med barnen. Jag skulle rekommendera din vän att åter kontakta socialnämnden och förklara att hon vill träffa barnen oftare. Om nämnden vägrar, så rekommenderar jag att hon ber om att få ett skriftligt beslut. Beslutet kan då överklagas till förvaltningsrätten. Det är också möjligt att anmäla socialnämnden till Justitieombudsmannen (JO), som utövar tillsyn över myndigheternas verksamhet.

Eftersom vård enligt SoL bara kan ges på frivillig basis kan din vän dessutom besluta att vården ska avbrytas och att barnen ska flytta hem igen, om hon anser att det är nödvändigt.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (667)
2021-08-03 Protokollföring i förvaltningsdomstolar
2021-07-28 Dröjsmålstalan - inget beslut efter 4 v.
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?

Alla besvarade frågor (94634)