Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?

2021-10-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Mitt ex vill ensidigt bestämma när han ska träffa sin son och han kan komma med sina krav med mycket kort framförhållning. Han har vägrat familjerätt och vi har inget avtal. Vi har haft en tillfällig lösning att jag har sonen under veckorna och han har honom på helgen eftersom han arbetar dagtid. Jag får aldrig ha honom någon helg när jag är ledig det är hela tiden hot om tingsrätt och umgängessabotage. Denna överenskommelse kommer att upphöra när sonen börjar dagis. Nu har han hotat min familj med stryk när de lämnade över honom inför helgen. Jag vill inte att min son ska flyttas hit och dit och har nu sagt att jag inte går med på att han beslutar ensidigt. Sonen är 1,5 år. Har försökt att få honom att samarbeta men han vill inte detta utan det ska vara på hans villkor. Kan jag göra något?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Vårdnad, boende och umgänge

Eftersom inget annat framgår av din fråga utgår jag ifrån att ni i dagsläget har gemensam vårdnad. Oavsett om man har gemensam eller ensam vårdnad har man dock som förälder en skyldighet att se till så att barnet regelbundet får träffa och umgås med båda föräldrarna (s.k. umgängesrätt, 6 kap. 15 § föräldrabalken). Detta har sin grund i att barnets bästa är avgörande i alla frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I Sverige utgår man ifrån att det bästa för barnet är att ha kontakt med båda sina föräldrar i så stor utsträckning som möjligt.

Om man inte kan enas

Om föräldrarna inte kan enas rörande umgänget går det att ta hjälp av kommunen och den så kallade familjerätten. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal för att lösa konflikter av olika slag, vilket ofta resulterar i avtal avseende till exempel umgänge (6 kap. 17 a och 18 § föräldrabalken). Dock är kontakten med familjerätten frivillig och om ditt ex motsätter sig detta går det således inte att tvinga honom till att delta i samarbetssamtal. Istället har du möjlighet att ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor (6 kap. 17 § föräldrabalken). En stämningsansökan kan antingen avse att du vill ha ensam vårdnad eller ett avtal avseende just umgängesrätten. Om du väljer att ansöka om ensam vårdnad kommer rätten att framförallt bedöma er samarbetsförmåga i frågor rörande ert barn (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det faktum att ditt ex ensidigt vill bestämma och styra över umgänget talar således till din fördel.

Umgängessabotage

Umgängessabotage i olika former är något som domstolen ofta bedömer vara till den saboterande förälderns nackdel vid en vårdnadstvist. Så långt som det är möjligt är därför min rekommendation att du försöker vara tillmötesgående och låter ditt ex träffa barnet (inom rimliga gränser) tills den rättsliga processen är över.

Vad får hans hot för konsekvenser?

I svensk rätt föreligger som sagt en stark presumtion för att det bästa för barnet är att föräldrarna har gemensam vårdnad. Därmed är inte säkert att hoten om stryk mot din familj anses vara ett argument för att du ska få ensam vårdnad, så länge hoten inte riktar sig mot barnet. Dock kan detta, på grund av sammanhanget, styrka hans samarbetssvårigheter vilket talar till din fördel.

Sammanfattning och råd

I ditt fall verkar det inte möjligt att komma överens med hjälp av familjerätten. Du har istället möjlighet att ansöka om stämning i domstol angående umgängesfrågan (för att få ett avtal om hur och när det ska ske), att du vill ha ensam vårdnad eller båda delarna. Vad som talar till din fördel i en vårdnadstvist är att barnets pappa verkar motsätta sig det mesta samarbete. Du bör dock vara försiktig med att hindra honom från att träffa ert barn då det kan betraktas som umgängessabotage. Detta anses vara allvarligt på grund av den starka presumtionen för att det bästa för barnet är att umgås med båda föräldrarna.

Mitt råd till dig är därför att väcka talan i domstol om saken. Det kan vara bra att ta hjälp av en jurist för att utforma sin talan korrekt, särskilt eftersom just vårdnads- och umgängestvister handlar mycket om argumentation för att övertyga domstolen om det man vill genomföra.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?