Umgänge och kontakt med familjehemsplacerad son

2017-11-09 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
https://lagen.nu/1990:52Hej!Min son är Familjehems placerad enl. LVU sedan fyra år tillbaka. Familjehemmet har bedrivits i många år där även fostermammans döttrar arbetar i verksamheten med egna fosterbarns placeringar. Utöver Familjehemmet har fostermamman även anställning som socialsekreterare i kommunen samt är aktiv i flera andra bolagsengagemang.Stöd, samtal eller planering med Socialtjänsten eller Familjehemmet existerar inte. Den kontakt jag har med min son är telefonsamtal en ggr/vecka mellan 19.30-20.00, då även hans pappa, mor och farföräldrar får ringa, samt att jag får umgås med honom tillsammans med hans mormor 1-2 dagar vid skol-lov.När min son har samtal med sin Socialsekreterare på Barn-och Ungdomsenheten i kommunen deltar även Fostermamman i sin roll som Socialsekreterare. Ska inte min son ha möjlighet att prata enskilt med handläggaren? Är detta lagenligt? Jag står fortfarande som vårdnadshavare för min son? Har jag några rättigheter över huvud taget? VAD SKA JAG GÖRA???Mycket tacksam för svar!!!Maktlös och förtvivlad mamma'
SVAR

Hej och stort tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Eftersom socialtjänsten är en förvaltningsmyndighet så är Förvaltningslagen (FL) tillämplig på frågan om det föreligger jäv i din situation, vilket är det jag utgår från att du vill utreda gällande fostermammans roll som socialsekreterare. Du hittar förvaltningslagen här!

På resterande del av frågan gällande din omhändertagna son är LVU tillämplig och du hittar den här!

Fråga om jäv

Om fostermamman i sin roll som socialsekreterare handlägger ärendet så kan det föreligga jäv enligt förvaltningslagen. Om hon handlägger ärendet så angår denna fråga om din son henne personligen och sonen som någon närstående så föreligger det jäv enligt 11§ 1 stycket 1 punkten FL. Detta för att det kan anses vara stor risk att hon är opartisk och det är av stor betydelse för din son.

Din ställning och rättigheter som vårdnadshavare i fråga om kontakt med din son

Utgångspunkten är att du som vårdnadshavare har vissa rättigheter och är skyldig att tillgodose vissa behov som din son har, dessa framgår av 6 kap 1 § Föräldrabalken (FB). Däremot undantas delar av detta när ett omhändertagande enligt LVU skett.

Om din son omhändertagits med stöd av LVU av socialnämnden så framgår det av 11§ 5 st LVU att socialnämnden har samma rättigheter/ansvar för din sons behov som i 6§ 1 st FB. Enligt 1§ 5 stycket LVU så ska barnens bästa alltid stå i fokus för socialtjänstens beslut i ärendet kring din son. Detta innebär också att beslut om er kontakt med varandra ska göras med utgångspunkt i vad som är bäst för din son och vården som han bereds.

Föreligger en umgängesbegränsning?

Det ses i regel som en del av barnets bästa att barnet ska få upprätthålla kontakten med föräldrar/vårdnadshavare. Enligt 14§ LVU har socialtjänsten även ett ansvar att se till att barnets behov av umgänge med sina föräldrar tillgodoses så länge det går att förena med vårdens ändamål. Det finns ingen klar definition av umgänge enligt LVU men telefonsamtal omfattas av umgänge enligt Föräldrabalken och utifrån att socialnämnden i LVU har rätt att helt bryta er kontakt anser jag att telefonsamtalen här också borde omfattas av begreppet umgänge.

Alltså har socialtjänsten rätt att göra en umgängesbegränsning om de anser att det är för barnets bästa samt att begränsningen står i linje med vad som behövs för vårdens ändamål, 14§ 2 stycket 1 punkten LVU. Beslutet måste dock övervägas var tredje månad för att se om begränsningen fortfarande behövs, 14§ 3 stycket LVU.

Mitt råd till er

I detta fall tror jag att det vore bäst att kanske vid slut av nästa 3-månadersperiod försöka visa på att denna begränsning i er kontakt inte längre behövs eller är förenlig med din sons vård.

Behöver du mer hjälp i din fråga så är du välkommen att kontakta Lawlines jurister här.

Vänliga hälsningar,

Jessica Khoo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?