FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt23/02/2018

Umgänge med LVU-placerade syskon

Hej,

Mina tre syskon är omhändertagna enligt LVU, de bor i ett familjehem sedan 8 år tillbaka och den äldsta av dem är 11 år idag. Jag är vuxen med egna barn. Vad har jag för juridisk rätt till umgänge? Kan jag ansöka om vårdnaden över barnen? Kan jag kräva att få träffa dem? Vad kan jag göra ur rättsligt perspektiv för att få träffa dem och skapa ett band mellan oss?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De lagar som aktualiseras för din fråga är främst lagen med särskilda bestämmelser om vård för unga (LVU), socialtjänstlagen (SoL) och föräldrabalken (FB).

Vad har jag för juridisk rätt till umgänge? Kan jag kräva att få träffa barnen? Vad kan jag göra ur ett rättsligt perspektiv för att få träffa dem och skapa ett band mellan oss?

I LVU stadgas att socialnämnden har ansvar för att tillgodose LVU-placerade barns behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare (14 § LVU). Någon motsvarande rätt vad gäller syskon finns inte uttryckligen i lagen. Det finns dock ett par regler föreskrifter som kan bli aktuella vad gäller umgänge mellan syskon där det ena är LVU-placerat. Värt att notera är att dessa regler (se nedan) inte ger dig som syskon till LVU-placerade barn någon rätt till umgänge utan snarare ger barnen rätt till umgänge med dig – du kan alltså inte kräva att få träffa barnen.

Beslut om vård, exempelvis enligt LVU ska utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående (6 kap. 1 § SoL). Även i Europakonventionen finns en viss umgängesrätt för syskon, främst mellan minderåriga syskon (artikel 8 EKMR). Dessa bestämmelser innebär att barnet ska kunna ha god kontakt med känslomässigt betydelsefulla människor. Om du och dina syskon har en bra relation sedan tidigare finns alltså en laglig skyldighet för Socialnämnden att främja ert umgänge; har ni däremot inte någon relation sedan tidigare finns ingen sådan skyldighet enligt denna regel.

Enligt socialstyrelsens handbok ska "möjligheten att skapa och bevara kontakter mellan det placerade barnet och föräldrar, syskon och andra närstående vara en en prioriterad uppgift för socialstyrelsen". Detta stadganden är dock inte rättsligt bindande vilket innebär att du inte kan få saken prövad i domstol. Det är socialnämnden som bestämmer över i princip alla besök hos barnen under vårdtiden och alltså de som bestämmer om umgänge mellan dig och syskonen ska ske. (11 § fjärde stycket LVU). Barnens bästa ska vara avgörande för de beslut som tas (1 § femte stycket LVU).

Sammanfattningsvis är dina möjligheter till umgänge med barnen begränsade till deras behov – det är de som, om behov finns på grund av en tidigare nära relation, har rätt till umgänge med dig. Det du kan göra för att få till umgänge är att kontakta socialnämnden och framföra dina önskningar om att få kontakt med dina syskon. Det som talar för att umgänget här är framförallt uttalandet i socialstyrelsens handbok (ovan) om att skapa kontakter med syskon. Även barnkonventionen och rätten till att behålla sin identitet och släktförhållanden talar för barnens rätt till kontakt med dig.

Slutligen kan påpekas att barnen egen inställning kan påverka ett eventuellt umgänge. Framförallt det äldre barnets vilja kan komma att spela roll för bedömningen av vad som är barnets bästa.

Kan jag ansöka om vårdnaden över barnen?

Du har ingen direkt möjlighet att ansöka om vårdnaden över barnen. Huvudregeln är att barn står under vårdnad av en eller båda föräldrarna (6 kap. 3 § FB). Om föräldrarna inte kan eller inte är lämpliga att ha vårdnaden kan denna flyttas över till en så kallad särskilt förordnad vårdnadshavare. En sådan flytt sker på ansökan av föräldrarna själva eller på begäran av socialnämnden. Som särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. (6 kap. 7-10 a § FB)

Sammanfattningsvis finns det alltså enligt ovan inget hinder för att du skulle kunna anses lämplig och utses till en särskilt förordnad vårdnadshavare vid ändring i vårdnaden. För ändring i vårdnaden krävs dock att föräldrarna eller socialnämnden ansöker om detta. Det du kan göra är att ta upp frågan med socialnämnden för diskussion. Det är dock socialnämnden som fattar beslut varvid barnens bästa och bland annat deras behov av kontinuitet i boendet kommer avgöra (6 kap. 2 a § FB).

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma. Jag kan också rekommendera dig att vända dig till socialnämnden för vidare information om vad som gäller kring möjligheten till umgänge med dina syskon.

Vänliga hälsningar,

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”