Tvist om rätt till hemsida

2015-10-25 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag har varit webbdesigner för en förenings webbsida i 12 år. Under tiden har jag utvecklat en massa funktioner och design, allt är handknackad kod, en unik design. Jag har varje år skickat in offert och tagit betalt, alla har varit glada, men nu har en ny styrelse beslutat att kicka mig och jag misstänker att de vill fortsätta på den gamla webbsidan utan mig, med en ny webbmaster. Vi har aldrig skrivit någon form av avtal. Men vad jag förstått har jag upphovsrätt på min design, och har rätt att vägra styrelsen för föreningen att fortsätta använda den, eller? Jag tänkte vänligen erbjuda styrelsen att kopiera de saker bilder och text som jag inte har upphovsrätt för innan jag tar bort sidan när innevarande år slut (det som debiterats och betalats), men nu märker jag att de har kontaktat vår ISP och ändrat lösenord till webbsidan!! Jag kommer inte in!!En uppenbar konflikt ligger framför mig i ett redan väldigt irriterat läge där en majoritet av föreningen står bakom mig men där styrelsen duperar och far med osanning om det mesta. Hur mycket har jag på fötterna vid en eventuell stämning från mig mot dom till Tingsrätten? Hur ska jag som fattig kreatör kunna få rättshjälp av något slag? Jag är tacksam för alla råd i frågan och vad som gäller för upphovsrätt i detta fall. Bästa hälsningar
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Jag har svarat på dina frågor under fyra rubriker, nedan, men kan tyvärr inte ge dig ett konkret svar utan att ha tillgång till mer information. Din fråga om utsikter till framgång i en rättegång beror till stor del på vilket bevismaterial som du respektive föreningen kan plocka fram för att styrka era ståndpunkter. Om du vill ta saken vidare rekommenderar jag dig att höra av dig till Lawlines kostnadsfria telefonrådgivning, eller att skicka ett mail till info@lawline.se för att få kostnadsförslag på hur du kan ta saken vidare.

Rätt att vägra fortsatt användning av hemsidan?
Den här frågan kan jag inte ge ett konkret svar på utan mer information. Eftersom att föreningen har betalat dig för designen av hemsidan så kan föreningen antas ha förvärvat rättigheter till hemsidan, men om dessa rättigheter varit tidsbegränsade eller inte (t.ex. årsvis enligt er betalningsmodell) kan jag inte säga utan att veta mer om omständigheterna runt er överenskommelse.

Jag skulle rekommendera dig att inte ta bort hemsidan förrän det är klarlagt vem som äger rättigheterna till den.

Lösenord till webbhotell (ISP)
Att föreningen har bytt lösenordet för redigering av hemsidan tyder på att de anser sig ha rätten till hemsidan i sin helhet, med andra ord att de anser sig “ha köpt ett stycke hemsida” av dig, med förmodad tillhörande fortlöpande service (den webbdesign som du utfört under 12 år).

Att stämma föreningen?
Jag kan inte uttala mig om utsikterna till framgång med en stämning eftersom att det behövs mer information för att göra så. Du är välkommen att återkomma med mer information ifall du så önskar.

Rättshjälp kan du läsa mer om här

Översikt:
Den lag som huvudsakligen är tillämplig vid frågor om hemsidor och webbdesign är upphovsrättslagen (URL). Den ger enligt § 1 upphovsrättsligt skydd till den som skapat ett konstnärligt eller litterärt verk. Den personen kallas för upphovsmannen. En hemsida består, som du nämner, huvudsakligen av en bakomliggande kod och en synlig framsida med grafik, och jag kommer att utgå från detta i mitt svar.

Webbdesigners får upphovsrättsligt skydd för koden eftersom att den anses som ett litterärt verk. För eventuell grafik som webbdesignern skapar kan denne också få upphovsrättsligt skydd om designen kan anses som ett konstnärligt verk. Det gör den när den är resultatet av en individuell skapande insats och har en visst mått av särprägel. Det finns inget krav på kvalitet på grafiken för att den ska uppnå skyddet. Jag utgår därmed från att du åtminstone har upphovsrätt till koden för hemsidan och kanske också till hemsidans grafiska utformning.

Upphovsrätten innebär enligt § 2 URL att upphovsmannen har en uteslutande ensamrätt till att förfoga över sitt verk. Upphovsmannen kan överlåta sina rättigheter till sitt verk, vilket innebär att han eller hon kan sälja rättigheterna i sin helhet eller bevilja tillstånd till användning i vissa delar av rättigheten. Detta skulle i ditt fall kunna innebära att du som utgångspunkt kan hindra styrelsen från att använda hemsidan som du har skapat, men eftersom att du har skapat hemsidan på föreningens uppdrag och tagit emot pengar för detta så har du också överlåtit delar av din ensamrätt till hemsidan till föreningen.

Rättens övergång
Du skriver att ni aldrig har skrivit något avtal, men också att du har skickat offerter och tagit betalt för att göra hemsidan. Eftersom att föreningen har gett dig pengar, och du har gjort något för dem i gengäld, så har ett rättsförhållande mellan er uppstått trots att ni inte har skrivit något avtal som reglerar vad som ska gälla mellan er.

Eftersom att du skriver att du har tagit hand om hemsidan i 12 år så verkar ni ha haft ett långvarit samarbete, och man kan argumentera för att du har varit en uppdragstagare hos föreningen och att ett uppdragsavtal då har förelegat (detta innebär att du har sålt en tjänst snarare än att ha varit anställd - mitt svar utgår från att du inte varit anställd av föreningen). Alternativt kan man argumentera för att du har “sålt” hemsidan del för del, vilket innebär att flera separata köpavtal skulle föreligga.

Oavsett hur detaljerna ser ut så verkar det som att du och föreningen i er uppgörelse har velat att du ska få en ekonomisk kompensation för att föreningen ska få ta del av/använda ditt verk. Därmed har du alltså överfört (“överlåtit”) antingen delar av eller hela din rättighet till hemsidan till föreningen. Det oklara är alltså hur mycket av dina rättigheter som du har överlåtit till föreningen.

När det är oklart hur mycket som är överlåtet så gäller den s.k. “upphovsrättsliga specifikationsprincipen”, som innebär att man tolkar överlåtelseavtalet restriktivt - detta innebär att det som inte uttryckligen överlåts till den betalande parten inte anses vara överlåtet. Alltså är det bara det som avtalet uttryckligen säger ska överlåtas som också blir överlåtet.

Å andra sidan måste den upphovsrättsliga specifikationsprincipen balanseras av att föreningen rimligtvis måste ha betalat för att få någonting. Detta blir till största del en bevisfråga, och man kan förmodligen få ledning av er dokumentation kring betalning (offerter, ev. fakturor) hur man ska tolka ert avtal. Om det t.ex. av offert och betalningsunderlag framgår att föreningen har betalat för en hel hemsida och tillhörande drift och utveckling i ett år, så skulle föreningen förmodligen ha hela rätten till hemsidan. Om underlagen däremot är mer diffusa, t.ex. att det bara står “webbutveckling”, så kan det vara så att en del av hemsidan fortfarande tillhör dig.

Slutsats
Som jag skrev ovan så kan jag tyvärr inte göra någon prognos hur en rättegång i den här frågan skulle gå, eftersom att det blir en fråga om vad som kan anses vara avtalat mellan dig och föreningen och vad mer kan dra slutsatser utifrån - t.ex. om du försörjer dig på att göra hemsidor och/eller om du har ett företag för detta. Om du är intresserad av att föra saken vidare kan Lawline hjälpa dig med detta. Du kan maila info@lawline.se för mer information.

Vänligen,

Hampus Stålholm Holmqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll