Tvingad att arbeta övertid, vad gäller?

Jag är anställd heltid på en skola. Mitt schema innehåller lektioner och planeringstid.

Vår rektor har nu krävt av mig att arbeta mer än 100%, och hon säger att jag har "luft" i mitt schema så jag kan arbeta mer, utanför mitt schema.

Jag anser att det då blir övertid, men hon nekar till det. Hon har ålagt mig att jobba tre timmar mer en dag i veckan. Jag arbetar då mer än vad min anställning säger att jag ska göra.

Jag undrar om detta är rätt? Kan hon kräva mer timmar av mig än vad jag är anställd att göra? Som lärare arbetar man ofta mer än vad schemat säger. Och nu ska jag alltså arbeta ännu mer.

Vad är rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Jag tolkar din fråga enligt följande: Du har ett anställningsavtal som omfattar en avtalad heltid (en sysselsättningsgrad om 100 %) och har nu blivit ombedd att regelbundet arbeta ytterligare tre timmar utöver din ordinarie arbetstid vid ett arbetstillfälle varje vecka.

Det korta svaret på din fråga

Givet förutsättningarna kan inte din arbetsgivare (rektorn) tvinga dig att kontinuerligt arbeta övertid. Endast under vissa i lag angivna situationer är detta möjligt. Men det krävs då att ett antal förutsättningar är uppfyllda och att justeringen beträffande din arbetstid endast är tillfällig.

Allmänt

I arbetstidslagen (ATL) hittar man det huvudsakliga regelverket för bland annat övertid och s.k. mertid (vid deltidsanställningar). Men notera att det är möjligt att gör avsteg från flertalet bestämmelser i arbetstidslagen genom en kollektivavtalsreglering (3 § första stycket ATL). Du nämner dock inte att det finns något kollektivavtal som är tillämpligt på din arbetsplats. Lagtexten i ATL blir därför styrande. Och mot bakgrund av vad du vidare uppger i din fråga utgår jag som sagt ifrån att du arbetar heltid varför jag fortsättningsvis inte kommer att beröra mertiden.

Enligt 5 § ATL får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar per vecka. När det föreligger särskilt behov av ökad arbetstid kan arbetsgivaren dock beordra arbetstagaren till s.k. allmän övertid. Det innebär en gräns om högst 48 timmar per arbetstagare under en fyra veckorsperiod eller 50 timmar per kalendermånad. Den totala s.k allmänna övertiden får emellertid aldrig överstiga 200 timmar under ett kalenderår (8 § ATL).

Åter till din fråga

I din fråga skriver du att rektorn som grund för den beordrade övertiden åberopar den "luft" som enligt denne framgår av ditt schema. Hur jag ska tolka detta bereder vissa svårigheter. För samtidigt hävdar du att både undervisning och planering utgör en naturlig del av samma schema. Du skriver vidare att du redan i dagsläget arbetar mer än den avtalade arbetstiden enligt ditt anställningsavtal. Huruvida denna också är beordrad av rektorn eller sker frivilligt är svårt för mig att avgöra.

Avseende de ytterligare tre beordrade timmarna i övertid som egentligen är föremål för din faktiska fråga menar jag att du eventuellt kan vara skyldig att utföra dessa. Men det förutsätter givetvis att din arbetsgivare håller sig inom de gränser som anges i 8 § ATL. Notera dock att din rektor måste kunna visa att det föreligger särskilt behov på skolan (se ovan under allmänt i andra stycket, jag har även där markerat texten med fet stil). I lagmotiven till arbetstidslagen anges att övertid i allmänhet ska ses som ett extra ordinärt inslag i arbetet. Det handlar alltså inte om att övertiden ska utgöra en varaktig lösning för arbetsgivaren genom att regelbundet låta denna bli en del av din ordinarie arbetstid. I motiven tas förberedelse- och avslutningsarbeten upp som exempel på när övertid kan bli aktuellt. Det är så bestämmelsen om särskilt behov i 8 § ATL ska tolkas.

Min bedömning

Med tanke på vad jag har beskrivit ovan blir min slutsats att du endast under vissa specifika perioder kan tänkas bli skyldig att arbeta övertid. Nyckelord: Särskilt behov, vilket rektorn i så fall måste kunna visa ifall denne med stöd av 8 § ATL vill att du ska arbeta övertid. Men här verkar det istället handla om en påtvingad övertid som är tänkt att löpa tillsvidare som en del av ditt ordinarie arbetsschema. Det står således i strid med gällande arbetstidslagstiftning varför detta förmodligen aldrig kommer att kunna ses som ett godtagbart agerande ifrån din arbetsgivare.

Hoppas att du har fått ett någorlunda tydligt svar på din fråga. Välkommen att höra av dig på nytt vid eventuella oklarheter.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”