Tvångsinlösen av aktier

2017-03-22 i Bolag
FRÅGA
Min fru driver ett aktiebolag med en kompanjon. Kompanjonen har beslutat sig för att ta över företaget helt och anklagar nu min fru för att missköta sina uppgifter för att kunna inlösa aktierna billigt. Anklagelserna är en blandning av överdrifter och rena fabrikationer. Det finns sannerligen ingen brist på motargument. Kan en aktieägare tvinga fram en tvångsinlösen av en annan aktieägares aktier när de ägare 50% var? Hur ska någon kunna avgöra vem, om någon, som har rätt? och även om man gör misstag, är det verkligen skäl för inlösen? För mig som är åskådare till debaclet förfaller intern budgivning på motpartens aktier vara enda möjliga löningen.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Aktiebolagslagens (ABL) bestämmelser om inlösen av aktier
Bestämmelserna som behandlar inlösen av aktier finns i kapitel 22, 25 och 29 ABL.

Enligt 22:1 ABL har en majoritetsaktieägare, som innehar mer än nio tiondelar (90%) av aktierna i bolaget, en rätt att lösa in aktier som tillhör övriga aktieägare och en skyldighet att, på annan aktieägares begäran, lösa in dennes aktier. Reglerna är tvingande vilket betyder att det inte är möjligt att i bolagsordningen föreskriva att någon rätt eller skyldighet till inlösen inte ska finnas eller att en sådan rätt eller skyldighet ska inträda under andra förutsättningar än de som anges i lagen. Privaträttsliga avtal är möjliga men binder inte bolaget.

Med stöd av 25:21-22 ABL kan allmän domstol (under förutsättning att en aktieägare genom att missbruka sitt inflytande i bolaget uppsåtligen har medverkat till en överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen) på talan av ägare till en tiondel (10%) av samtliga aktier besluta att bolaget skall gå i likvidation eller ålägga bolaget att inom viss tid lösa in kärandens aktier.

I överensstämmelse med 29:4 ABL har en en aktieägare, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogat bolaget, en aktieägare eller någon annan skada genom att medverka till överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen, en skyldighet att lösa in skadelidande aktieägares aktier om det är motiverat med hänsyn till faran för fortsatt missbruk och förhållandena i övrigt.

Bedömning
På grund av otillräcklig information kan jag inte ge direkta svar på din frågor. För att kunna ge tillfredsställande svar måste jag få tillgång till mer preciserade uppgifter om vilka typer av misstag som din fru begått. Ovan har jag dock redogjort för de allmänna förutsättningarna om vad som gäller vid inlösen av aktier.

Vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (687)
2021-01-16 Suppleants ansvar om ensam styrelseledamot avlider?
2020-12-30 Vad kostar det att starta ett AB?
2020-12-29 Kan en VD avskriva sig ansvar för bolaget?
2020-12-29 Bolags hantering av avlidna aktieägares aktier

Alla besvarade frågor (88110)