Två gemensamma bostäder för sambor?

FRÅGA
Hej!Jag och min sambo ska separera. För några år sedan skaffade vi, som komplettering till vår gemensamma bostadsrätt, en hyresrätt. Aviskten var att kunna ha en annan lägenhet i vilken vi växelvis kunde bo när andan föll på (för att "avlasta" förhållanden kan man säga). Så har det också varit.Hyresrätten har hela tiden stått på min sambo och jag undrar nu om det innebär att den är att betrakta som hennes eller om, med tanke på vårat samboskap och syftet för vilken vi skaffade den, jag har lika stor rätt till den?Stort tack på förhand!Hälsningar A
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När sambor flyttar isär, så upphör samboförhållandet (2 § sambolagen). Efter en separation kan en sambo påkalla bodelning. Bodelning mellan sambor är en rättighet, och inte en skyldighet. Ni som sambor kan undgå att begära bodelning och istället komma överens enligt era önskemål. Vill en sambo att bodelning ska ske, måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört (8 §). Om ingen av er begär bodelning, behåller ni det ni själva äger.

Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 §). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att ni gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som ni själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom.

I ert fall är kärnfrågan huruvida båda era bostäder ska ingå i bodelningen. Det är enbart bostaden/bostäder som används som permanentbostad som ska ingå (5 §). Endast undantagsvis kan sambor anses ha två permanentbostäder. Detta kan föreligga om ni på grund av yrkesverksamhet bor halva året på en ort och andra halvan av året i en annan ort. Är ni folkbokförda i en lägenhet (bostadsrätten), har en sambo bevisbördan för att den andra bostaden (hyresrätten) ska ses som gemensam och därmed ingå i bodelningen. Om bostaden inte kommer ingå i bodelningen, blir det den som innehar hyresrätten som har rätten till den. I ditt fall kan det vara vanskligt att hävda att den andra lägenheten ska anses vara en gemensam permanentbostad för er båda.

Sammanfattningsvis så ska bodelning ske mellan sambor, om ena eller båda samborna begär det. I bodelningen ska samboegendom ingå, det vill säga den gemensamma bostaden och bohaget. Bostadsrätten bör ses som er gemensamma bostad och därför ska den ingå i en eventuell bodelning. Det är desto mer tveksamt om hyresrätten ska betraktas som gemensam bostad. Antagligen faller den utanför bodelningen.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll