Två av tre bröder har fått kontanter av den sist avlidne föräldern innan hens död. Nu finns inga tillgångar alls i dödsboet. Kan detta utgöra en kränkning av den tredje broderns laglott?

Laglottskränkning?

I arvet efter vår sist avlidne förälder, så finns det inga tillgångar i dödsboet enl. bouppteckningen (reg. datum 18-08-23).

Däremot har mina två andra bröder, i Gåvobrev, erhållit kontanter om 70,000kr resp 32,000kr (inget antecknat på gåvobreven om att det inte ska vara förskott på arv).

Min fråga: Kan jag åberopa Laglottskränkning? Eller annan formulering för att få min laglott? Om det nu inte är för sent.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar ärvdabalken (ÄB) och då särskilt dess regler om laglotten i kap 6 och 7.

Av 6:1 ÄB framgår att gåvor som arvlåtaren givit till sina bröstarvingar ska presumeras utgöra förskott på arv. Detta innebär att de kontanter som dina bröder erhållit ska anses utgöra förskott på arv såvida inte motsatsen bevisas. Det hade kunnat göras genom att det i gåvobreven föreskrivits att gåvorna inte skulle utgöra förskott på arv. I detta fall verkar det däremot, vid avsaknad av en sådan föreskrift, röra sig om förskott på arv.

Detta innebär att dina bröder vid fördelningen av arvet ska avräkna det dom fått i förskott. I detta fall övergår dock den ena broderns förskott (på 70.000) det arv som han annars skulle erhållit, eftersom dödsboet i övrigt är tomt. Dock gäller enligt 6:4 ÄB att även om en bröstarvinge fått så mycket förskott att det överstiger vad hen skulle fått i arv, behöver bröstarvingen inte återbetala överskottet. Detta innebär alltså att den broder som fått 70.000 som utgångspunkt inte behöver betala tillbaka något.

Det finns dock ytterligare en regel, som är till för att skydda just laglotten. Regeln återfinns i 7:4 ÄB och stadgar att sådana gåvor som arvlåtaren bortgivit under sådana omständigheter eller på sådana villkor att det är att likställa med testamente, ska återbäras i den del de kränker en bröstarvinges laglott. Vad detta närmare innebär är att om er förälder som gav gåvan gjorde det under sådana omständigheter att det är att likna med testamente, exempelvis "på ålderns höst" kort innan hens död eller på dödsbädden, och det är tydligt att det var i syfte att ordna sitt arv, kan du kräva att dina bröder återbetalar så mycket som kränker din laglott. När det handlar om gåva av kontanter borde det krävas att gåvan gavs förhållandevis kort innan er förälder gick bort för att man ska anse att det är att likställa med testamente, så att bestämmelsen blir tillämplig.

Det du då måste göra, för att utkräva rätten enligt denna bestämmelse, är att väcka talan mot dina bröder inom ett år från det att bouppteckningen avslutades (se 7:4 andra stycket ÄB). Du väcker då talan på den grunden att båda bröderna mottagit gåvor som är att likställa med testamente, och att detta kränkt din laglott. Om din talan går igenom, eller om dina bröder rent av medger dina anspråk, ska din laglott beräknas på grundval av summan av de gåvor de erhållit. Din laglott blir då 1/6 av 102.000, alltså 17.000 (se 7:1 ÄB).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor kan du maila dessa till mig på Joel.Herrault@Lawline.se. Eftersom du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig kl 16:00 på måndag den 13:e maj. Om denna tid inte passar kan du höra av dig till min nyss nämnda mail.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000