FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag31/05/2017

Trolöshet mot huvudman och förskingring i AB

Hej! Jag undrar vad man kan göra åt en delägare i ett AB, som var firmatecknare och hade ansvar för ekonomin i bolaget, inte kan redogöra för alla fakturor och betalningar som gjorts?

Det fattas pengar som kommit in som kontantbetalning, arbete och inköp har gjorts hos vänner vilket har gjort att företaget har fått betala mycket mer än om inköpen gjorts hos andra. Går det att hålla personen ansvarig för detta eller är det alla delägares skyldighet att se till vad och var man köper in saker?

Totalt verkar det fattas ca 600 000 som hen inte kan redogöra för exakt. Kan man polisanmäla detta eller drabbar det alla delägare?

Hen medger att det har sålts varor svart, vilket inte alla delägare var medvetna om. Är detta något man kan anmäla endast den ekonomiskt ansvariga för?

Hen har heller inte lämnat ifrån sig bokföring och kvitton vilket resulterat i att man inte kunnat dra av för ex momsen i deklarationen. Är det kriminellt och hur går man i så fall vidare med det?

Mvh Irene

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

En person som är delägare i aktiebolag, firmatecknare samt ansvarig för ekonomin i företaget anses ha ett förtroendeuppdrag för företaget. När en person med en förtroendeställning för ekonomin i ett företag inte kan redogöra för betalningar eller fakturor så har hen svikit sitt uppdrag.

Vidare, genom att utföra arbete och inköp hos vänner, vilket blivit dyrare än om det hade utförts någon annanstans, kan diskuteras om det är brottsligt gentemot företaget. Detta är inte ett helt klart fall beroende på vad som står i er bolagsstadga då det är verksamhetsföremålet som är ledande i varje enskilt fall. Viktigt att poängtera är att det i 3 kap 3 § Aktiebolagslag (2005:551), ABL, anges att om företaget ska ha ett annat syfte än vinst så måste det anges. Det här innebär alltså att om ni inte i er bolagsstadga har angett att företaget ska ha ett annat syfte än vinst, så är det brottsligt för delägaren att agera som hen har har gjort genom att inte välja det mest ekonomiskt gynnande alternativet för företaget så att aktieägarna i längden blir gynnade. Se här: https://lagen.nu/2005:551

Eftersom jag inte utifrån frågan vet om delägaren i fråga har gjort någon vinst på sitt agerande så räknar jag bort brottet förskingring i 10 kap 1-3 § Brottsbalk (1962:700), BrB. Däremot så kan delägaren i fråga ha gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman i 10 kap 5 § BrB, se här: https://lagen.nu/1962:700. Ansvarskretsen är snävare än vid förskingring eftersom det krävs att gärningsmannen har intagit en särskild maktställning, såsom i det här fallet både som delägare, firmatecknare och ekonomiansvarig, samt att hen missbrukar sin maktställning. Missbrukande av ställning kan ske både genom rättsligt handlande, faktiskt handlande samt av underlåtenhet till handlande, vilket är aktuellt i det här fallet då hen har underlåtit att utöva den verksamhet hen har åtagit sig att utföra. Vidare för att det ska röra sig om brott måste styrelseledamötens handlande ha medfört skada för huvudmannen (företaget). Skadan måste ha uppkommit eller så måste handlandet leda till framtida skada, som t.ex. att inte lämna in in kvitton och bokföring så att företaget och dess övriga delägare kan göra avdrag och deklarera. Trolöshet mot huvudman kan leda till böter eller fängelse från två till sex år om brottet är grovt.

Förfarandet att sälja varor svart leder till brottet förskingring i 10 kap 1-3 § BrB, som ovan nämnt måste leda till vinst för gärningsmannen. Eftersom det ligger i förfarandets natur att om man säljer varor svart så är det för att slippa redovisa och betala skatt på vinsten, så anses det som att vinst är gjord. Förskingring kan leda till fängelse i två till sex år beroende på hur grovt brottet är.

Båda brotten är personliga brott och straffet kommer att läggas på personer och inte på företaget i sig. Huruvida endast styrelseledamöten eller alla i företaget blir dömda kommer att vara upp till domstolen att avgöra utifrån bevisning i målet. Vill det sig illa kan ni t.ex. bli dömda som medbrottslingar för att ni borde ha förstått vad som pågick.

Sammanfattningsvis är det två potentiella brott som har begåtts: trolöshet mot huvudman och förskingring. Om ni vill ta det här vidare så rekommenderar jag er att göra en polisanmälan och ta kontakt med en advokat. Ni kan boka rådgivning här på Lawline för att få reda på i vilken ända det är bäst att börja i och vilka åtgärder ni kan vidta nu direkt samt prata med en jurist som är specialiserad på den här typen av brott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare