Trakasserier vid folkhögskola

Hej! Jag går på en folkhögskola just nu och har blivit utsatt för kommentarer. Jag är en person som lider av depression och GAD, diagnoser som räknas som psykiska funktionsnedsättningar. Det vet de som sagt kommentarerna mycket väl om. Enligt skolans regler och enligt lag får man inte säga funkofobiska kränkande kommentar, eller? Dessa personer har kallat mig psykotisk och störd i nedvärderande syfte. Skulle uppskatta lite hjälp ang. detta! Om ni har frågor så ställ dem, kan ha missat nått viktigt. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst av diskrimineringslagen (DiskrL), och i någon mån av brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SkL).

Folkhögskolans ansvar vid kränkningar

Skolans regler har alltid betydelse för hur man får uppföra sig på skolan, men utöver att jag inte vet vilken folkhögskola det rör sig om (än mindre vilka regler som gäller där) är det fullt tillräckligt att redogöra för DiskrL. Folkhögskolor är nämligen alldeles oavsett sina regler skyldiga att följa DiskrL.

I DiskrL definieras trakasserier som "ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med […] funktionsnedsättning, […]" (1 kap 4 § 4 p DiskrL). Till DiskrL:s definition av funktionsnedsättningar hör (givetvis) även psykiska funktionsnedsättningar (1 kap 5 § 4 p DiskrL). Det du utsätts för utgör således trakasserier enligt DiskrL:s terminologi.

Om du meddelar din folkhögskola att du anser att du är utsatt för trakasserier – eller om de på annat sätt får reda på trakasserierna – är de skyldiga att utreda de uppgivna trakasserierna. De måste också, om det är nödvändigt, vidta de åtgärder som rimligen kan krävas av dem för att förhindra trakasserier i framtiden (2 kap 7 § DiskrL).

En omständighet som inte avslöjas i din fråga är vilka som utsätter dig för trakasserierna. Jag gissar att det antingen är andra elever eller personal vid folkhögskolan. DiskrL förbjuder personal vid folkhögskolan från att trakassera eleverna, men lagen täcker däremot inte trakasserier från andra elever (2 kap 5 § DiskrL).

Om folkhögskolan inte uppfyller de krav som ställs på den enligt DiskrL — antingen genom att den inte vidtar åtgärder mot trakasserierna eller genom att det är personalen som uttalar dem — är den skyldig att ersätta dig med diskrimineringsersättning motsvarande den kränkning som överträdelserna innebär (5 kap 1 § 1 st DiskrL).

Övrigas ansvar

Trakasserierna kan, oavsett om det är personal eller andra elever som uttalar dem, mycket väl utgöra brottet förolämpning (5 kap 3 § BrB). I sådant fall kan du vara berättigad till skadestånd motsvarande den skada du lidit av trakasserierna (2 kap 3 § SkL). Att driva frågorna om brott och skadestånd kan dock vara både tids- och energikrävande. Om din främsta prioritet är att slippa trakasserierna föreslår jag att du begränsar dig till att driva på folkhögskolans ansvar att arbeta mot dessa. Jag kan också betona att jag inte tror att det är lika utmanande att kräva diskrimineringsersättning av skolan om de inte uppfyller DiskrL:s krav. Förhoppningsvis har folkhögskolan sedan tidigare upparbetat ett tillvägagångssätt för dessa frågor, så att du får stöd i denna process.

Hör av dig om du har fler frågor!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo