Toppless-solande. Förargelseväckande beteende?

2020-06-22 i Övriga brott
FRÅGA
Kan topless-solande på en altan till ett vanligt radhus (ej sommarhus vid strand e dyl) med insyn för grannar klassas som förargelseväckande beteende?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet förargelseväckande beteende regleras i brottsbalkens 16 kap, 16 §. Enligt denne bestämmelse ska den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten dömas för detta brott. Det beteende som ska anses vara ägnat att väcka förargelse hos allmänheten ska vara av sådan beskaffenhet att det enligt gängse uppfattning är förargelseväckande. Det avgörande är alltså inte uppfattningen hos en enskild individ utan hur beteende typiskt sett uppfattas. Enligt domstolspraxis måste handlingen bedömas utifrån sitt sammanhang där framför allt platsen för handlingens utförande ska beaktas.

Du beskriver i din fråga att topless-solande har skett på en altan till ett vanligt radhus med insyn för grannar och således torde man kunna argumentera för att detta är ett beteende som typiskt sett väcker förargelse hos allmänheten i form av grannar och möjligtvis andra förbipasserande. Det hade kanske varit mer "förståeligt" om det istället hade skett vid ett sommarhus eller dylikt.

Jag vill dock uppmärksamma dig om att även om en gärning uppfyller förutsättningarna i en brottsbestämmelse så krävs det dessutom att personen i fråga ska ha haft uppsåt till gärningen för att något ska utgöra ett brott, se brottsbalken 1 kap, 2. Alltså; den topless-solande måste ha haft uppsåt till att dennes beteende i något avseende skulle vara ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Om en sådan avsikt alternativt insikt inte finns så kan inte personen dömas för brottet. Exempelvis så kanske inte personen i fråga är medveten om hur omfattande er insyn är och av den anledningen inte inser att toppless-solandet inte går obemärkt förbi. Om det istället skulle vara som så att personen i fråga är fullt medveten om grannarnas känslor kring solandet och trots detta fortsätter kan det vara frågan om förargelseväckande beteende.

Jag hoppas att det hela löser sig för dig och i första hand att söka en lösning på problemet med personen i fråga än att vända sig till polisen med en eventuell polisanmälan.

Vänligen,

Sandra Kjellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (892)
2021-01-23 Ändring av personnummer och hot efter avlagt vittnesmål
2021-01-20 Är rekvisiten för hets mot folkgrupp kumulativa eller alternativa?
2021-01-20 Vad gäller vid brottet tjänstefel?
2021-01-20 Min granne har gjort en polisanmälan utan anledning - är det brottsligt?

Alla besvarade frågor (88494)