Tolkning av tillägg till testamente

Hej, jag undrar om detta tillägg till testamente håller rättsligt? Och vad detta skulle innebära för de inblandade? Jag har tagit bort namn och personnummer för personerna det gäller.

Jag, Margareta, förordnar härmed, med tillägg till mitt testamente av 2003-10-06, såsom min yttersta vilja och testamente att, efter mitt frånfälle skall min dotter Susanne, erhålla som legat sjuhundratjugotusen (720.000) kronor extra, utöver sin arvslott enligt lag, utgörande kompensation för nettovärdet (efter avdrag för latent reavinstskatteskuld) av gåva till min son Kenneth, som han erhöll vid förvärv till underpris av min fastighet på Marsvägen X i YYY. Beloppet skall uppräknas med samma procentsats som genomsnittsfastigheten i Järfälla ökar i värde, med basen för värdet av snittpriset för en villa i YYY, som vid gåvotillfället utgör 2.634.000 kr, enligt aktuell mäklarstatistik. Legatet skall dock aldrig kunna bli mindre än 720.000 kronor.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

I mitt svar kommer jag att utgå från att inga andra personer är inblandade i arvsfrågan än de personer som nämns i din fråga.

För att göra ett tillägg till ett testamente krävs enligt ärvdabalken att man går igenom samma procedur som när man upprättar ett testamente (10 kap. 6 §). Det betyder att tillägget måste göras skriftligen och skrivas under av testatorn i närvaro av två vittnen som i sin tur bestyrker tillägget med sina underskrifter (10 kap. 1 §). Så länge detta iakttagits är ett tillägg till ett testamente som utgångspunkt giltigt.

Så vitt jag kan se har det här tillägget lagts till för att uttryckligen reglera hur den situationen ska hanteras att det ena av Margaretas barn under hennes livstid har erhållit en stor ekonomisk förmån från henne som inte motsvaras av en annan jämförbar förmån för det andra barnet. Det finns egentligen inga invändningar mot detta ur rättslig synpunkt. Faktum är att lagen innehåller en mycket liknande uppsättning regler som kallas för reglerna om förskott på arv (6 kap.). Dessa regler innebär att även utan ett testamente skulle underprisöverlåtelsen av fastigheten till Kenneth från Margareta påverka arvet efter henne och hur detta ska fördelas mellan Kenneth och Susanne.

Den primära skillnaden mellan lagens regler och vad som skrivits in i testamentet är att lagen som utgångspunkt använder gåvans värde vid gåvotillfället som bas för hur arvet sedan ska fördelas vid arvlåtarens bortgång. Tillägget i ert fall har däremot uttryckligen föreskrivit en metod baserad på värdeförändringar på den lokala fastighetsmarknaden. Något särskilt hinder mot att räkna på detta sättet finns inte.

Vad som rent konkret tycks ska ske är att snittpriset som en villa säljs för idag 2019 ska jämföras med vad som förefaller ha varit snittpriset det år då Kenneth fick huset av Margareta, 2 634 000 kr. Om snittpriset rent hypotetiskt sett har ökat med 50% ska det ursprungliga legatet på 720 000 kr då ökas med 50%. Susanne ska då som exempel först få 1 080 000 kr på sin lott och det som blir kvar av arvet ska sedan delas på hälften mellan Susanne och Kenneth.

Hoppas detta har besvarat din fråga, du är annars välkommen åter med ytterligare funderingar

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning