Tolkning av testemente till förmån för Barncancerfonden

2021-02-16 i Testamente
FRÅGA
Hej! Snälla besvara, gäller ett testamente som min syster efterlämnar: "Undertecknade äkta makar, förordnar såsom vår yttersta vilja och testamente, att den av oss som överlever den andra, skall med äganderätt tillträda all vår gemensamma kvarlåtenskap, såväl fast som lös egendom.I händelse att vi båda avlider samtidigt eller om den av oss som överlever den andra vid sin död ej har upprättat något testamente, skall den egendom som den sist avlidne har i sin ägo, såväl fast som lös, tillfalla Barncanserfonden eller liknande organ som främjar forskning och behandling av cancer och tumörsjukdomar hos barn." Jag ifrågasätter om HELA kvarlåtenskapen skall tillfalla Barncancerfonden. För mig framkommer det inte men är inte juridiskt utbildad. Jag förstår att testator vill ge Barncancerfonden ett arv men inte hur stor del qav det hela.Vi förutsätter att resten av testamentet med två vittnen är rätt formulerat. Vore mycket tacksam för svar,Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regelverket som reglerar dina frågor är ärvdabalken (ÄB). Jag kommer här dela upp testamentet i två delar. Dels den första delen där din syster och hennes man har förordnat vad som ska hända med egendomen om en av dem avlider, dels den andra delen där det förordnas om att egendomen ska gå till Barncancerfonden vid bådas frånfälle eller när den sista av makarna avlider.

Testamentets första del

I den första delen av testamentet har makarna skrivit att deras yttersta vilja är att den överlevande maken med äganderätt ska tillträda all egendom. Detta innebär att din syster och hennes man respektive gjorde varandra till universella testamentstagare (11 kap 10 § ÄB). I din systers fall har makarna förordnat egendomen med full äganderätt, vilket innebär att den överlevande maken blir ägare till samtlig egendom som omfattas i testamentet. I detta fall verkar det gälla all egendom som din syster och hennes man har ägt tillsammans. Jag ser inga problem i denna del av testamentet, under förutsättning att din syster/hennes man inte hade några särkullbarn. Om det fanns några särkullbarn skulle denna del av testamentet bli problematisk eftersom dessa måste få ut sin laglott om de inte väljer att avstå denna till förmån för den överlevande maken (3 kap 1 § st. 1 ÄB och 3 kap 9 § ÄB). Eftersom din fråga egentligen inte berör denna del av testamentet och du inte heller skriver något om makarnas eventuella barn, väljer jag att bortse från denna aspekt. Förutom problematiken med eventuella barn anser jag att första delen av testamentet är klar och tydlig och ska tolkas som att efterlevande make ska ärva allt efter den avlidna maken.

Testamentets andra del

När det kommer till andra delen av testamentet aktualiseras denna först när båda makarna har avlidit, antingen samtidigt eller med en tid emellan. Om vi förutsätter att en av makarna avled först så kommer den efterlevande maken enligt första delen av testamentet att äga samtlig egendom med full äganderätt. Den andra delen av testamentet innefattar all egendom som den efterlevande maken har i sin ägo, dvs både lös och fast egendom (allt den efterlevande maken äger). Formuleringen är ett sätt att uttrycka att Barncancerfonden har förordnats som universell testamentstagare enligt 11 kap 10 § ÄB, dvs. på samma sätt som den efterlevande maken var universell testamentstagare i testamentets första del.

För mig framkommer det klart att testamentet är menat att omfatta all egendom, vid en tolkning av ordalydelsen (formuleringen). Eftersom testator (din syster och hennes man) har låtit testamentet i denna del omfatta egendom som "sist avliden make har i sin ägo, såväl fast som lös" ska detta tolkas som att all egendom omfattas eftersom det inte finns någon ytterligare "egendomskategori". Jag bortser här från eventuella immateriella rättigheter som exempelvis upphovsrätt, som visserligen tillhör en egen kategori. Det finns inget i testamentet som pekar på att en viss del av egendomen ska undantas och tillfalla någon annan. Att förordna på detta sätt är helt lagligt och inte problematiskt, under förutsättning (igen) att det inte finns några gemensamma bröstarvingar (barn) eller särkullbarn som måste få ut sin laglott. Att testamentera bort egendom från andra arvingar (eventuella föräldrar, syskon, osv) är fullt tillåtet och också vad din syster och hennes man verkar ha gjort, till förmån för Barncancerfonden.

Min slutsats av detta är att Barncancerfonden ska få ta hela arvet (hela kvarlåtenskapen) efter den sist avlidna maken. Jag ser inga problem med testamentets formulering, under förutsättning att det inte finns några barn som måste få ut sin laglott.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Vid ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97633)