Tolkning av testamente då testamentstagare avlidit

2015-04-06 i Testamente
FRÅGA
Hej! Min far har testamenterat egendom till mig och min syster. Nu har min syster avlidit och min far undrar vad som händer med det som han testamenterat till min syster om han inte ändrar något i testamentet.
SVAR

Hej! Tack för din fråga.

För den situation som ni nu har hamnat i finns särskilda regleringar i 11 kap. 6-7 §§ ärvdabalken. Enligt 11 kap. 6 § ärvdabalken gäller att om en testamentstagare avlider innan testamentsrätten har inträtt ska testamentstagarens avkomlingar träda i dennes ställe om avkomlingarna är berättigade till arv efter testatorn (dvs. den som har testamenterat bort egendom). Arv ska enligt de grundläggande reglerna i 2 kap. 1 § ärvdabalken i första hand tilldelas arvlåtarens bröstarvingar. Är bröstarvinge avliden ska dess avkomling träda i dess ställe.

I ert fall innebär dessa bestämmelser att om några ändringar i testamentet inte görs kommer den kvarlåtenskap som din far har testamenterat till din bortgångna syster tilldelas hennes avkomlingar. Skulle fallet vara så att din syster inte efterlämnar några avkomlingar kommer regleringen i 11 kap. 7 § ärvdabalken tillämpas. Enligt denna gäller att om hela kvarlåtenskapen, eller hela den del som ej utgör bröstarvinges laglott, har testamenterats bort och testamentet ej kan verkställas gällande särskild testamentstagare kommer de universella testamentstagarnas lotter ökas i motsvarande mån. Gällande denna reglering finns flertalet tolkningsmöjligheter beroende på hur testamentet i övrigt är utfärdat samt vilka de legala arvingarna är. En universell testamentstagare definieras enligt 11 kap. 10 § 2 st. ärvdabalken som den som testator satt i arvinges ställe genom att tillerkänna honom kvarlåtenskapen i dess helhet, viss andel i kvarlåtenskapen eller ett överskott av kvarlåtenskapen.

Ändrar din far inte testamentet kommer således i första hand den egendom som har testamenterats till din avlidna syster gå till hennes avkomlingar. Finns det inga avkomlingar med legal arvsrätt kommer istället de universella testamentstagarnas lotter ökas i lika delar med den lott som annars skulle tillfallit din syster.

Det är således ingen nödvändighet att testamentet ändras för att det skall upprätthålla sin giltighet. Däremot kan det vara en idé att ändra det om de rättsliga regleringarna medför att testamentet kommer fördela kvarlåtenskapen på ett sätt som inte överensstämmer med din fars vilja eller avsikt.

Ärvdabalken finner du här


Vänligen,

Matilda Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2861)
2021-06-20 Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?

Alla besvarade frågor (93293)