FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 07/03/2016

Tolkning av begreppet "arbetsgivarens familj" inom arbetsrätten

Jag äger ett AB som, om jag förstått rätt, är en egen juridisk person. AB:t har anställt en nära släkting till mig, hen har en funktionsnedsättning. AB:t fick då arbetsgivarstöd med lönebidrag för arbetsanpassningen som gjordes. Nu avser Af att dra in detta lönebidrag då dom nu i efterhand hänvisar till en tillämpning i deras interna instruktioner " Arbetsgivarstöd med lönebidrag eller trygghetsanställning är inte lämpliga om arbetstagare tillhör arbetsgivarens familj." Jag anser att AB:t är en egen juridisk person och därmed arbetsgivaren, vilket gör att ett släktskap mellan oss inte spelar någon roll utifrån Af:s formulering. Om det hade varit en enskild firma däremot så hade det spelat roll. Tänker jag rätt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt i ditt antagande att ett aktiebolag (AB) är en egen juridisk person. Detta innebär att aktiebolaget kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter.

Formuleringen i AF:s föreskrift så som du har beskrivit den ger visserligen upphov till visst tolkningsutrymme. Endast utifrån ordalydelsen, efter en objektiv bokstavstolkning ter det sig onekligen vara så som du antar, att din släkting inte tillhör arbetsgivarens familj eftersom arbetsgivaren i denna situation är ett aktiebolag som är en egen juridisk person.

Dock tror jag att AF vid sin tolkning av denna formulering antingen har tillämpat en "teleologisk tolkning" som innebär att en regel tolkas utifrån dess ändamål eller en "extensiv tolkning" som innebär att en regel tillämpas trots att den är skriven på ett oklart sätt. Ändamålet här verkar vara att undanta arbetsgivarens familj från att kunna erhålla arbetsgivarstöd, oavsett i vilken bolagsform arbetsgivaren uttrycks is. Detta pga. det speciella, personligt präglade förhållande som råder mellan familjemedlemmar. Denna tolkning får även stöd i den arbetsrättsliga tolkningen av "arbetsgivarens familj" i 1 § andra stycket andra punkten lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt AD 2000 nr 97 samt AD 1979 nr 145 utgår man ifrån om den person vars släktskap eventuellt aktualiserar ett undantag har ett väsentligt inflytande över bolaget i fråga.

Eftersom du är ensam ägare i det aktiebolag som anställde din släkting är det således släktbandet mellan er två som ska göras gällande vid en tolkning av begreppet "arbetsgivarens familj". Det spelar därför ingen i vilken bolagsform du väljer att driva företag i, begreppet "arbetsgivarens familj" kommer ändå tolkas likadant.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000