FrågaAVTALSRÄTTAvtal28/05/2021

Tolkning av avtal gällande hyra av parkeringsplats.

Hej!

Jag bor i en bostadsrätt där jag hyr en parkeringsplats i föreningens garage. Jag har vart sugen på att köpa en motorcykel som jag har tänkt att parkera framför min bil, i den parkeringsruta som jag hyr. All parkering sker självklart inom den utmålade rutan och försvårar ej parkering för intilliggande platser.

Jag pratade med en annan granne som parkerar sin motorcykel på liknande sätt. Enligt honom har styrelsen hotat med att bötfälla denna granne för att han har parkerat två fordon i en ruta, med hänvisning till hyresavtalet för parkeringsplatsen, där det enligt styrelsen ska framgå att endast ett fordon per ruta får parkeras. Jag har inte tillgång till detta kontrakt men kan ej dra mig till minnes att den klausulen fanns med i hyresavtalet.

Om det står i avtalet att endast ett fordon får parkeras per ruta, har de då rätt att utfärda en parkeringsbot om man parkerar flera fordon i rutan? Detta avtalsbrott är ju civilrättsligt och i min värld låter det då som att det inte finns några påföljder eller tvång som kan riktas mot mig som innehavare av parkeringsplatsen.

Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i 1 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Även kallad "Avtalslagen").

I bestämmelsen framgår att den som avgivit anbud eller accept är bunden vid det. Med andra ord så ska avtal hållas (latin: Pacta sunt servanda).

Av din fråga framgår inte klart om det finns en klausul i parkeringsavtalet, men eftersom du anger att du inte minns det så får vi utgå från att din bostadsrättsförening har en sådan klausul intagen i avtalet som du ingått. Eftersom det råder avtalsfrihet i Sverige så får parterna som står inför att ingå avtal med varandra bestämma innehållet i avtalet så länge det inte strider mot lag eller god sed.Kan civilrättsliga avtal som detta leda till någon sorts påföljd?

Ja. Föreställ dig att du ska hyra ut din MC. Du behöver MC:n ett visst bestämt datum och detta kan du inte tumma på - så du hyr ut den till avtalat pris, och sen lägger du till en klausul i avtalet som stadgar att hyrestagaren ska lämna tillbaks MC:n datum X klockan 12.00, och för varje dygn som går utan att den återlämnas så ska personen betala 5 000 kronor i vite (vitesklausul). När bägge parter läst och ingått avtalet så är det som bekant civilrättsligt bindande och kan användas för att driva in eventuella vitesbelopp. I det fall som du tagit upp så bör det i avtalet därför finnas dels en klausul som säger att det är förbjudet att parkera två fordon, dels att det leder till vite (böter) om man bryter mot den klausulen. Utan vitesklausul kommer föreningen ha svagare grund för att driva in boten - gräv fram din kopia av avtalet och kolla! Bry dig mindre om huruvida begreppen böter/vite/avgift används - de är i praktiken synonyma i vardagligt tal och får ses i ljuset av sammanhanget. Böter som utdelas på civilrättslig grund är naturligtvis inte samma sak som en straffrättslig böter, men begreppen är i vardagligt tal använda i bägge sammanhang.Vad säger avtalet?

Som du redan förstått så är din fråga avtasrättslig, vilket innebär att din främsta källa för svar på de frågor du kan ha i relation till avtalsförhållandet är just avtalet. Beroende på om avtalet stadgar att förbudet mot dubbelfordonsparkering enbar gäller bilar, om det gäller motorfordon eller om det gäller alla sorts fordon så finns det möjligen mer att gå på avseende dina rättigheter enligt avtalet. Om det står exvis "max en BIL per plats" så skulle jag personligen tolka det som att jag får parkera även en MC där, men notera att jag inte skulle göra det om det inte finns goda marginaler för in- och utpassage. I det fallet, om du skulle få en "bot" så hade du kunnat bestrida den hos din avtalspart och hänvisa till avtalet och säga att du i första hand följer avtalets ordalydelse, och att du i andra hand finner att avtalsvilloret otydligt och att du därför agerat enligt dina berättigade förutsättningar. Det sistnämnda kan sägas grundas i den så kallade "oklarhetsregeln" som säger att om ett avtalsvillkor är otydligt utformat ska det tolkas till den ansvariges (avtalsförfattaren, dvs uthyrarens) nackdel och därmed till din fördel. Notera dock att din motpart hade kunnat invända med att avtalets ordalydelse ska förstås mot bakgrund av dess syfte - dvs att det får antas omfatta även motorcyklar även om detta inte uttryckligen anges i ordalydelse.

Om det istället står "max två FORDON per plats" så är saken reglerad i avtalet och det finns inte mycket utrymme att göra gångbara invändningar eftersom begreppet omfattar både bilar och motorcyklar.Jag hoppas att du fått din fråga besvarad. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om jag varit otydlig eller om du har fler funderingar.

Vänligen,

Aram ShokorRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”