FrågaAVTALSRÄTTAvtal26/01/2017

Tolkning av anställningsavtal - avgångsvederlag

Jag har blivit uppsagd och min arbetsgivare tolkar följande paragraf på så sätt att först utbetalar man ordinarie månadslön sex månader och sedan avgångsvederlaget under sex månader med sex månadslöner. Jag är av den uppfattningen att de skall betalas ut samtidigt under sex månader dvs, dubbla månadslönen. Vad är rätt?

"Vid uppsägning ska respektive part iaktta en uppsägningstid om sex månader.

Vid uppsägning frän endera partens sida är arbetstagaren utöver uppsägningslön berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex gånger den fast månadslönen vid anställningens upphörande. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis med en 1/6 i taget med början månaden efter anställningens upphörande" .

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga samt stort tack för att du använder dig av en av våra expresstjänster!

Din fråga gäller en avtalstolkning, och när domstolar tolkar avtal så tittar de först på partsviljan med avtalet och parternas syfte med avtalet. Vad din arbetsgivare har för vilja med avtalet är svårt för mig att spontant kunna utröna, därför kan man gå vidare och istället titta på avtalets ordalydelse. Det man gör är istället en rent språklig, objektiv, tolkning.

För att förtydliga avtalet för sig själv kan man strukturera upp det hela för att se vad det egentligen står. Först och främst är både du och din arbetsgivare överens om att du är berättigad till lön under uppsägningstiden. Utöver det har du efter anställningens upphörande rätt till avgångsvederlaget, som ska utbetalas månadsvis med 1/6-del i taget. Det man hamnar i här är att utröna när anställningen avses vara avslutad. Även om du är uppsagd, men arbetar under uppsägningstiden så anses anställningen inte vara avslutad förrän din sista arbetsdag, alltså 6 månader efter dagen du blev uppsagd. Enklare sagt så upphör anställningen först när uppsägningstiden löpt ut. Detta innebär att din arbetsgivare har rätt i sitt påstående om att avgångsvederlaget ska utgå först efter uppsägningstiden, och inte samtidigt som du har din vanliga lön under uppsägningstiden.


Hoppas du är nöjd med svaret, annars är du varmt välkommen att höra av dig till mig på cornelia.najafi@lawline.se, samt om du har fler frågor eller funderingar.

Allt gott och lycka till i ditt ärende!

Mvh,

Cornelia NajafiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning