FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning12/03/2018

Tjänsteman som ändrar datum på handlingar

Hej

Vi har begärt ut bakomliggande dokumentation till ett avstängningsbeslut som fattats i skolan och efter nekande överklagat till kammarrätten. Skolan har först förnekat att dokumentation finns men vi har kunnat styrka att protokollförare deltog under utredande samtal, viket föranlett att Kammarrätten återförvisat målet till skolan för ny prövning.

Rektor för skola fortsätter att neka oss tillgång till de av oss begärda handlingar, först med hänvisning till att handlingarna inte är upprättade, arkiverade eller expedierade och sedan till att det är en fråga som bara Förvaltningsrätten kan ta ställning till i pågående mål, med hänsyn till tredje part etc.

Vilket föranleder att vi överklagar en gång till.

Vi ber om kopia på våra handlingar, och får då tillgång på det beslutsunderlag/svar rektor har skickat in tillsammans med vår överklagan. I Överklagan daterar rektor sitt beslut med samma datum som det beslut han tre veckor tidigare givit oss, vilket är det beslut som föranleder vår överklagan. Dock har rektor ändrat sin beslutsmotivering och nya, andra skäl till varför vi inte ska få tillgång till den av oss efterfrågade dokumentation framkommer men det är ändå samma datum, vilket gör att man uppfattar att det är det beslutet vi överklagar.Vilket det alltså inte är, utan den beslutsmotiveringen har skrivits efter vår överklagande samband med att rektor skickar in handlingarna.

Vår fråga är: Får rektor ändra sin beslutsmotivering och ändå skriva samma datum när han skickar in

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Nej, här verkar det inte ha gått helt rätt till. Självklart får inte en rektor ändra datumdateringar på dokument som begärs ut eller som ska skickas vidare till kammarrätten.

Ni har lite olika alternativ hur ni kan agera i den här situationen. Först och främst kan det vara bra att veta att kammarrätten har en viss skyldighet att göra en egen utredning om vad som har hänt. Kan ni då presentera bevis eller åtminstone saker som tyder på att datum har ändrats så kan kammarrätten ändra rektorns beslut.

Ni kan anmäla rektors agerande till Justitieombudsmannen. JO kommer inleda en granskning om det finns en befogad anledning att anta att handläggningen av ert ärende inte gått rätt till. Ni kan också ta kontakt med den nämnd i er kommun som har ansvar för skolan och framföra er kritik.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Erik JohanssonRådgivare