FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott16/07/2015

Tjänstefel och anmälan till Justutieombudsmannen

Finns det praktiska möjligheter anmäla en beslutsfattare enligt 15kap.6-7 §§ för ett avslag grundat på hans misstankar att sökanden avser "hoppa av" (kollektiv bestraffning)?

Efter en lång fruktansvärt kamp (mot byråkratisk terror) ändrades beslutet av en annan instans.

Dessutom det är bevisat (postfaktum) att beslutet var felaktig. Det var kränkande, förnedrande och skadlig. Livsfarlig.

Beslutsfattare skriftligt anklagade sökanden att hon lämnade oriktiga uppgifter i blankett, "på heder och samvete" - anledning till besöket - härmed hotas hon "dömas till böter eller fängelse, 20 kap. 6 § 2 UL.

Samt han själv beslutar medvetet (var informerat om konsekvenserna) på falska grunder fatta ett negativ beslut som påverkade familjen destruktivt m.m. (allt är väl dokumenterat).

En Kafkaliknande process et cetera.

TACK.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor.

Det finns definitivt möjligheter att rättsligt angripa en statlig tjänsteman om denna inte hanterat sitt arbete på ett korrekt sätt. Dock är inte bestämmelserna enligt 15 kap. 6-7 §§ brottsbalken (BrB) tillämpliga. Dessa två regler avser situationen då någon antingen sanningslöst angiver en oskyldig till åtal, eller hos åklagare eller polismyndighet, sanningslöst påstår att någon gjort sig skyldig till brottslig gärning, framhåller försvårande omständigheter, eller förnekar förmildrande omständigheter. Men om det fel ni anser tjänstemannen har gjort är att sanningslöst anmäla er eller rapportera till polismyndigheten, i sådana fall kan 15 kap. 6-7 §§ BrB vara relevanta att använda sig av.

Men det är i 20 kap. BrB som reglerna om tjänstefel finns, och det är dessa som jag anser att ni ska titta närmare på. Enligt 20 kap. 1 § BrB gäller att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning, genom handling eller underlåtenhet, åsidosätter vad som gäller för uppgiften, ska dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.

Att åsidosätta sin uppgift kan man alltså dels göra genom att begå en viss handling, men även genom underlåtenhet att utföra de handlingar som ingår i yrket. Viktigt är att handlingen utförs i tjänsten. Och vidare måste det röra sig om myndighetsutövning. Med begreppet myndighetsutövning ska förstås sådana beslut eller åtgärder som fattas av myndigheter mot medborgarna, och som innebär rättigheter eller skyldigheter av olika slag för den enskilde. Exempel på yrkesgrupper som enligt praxis ansetts utöva myndighetsutövning är poliser, passkontrollanter, domare och ordningsvakter.

För att bedöma om någon agerat tillräckligt oaktsamt för att dömas till tjänstefel får vägas in vilken betydelse åsidosättandet haft för enskild, vilken förtroendeställning det aktuella yrket har i samhället samt hur stark koppling personens agerande haft till utövande av myndighetsutövning. Vidare bör beaktas är vilken utbildning och kunskap tjänstemannen haft inom yrket. Men det är svårt att fastställa en generell situation där tjänstefel föreligger. Varje fall måste bedömas utifrån dess specifika omständigheter.

Det är bäst om ni anmäler tjänstemannen för tjänstefel, och därefter kommer våra rättsvårdande myndigheter ta över ansvaret för att driva saken vidare. Ni kan anmäla hos er närmaste polisstation, men jag rekommenderar er att ni i stället för fallet vidare genom att skriva en anmälan till Justitieombudsmannen. Det tillhör Justitieombudsmannens uppgifter att övervaka myndigheter och tjänstemän så att dessa lagenligt fullgör sina skyldigheter och inte går bortom sina tilldelade befogenheter. Ombudsmannen kan fatta beslut om åtal mot en tjänsteman om felet är allvarligt. En anmälan till Justitieombudsmannen kan göras av vem som helst och kan rikta sig mot såväl statliga, och kommunala myndigheter samt mot enskilda tjänstemän. Det går att läsa mer om hur man gör en JO-anmälan här http://www.jo.se/sv/JO-anmalan/.

Hoppas att detta besvarat era frågor. Om ni skulle önska hjälp med att skriva en anmälan till JO kan ni kontakta mig så återkommer vi med ett kostnadsförslag på arbetet. Kortare följdfrågor besvarar vi utan extra kostnad.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”