FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott03/10/2014

Tjänstefel

Har en fråga om en tjänsteman i en Svensk myndighet som i sin tjänst ej följer den lag som denne tillämpar i sin utövning.

1: Kan detta vara ett lagbrott? 2: Kan man anse att denne då är olämplig för sitt "jobb"? 3: Och får denne då fortsätta med sin utövning ? 4: Ev nya krav på tjänstemannen innan denne får fortsätta sin utövning?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I Brottsbalkens tjugonde kapitel regleras vilket straffansvar personer som utövar myndighet bär. Brottsbalken finner du här.

En person som vid myndighetsutövning genom att agera uppsåtligen (med vilja och vett) eller oaktsamt åsidosätter vad han/hon har till uppgift döms enligt 20 kap 1 § Brottsbalken till tjänstefel.

Att åsidosätta sin uppgift kan man dels göra genom att begå en viss handling, men även genom underlåtenhet att utföra de handlingar som ingår i yrket. Viktigt är att handlingen utförs i tjänsten.

Här är viktigt att reda ut vad som menas med myndighetsutövning. Myndighetsutövning brukar beskrivas som de beslut eller åtgärder som fattas av myndigheter mot medborgarna, och som innebär rättigheter eller skyldigheter av olika slag för den enskilde. Exempel på yrkesgrupper som enligt praxis ansetts utöva myndighetsutövning är poliser, passkontrollanter, domare och ordningsvakter.

För att bedöma om någon agerat tillräckligt oaktsamt för att dömas till tjänstefel får vägas in objektiva grunder, som vilken betydelse åsidosättandet haft för enskild, vilken förtroendeställning det aktuella yrket har i samhället samt hur stark koppling personens agerande haft till utövande av myndighetsutövning.

Subjektiva grunder som bör beaktas är exempelvis vilken utbildning och kunskap personen haft inom yrket.

Det är alltså svårt att fastställa en generell situation där tjänstefel föreligger, utan varje fall får bedömas utifrån dess specifika omständigheter. Då måste också beaktas om tjänstefelet kan ses som ringa (straffritt) eller grovt.

Angående din fråga om vad som kan hända med person som dömts till tjänstefel kan generellt sägas att det ställs höga krav på att säga upp en anställd av personliga skäl, och ännu högre på att avskeda, men givetvis väger ett brott som tjänstefel tungt som argument för en arbetsgivare som vill bli av med den anställde, något som också har skildrats i Arbetsdomstolen.

Regler om uppsägning på saklig grund finns främst i 7 § LAS och för avskedande i 18 § LAS. Lagen om anställningsskydd (LAS) finner du här.

Givetvis är den förseelse som arbetstagaren gjort sig skyldig till av avgörande betydelse för bedömningen. Anses misskötsamheten vara av mindre slag kan arbetsgivaren bli skyldig att i första hand omplacera, men då det gäller person som blivit dömd för brott eller i annat fall gjort sig skyldig till grov misskötsamhet ställs inte lika höga krav på arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Föreligger grund för avskedande finns ingen skyldighet för arbetsgivaren att omplacera.

Emilia OhlinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”