Tjänsteavtal mellan näringsidkare

2021-05-27 i Avtal
FRÅGA
Sen 2 år är bilen i verkstad. Vi hade bestämt oss för att byta motor. Verkstan bytas motor men bilen fungerar inte. Nu har verkstan föreslagit ägerbyte så att vi inte behöver betala för reservdelarnas kostnad... Även om bilen fortfarande inte fungerar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen konsumenttjänstlagen (KtjL) och allmänna avtalsrättsliga principer.

Utredning

I KtjL finns tvingande lagregler om tjänsteavtal mellan konsumenter och näringsidkare som syftar till att erbjuda konsumenterna visst skydd. Enligt 1-1 a §§ KtjL tillämpas lagen sålunda inte på fysiska personer som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Med näringsverksamhet brukar man avse verksamhet av ekonomisk natur som kan betecknas som yrkesmässig. Lagen uppställer inte något krav på att tjänsten utförs i den huvudsakliga verksamheten för att den ska anses ha samband med näringsverksamheten. Exempelvis fastställs i 4 och 6 §§ KtjL krav på att näringsidkare ska utföra tjänster som konsumenter beställer fackmässigt och i enlighet med konsumentens intressen samt att näringsidkare ska avråda konsumenter från att anlita näringsidkaren för en viss tjänst om den inte med hänsyn till priset, värdet av föremålet för tjänsten eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten. Det finns även mer specifika regler om hur fel i tjänsten ska hanteras (9-23 §§ KtjL) och hur näringsidkarens dröjsmål ska hanteras (24-30 §§ KtjL).

Som utgångspunkt, med undantag för exempelvis ovan berörda konsumentskyddsregler, gäller i svensk rätt avtalsfrihet. Detta innebär att parter är fria att ingå och utforma avtal efter eget bevåg; parternas avsikter med avtalet är därmed av stor betydelse. När ett avtal är oklart formulerat eller inte överhuvudtaget tar upp en relevant fråga behöver avtalet tolkas för att fylla ut det som saknas. Vid avtalstolkning används en stor mängd olika principer, men en av de främsta bygger på just tanken om att parternas avsikter ska vara styrande. I ett fall där en relevant fråga inte reglerats i ett avtal kommer man därför försöka ta reda på vad parterna kan tänkas ha velat ska gälla, exempelvis baserat på avtalets utformning i övrigt, parternas inbördes förhållande, och så vidare.

Enligt min uppfattning är sannolikt inte KtjL tillämplig i ditt fall. Detta beror på att ni av vår korrespondens att döma använt fordonet ifråga i er näringsverksamhet i förhållandevis hög grad. Om så skulle vara fallet omfattas ni alltså inte av reglerna i KtjL. Det är dock värt att notera att KtjL ibland, med höjd för konsumentskyddssyftet, används som vägledning i oklara fall som i och för sig inte omfattas av lagens tillämpningsområde. I övrigt gäller dock såsom ovan berörts avtalsfrihet och, i den mån oklarheter föreligger, avtalstolkning. Eftersom ni saknar ett skriftligt avtal om tjänsten som verkstaden skulle utföra finns sannolikt väldigt lite vägledning att hämta från ert avtal. På grund av dessa förhållanden framstår det som osannolikt att ni kan hävda att verkstaden begått någon form av avtalsbrott eller ens kan anses vara försenade. Detta är dock i hög grad beroende av de närmare omständigheterna i ert fall.

Handlingsplan

Min rekommendation till er är att överväga vilken betydelse fordonet ifråga har för ett, vad det skulle kosta att ersätta det och om de insatser verkstaden gjort och lägger till grund för sitt ersättningsanspråk kan anses skäliga. Om verkstadens åtgärder framstår som uppenbart orimliga bör ni överväga att bestrida deras ersättningsanspråk. Om så inte är fallet bör ni dock, beroende på de närmare ekonomiska omständigheterna, överväga att godta verkstadens erbjudande om att låta dem ta över fordonet och därefter införskaffa ett nytt fordon vid behov. För att få en mycket grov uppfattning om vad som kan anses vara skäliga dröjsmål och dylikt kan ni, med försiktighet, läsa KtjL:s bestämmelser.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1565)
2021-11-30 Betala vid missad vaccinationstid
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul

Alla besvarade frågor (97717)