FrågaAVTALSRÄTTAvtal26/11/2013

Tjänst utan uppdrag

Hej! Jag har en fråga angående betalning av förvaring av lösöre i samband med en brand i vissa kyrkstugor för ca ett år sedan. Vid efterarbetet på platsen togs innehållet i kamrarna som var drabbade till förvaring. Det var ingen kontakt med ägare till kamrarna eller en dialog förd angående denna procedur eller om ägarna själva hade möjlighet att förvara sina tillhörigheter. Nu faktureras de enskilda privata kammarägarna för förvaringen av lösören, en tjänst som dom inte har beställt, och hemförsäkringen gäller inte. Min fråga är alltså, Kan man bli betalningsskyldig för en tjänst man inte har beställt, i detta fall förvaring?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En sådan situation som du beskriver kallas inom juridiken för negotiorum gestio, ”tjänster utan uppdrag”. Principen innebär att en person i vissa fall kan ha rätt till ersättning för en tjänst hon har utfört åt någon annan, trots att denna person inte har beställt denna tjänst. För ersättningsskyldighet krävs att ägaren själv varit förhindrad att handla, att hennes åsikt inte har kunnat efterfrågas samt att handlandet har skyddat henne från särskilda förluster eller skador.

I ditt fall verkar det som att dessa förutsättningar i vart fall inledningsvis inte har varit uppfyllda. Du skriver i din fråga att ägarna inte tillfrågades innan förvaringen inleddes, men det verkar inte som att det förelåg något särskilt hinder för att detta skulle ha kunnat ske (t.ex. att det var mycket brådskande att förvaring inleddes och ifrågavarande ägare var okontaktbara). Personen som utförde tjänsten hade alltså troligtvis inte rätt till ersättning vid detta inledande skede.

Jag vill dock göra dig uppmärksam på att avtal kan ingås både skriftligt, muntligt och konkludent (genom handlande/passivitet). Detta innebär att man möjligen kan se det som att ägarna till egendomen har ingått ett avtal om förvaring genom att inte omedelbart kontakta personerna som har tagit egendomen i förvar, för att på så sätt upphäva det konkludent ingångna avtalet. Detta innebär att ägarna kan bli betalningsskyldiga för förvaringen av egendomen.

Observera dock att rättsläget inte är glasklart och jag kan inte besvara frågan hur en domstol skulle bedöma din situation. Rent principiellt är det dock alltså möjligt att bli betalningsskyldig för en tjänst man inte beställt.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning