Tjänst som inte är fackmässigt utförd

FRÅGA
Hej!Min fråga rör när ett fel uppstår. Vi har hantverkare som har gjort ett dräneringsarbete på vår fastighet. Det är dock inte gjort korrekt har vi upptäckt i efterhand, det vill säga att det inte är gjort i enlighet med branschstandard. Hantverkaren vägrar ansvara för det och någon faktiskt skada på fastigheten har inte uppstått än. När kan man juridiskt säga att ett fel/en skada uppstått och kan det omfattas av till exempel en hantverkares ansvarsförsäkring eller dylikt innan skadan i sig uppstått och därmed ersätta kostnaderna för att göra om arbetet i enlighet med alla branschstandarder- och regler?Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!

Jag förutsätter att ni anlitat hantverkarna i egenskap av privatpersoner. I sådana fall är konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig eftersom tjänsten avser arbete på fast egendom.

Av 4 § KtjL framgår att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt. Enligt lagens mening föreligger fel när resultatet avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, se 9 § KtjL. Detta innebär förenklat att det föreligger ett fel om arbetet inte är utfört fackmässigt. Det spelar ingen roll om en skada har uppstått till följd av felet eller ej.

Hantverkarens ansvarsförsäkring kommer troligen inte att täcka kostnaderna för att åtgärda felet på grund av det inte orsakat någon skada. Detta är dock inget som påverkar er rätt till ett dräneringssystem som är utfört enligt branschreglerna. Enligt20 § KtjL har ni som konsumenter rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. För att näringsidkarens skyldighet att avhjälpa felet ska falla bort krävs ett rejält missförhållande mellan konsumentens intresse av ett avhjälpande och näringsidkarens uppoffringar. Om inte felet avhjälps finns möjlighet att göra avdrag på priset, prisavdraget ska motsvara vad det kostar för konsumenten att få felet avhjälpt, se 21-22 §§ KtjL.

Om ni och säljaren inte kommer överens kan ni göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare kostnadsfritt. Deras beslut är däremot inte bindande för företaget, men många företag följer dock ARN:s uttalanden. I sista hand kan ni väcka talan mot företaget i tingsrätten.

Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga och önskar er lycka till!

Vänligen,

Jennifer Parmlind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?